JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
6.2.2016 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160206063000

Jou­lun ajan seu­rois­sa pu­hu­ja­ve­li saar­na­si, et­tä tal­lin ovi on vie­lä au­ki. Se tun­tui voi­mak­kaal­ta saar­nal­ta ja sai aja­tuk­set siir­ty­mään seu­ra­sa­lis­sa is­tu­vaan maa­il­man toi­sel­ta puo­lel­ta tul­lee­seen tur­va­pai­kan­ha­ki­jaan. Us­ko­vai­set ys­tä­vät oli­vat pyy­tä­neet seu­roi­hin tä­män tuol­loin vie­lä ar­mos­ta osat­to­man hen­ki­lön tar­jo­tak­seen vaih­te­lua hä­nen ah­dis­ta­vaan ar­keen­sa.

Poik­keuk­sel­li­sen laa­ja kan­sain­va­el­lus ko­et­te­lee nyt Eu­roop­paa. Pa­ko­lais­ti­lan­ne maa­il­mas­sa on pa­hem­pi kuin kos­kaan toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen. YK:n pa­ko­lais­jär­jes­tön UNHCR:n mu­kaan vuo­den 2014 lo­pus­sa oli lä­hes 60 mil­joo­naa ih­mis­tä pa­en­nut ko­deis­taan so­tia, vai­no­ja ja vä­ki­val­taa pa­koon. Kan­sain­vä­li­set so­pi­muk­set vel­voit­ta­vat Suo­mea ja mui­ta EU-mai­ta ot­ta­maan vas­taan kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua tar­vit­se­via tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta.

Moni suo­ma­lai­nen suh­tau­tuu tu­li­joi­hin epä­luu­loi­ses­ti, jopa vi­ha­mie­li­ses­ti. Kaik­ki­na ai­koi­na on kui­ten­kin ol­lut pa­ko­lai­suut­ta. Ju­ma­lan sana ke­hot­taa suh­tau­tu­maan kaik­kiin ih­mi­siin lä­him­mäi­sen­rak­kau­del­la. Ju­ma­la on luo­nut jo­kai­sen ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen.

Tämä kan­sain­va­el­lus ei ole sat­tu­maa, se on kir­joi­tet­tu­na Ju­ma­lan suun­ni­tel­maan. Psal­min sa­noin: Kaik­ki on kir­joi­tet­tu Ju­ma­lan kir­jaan. Päi­vät oli­vat val­mii­na, en­nen kuin yk­si­kään niis­tä oli tul­lut. Kaik­kien ih­mis­ten päi­vät, tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den­kin. Moni et­sii ajal­lis­ta rau­haa, toi­set rau­haa sie­lul­leen. Moni heis­tä on jo löy­tä­nyt elä­vän us­kon ja ha­lun­nut us­koa syn­tin­sä an­teek­si. Tai­vaas­sa­kin iloi­taan sii­tä.

Tur­va­pai­kan­ha­ki­jat läh­te­vät ko­ti­maas­taan mo­nis­ta syis­tä. Pää­a­si­al­li­sin syy pa­koon on sota, vai­no ja vä­ki­val­ta. Suu­rin osa ko­ti­maas­taan pa­koon läh­te­vis­tä pää­tyy oman maan­sa lä­hi­a­lu­eil­le. Osa heis­tä ha­keu­tuu tur­va­pai­kan­ha­ki­joik­si eri maa­no­siin, Eu­roop­paan ja Suo­meen­kin. Se, mi­hin maa­han tur­va­pai­kan­ha­ki­ja pää­tyy, riip­puu useis­ta te­ki­jöis­tä, esi­mer­kik­si mat­kus­tus­rei­tis­tä, hen­ki­lön tie­dois­ta ky­sei­ses­tä maas­ta tai sii­tä, min­ne su­ku­lai­set ovat sat­tu­neet pää­ty­mään.

Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den ti­lan­ne on ai­heut­ta­nut myös pal­jon aut­ta­mi­sen­ha­lua suo­ma­lai­sis­sa, vaik­ka toi­sen­lais­ta­kin suh­tau­tu­mis­ta on ol­lut. Juu­ret­to­mat tu­li­jat tar­vit­se­vat pal­jon apua ja tu­kea ar­ki­siin­kin asi­oi­hin jou­tu­es­saan uu­sil­le asui­na­lu­eil­le. Meil­lä kai­kil­la on hyvä mah­dol­li­suus aut­taa tu­li­joi­ta juur­tu­maan uu­sil­le asuin­si­joil­le. Au­te­taan yh­des­sä kaik­ki tu­li­jat sii­vil­le, jot­ka kan­ta­vat elä­mäs­sä eteen­päin. Jos jak­sam­me tar­jo­ta us­koa ja evan­ke­liu­mia, Ju­ma­la voi an­taa kas­vun.

Tal­lin ovi on vie­lä­kin au­ki. Ju­ma­la kut­suu ih­mi­siä kan­so­jen koh­ta­lois­sa, kir­joi­tuk­set käy­vät to­teen. Mie­lee­ni tu­le­vat myös Nii­lo Rau­ha­lan sa­noit­ta­man Sii­o­nin lau­lun 300 sa­nat:

Nyt ko­ti­maas­ta kau­ka­na eläm­me maas­sa uu­des­sa. Se lei­vän meil­le tar­jo­aa, vaan äi­tim­me on syn­nyin­maa.

Me tur­val­li­sen elä­män toi­vom­me tääl­tä löy­ty­vän. On Her­ra mei­tä joh­ta­nut ja uu­teen al­kuun aut­ta­nut.

Ju­ma­la, kat­so puo­leem­me ja siu­naa työm­me, per­heem­me ja au­ta mei­tä koh­taa­maan myös lä­him­mäi­set toi­sen maan.

An­ja Kar­vo­nen-Käl­kä­jä

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys