JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
2.8.2019 6.05

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190802060500

Tu­tus­tuin muu­ta­ma vuo­si sit­ten ys­tä­vie­ni kaut­ta jouk­koon uu­sia ih­mi­siä. He oli­vat kau­kaa tul­lei­ta, eri­lai­ses­ta maas­ta ja kult­tuu­ris­ta. Us­kom­me­kin ero­si­vat toi­sis­taan.

Sil­ti jo alus­ta al­ka­en us­kos­ta pu­hu­mi­nen oli help­poa, ja kä­vim­me avoi­mes­ti kes­kus­te­lua nä­ke­myk­sis­täm­me. Löy­sim­me pal­jon yh­teis­tä eri­lai­suu­des­tam­me huo­li­mat­ta. Va­lil­läm­me val­lit­se­va kun­ni­oi­tus mah­dol­lis­ti tä­män avoi­muu­den, ja us­kon tun­nus­ta­mi­nen­kin tun­tui tur­val­li­sel­ta.

Jos­sain vai­hees­sa tuli pu­het­ta seu­rois­ta. Ker­ran us­kal­tau­duin pyy­tä­mään uu­sia ys­tä­vi­ä­ni rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le seu­roi­hin. Osa kiel­täy­tyi ys­tä­väl­li­ses­ti, mut­ta pari heis­tä ha­lu­si tul­la mu­kaan. Toi­sel­le se tai­si jää­dä vii­mei­sek­si ker­rak­si, vaik­ka hän vai­kut­ti­kin ole­van hy­vin kiin­nos­tu­nut us­kos­tam­me ja elä­män­ta­vas­tam­me. Hän ei ha­lun­nut us­koa sa­mal­la ta­val­la, mut­ta to­del­la kun­ni­oit­ti us­ko­am­me.

Toi­nen taas jat­koi sil­loin täl­löin seu­rois­sa käy­mis­tä ja ha­lu­si tie­tää enem­män us­kon asi­ois­ta. Kuu­kau­det vie­räh­ti­vät eteen­päin ja elä­mä jat­kui. Pi­dim­me sään­nöl­li­ses­ti yh­teyt­tä toi­siim­me, vaik­ka em­me asu­neet­kaan sa­mal­la paik­ka­kun­nal­la.

Erää­nä aa­mu­na sain vies­tin, joka sai kyy­ne­leet sil­mii­ni ja py­säyt­ti. Et­si­jä oli löy­tä­nyt ko­tiin. Tämä ys­tä­väm­me oli pääs­syt si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan us­ko­mal­la omat syn­tin­sä an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Voi mi­ten hy­väl­tä se tun­tui, sy­dän kiit­ti ja iloit­si täs­tä uu­ti­ses­ta. Sy­dä­men maa­pe­rään kyl­vet­ty sie­men oli saa­nut kas­vaa.

Ju­ma­lan joh­da­tus on ih­meel­lis­tä. Vaik­ka ih­mi­nen on va­el­ta­nut so­dan run­no­mas­ta ko­ti­maas­taan tän­ne kau­kai­seen Suo­meen, sii­hen­kin voi Ju­ma­la kät­keä joh­da­tuk­sen­sa.

Mi­ten rak­kaal­ta tun­tuu­kaan ter­veh­tiä Ju­ma­lan ter­veel­lä ja hy­väs­tel­lä Ju­ma­lan rau­hal­la tätä vel­jeä. Py­hän hen­gen vai­ku­tus on jär­jel­le kä­sit­tä­mä­tön. Tä­män ih­meen edes­sä tun­tee it­sen­sä niin kä­det­tö­mäk­si ja nöy­räk­si.

Kun nä­kee näin lä­hel­tä Ju­ma­lan työn, saa myös ko­kea vah­vis­tus­ta omal­le us­kol­leen ja pää­mää­rä kir­kas­tuu niin mo­nien epäi­lys­ten al­ta. Kii­tol­li­suus ja ilo val­taa sy­dä­men.

Mi­nua on eri­tyi­ses­ti pu­hu­tel­lut Sii­o­nin lau­lun 227 sa­nat: ”Her­ra­ni, pel­lol­la­si / niin vä­hän työ­tä tein, / ja sirp­pi kä­des­sä­ni / sie­men­tä pel­toon vein. / Toi­voi­sin edes yh­den / Her­ral­le val­miin lyh­teen / tai­vaa­seen kyp­sy­vän”.

On tär­ke­ää, et­tä jak­sam­me tun­nus­taa us­ko­am­me ja ker­toa sii­tä ym­pä­ril­läm­me ole­vil­le ih­mi­sil­le. Kos­kaan ei voi tie­tää, mitä us­kos­ta osat­to­man ih­mi­sen sy­dä­mes­sä ta­pah­tuu, kun hän kuu­lee elä­väs­tä us­kos­ta.

Kaik­ki, niin yk­sit­täi­sen ih­mi­sen, kuin kan­so­jen­kin vai­heet ovat Tai­vaan Isän kä­des­sä. Heik­koi­na ih­mi­si­nä voim­me vain kyl­vää ja ru­koil­la Ju­ma­lal­ta kas­vua. On tär­ke­ää val­voa omaa koh­taan­sa ja an­taa us­ko­mi­sen ilon nä­kyä ulos­päin.

”Us­kos­ta on­nel­li­nen”

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys