JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Avioliitto on Raamatun mukainen yhdessä elämisen muoto

Pääkirjoitukset
19.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

18.4. 08:57
2023041808571320230419060000

Pa­ri­suh­de-kä­si­te on yleis­ty­nyt pu­he­kie­les­sä ja jos­sain mää­rin jopa syr­jäyt­tä­nyt ter­min avi­o­liit­to. Asia joh­tu­nee osit­tain sii­tä, et­tä avi­o­liit­to on ins­ti­tuu­ti­o­na me­net­tä­nyt mer­ki­tys­tään yh­teis­kun­nas­sa. Avi­o­lii­tos­ta sää­de­tään avi­o­liit­to­lais­sa ja se sol­mi­taan kir­kol­li­sel­la vih­ki­mi­sel­lä tai si­vii­li­vih­ki­mi­sel­lä. Lain nä­kö­kul­mas­ta avi­o­lii­tol­la ja muil­la yh­des­sä asu­mi­sen muo­doil­la on mer­kit­tä­viä ero­a­vai­suuk­sia.

Pa­ri­suh­de ym­mär­re­tään ly­hy­es­ti kah­den ai­kui­sen ih­mi­sen vä­li­se­nä suh­tee­na (Mie­li ry). Kyse on kä­sit­tees­tä, joka ei ota kan­taa sii­hen, ovat­ko pa­ri­suh­tees­sa ole­vat hen­ki­löt avi­o­lii­tos­sa vai ei­vät. Kä­si­te ei avaa myös­kään sitä, kum­paa su­ku­puol­ta pa­ri­suh­teen osa­puo­let edus­ta­vat. Pu­he­kie­les­sä pa­ri­suh­teik­si kut­su­taan usein myös pi­dem­piä seu­rus­te­lu­suh­tei­ta. Jo pit­kään avo­lii­tok­si kut­sut­tu yh­des­sä elä­mi­sen muo­to on kas­vat­ta­nut suo­si­o­taan avi­o­lii­ton rin­nal­la. Laki tun­tee sekä sään­nel­lyn et­tä sään­te­le­mät­tö­män avo­lii­ton.

Hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä avi­o­lii­ton ja min­kä ta­han­sa muun yh­des­sä elä­mi­sen muo­don vä­lil­lä on rat­kai­se­va ero. Raa­ma­tun il­moi­tuk­sen mu­kaan mie­hen ja nai­sen vä­li­nen, eli­ni­käi­nen avi­o­liit­to on se per­he­muo­to, joka on Ju­ma­lan tah­don mu­kai­nen. Avi­o­liit­to on osa Ju­ma­lan luo­mis­jär­jes­tys­tä ja lah­ja ih­mi­sil­le. Kai­ken­tyyp­pi­set avi­o­lii­ton ul­ko­puo­li­set pa­ri­suh­teen muo­dot ovat puo­les­taan Ju­ma­lan sa­nan vas­tai­sia, oli­pa nii­den nimi mikä ta­han­sa.

Moni käyt­tää pa­ri­suh­de-ter­miä il­man ar­vo­la­taus­ta tai aja­tel­len, et­tä avi­o­liit­to­kin on kah­den ih­mi­sen vä­li­nen pa­ri­suh­de. Avi­o­liit­to ei kui­ten­kaan ole mikä ta­han­sa liit­to, vaan Ju­ma­lan aset­ta­ma ja siu­naa­ma liit­to. Sen raa­ma­tul­lis­ta juur­ta, his­to­ri­al­lis­ta jat­ku­moa ja ai­nut­laa­tui­suut­ta tu­lee vaa­lia ja pi­tää esil­lä. Tä­män vuok­si avi­o­liit­to-ter­miä kan­nat­taa käyt­tää niin pu­heis­sa, kir­joi­tuk­sis­sa kuin jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa­kin.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys