JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

En­si vuot­ta suun­ni­tel­laan nyt

Pääkirjoitukset
3.4.2019 6.10

Osal­li­suus ja osal­lis­tu­mi­nen lei­maa­vat tä­män ke­vään alu­e­se­mi­naa­re­ja, jot­ka käyn­nis­ty­vät Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­li­sil­lä opis­toil­la tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na. Ete­lä-Suo­men alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ko­koon­tu­vat viik­koa myö­hem­min Jäm­säs­sä.

Alu­e­se­mi­naa­rit ovat ai­nut­laa­tui­nen ti­lai­suus py­säh­tyä yh­des­sä en­sin hen­gel­lis­ten ja myö­hem­min myös yh­dis­tys­työ­hön liit­ty­vien ajal­lis­ten asi­oi­den ää­rel­le. Se­mi­naa­rit ovat le­väh­dys-, py­säh­dys- ja op­pi­mis­paik­ko­ja – niin käy­tän­nöl­li­ses­tä kuin hen­gel­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta.

Vä­hi­tel­len va­kiin­tu­va se­mi­naa­ri­ta­pah­tu­ma al­kaa per­jan­tai­na alus­tuk­sel­la, jon­ka ai­hee­na on jo­kai­sel­la alu­eel­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nan osal­li­suus. Sii­nä ei ole kyse vain yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­tees­ta ei­kä se pe­rus­tu yh­te­näi­seen elä­män­ta­paan vaan us­kon lah­jaan, jon­ka Pyhä Hen­ki saa ai­kaan. Osal­li­suus Ju­ma­lan las­ten kes­ken mer­kit­see Py­hän Hen­gen luo­maa yh­teyt­tä Kris­tuk­sen ruu­mii­seen, joka on Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta maan pääl­lä. (1. Kor. 12:27.) Sen tun­to­merk­ki­nä on kes­ki­näi­nen yh­teys ja rak­kaus.

Osal­lis­tu­mi­ses­ta pu­hu­taan alu­e­se­mi­naa­rien työ­pa­jois­sa niin opis­to- ja lei­ri­työn kuin per­hei­den tu­ke­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta. Mi­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­set ja nii­den yk­sit­täi­set jä­se­net nä­ke­vät eri työ­muo­to­jen tu­le­vai­suu­den ja ha­lu­a­vat ke­hit­tää nii­tä? Min­kä­lai­sil­le lei­reil­le ja kurs­seil­le oli­si nyt tar­vet­ta?

Myös leh­det, kir­jat ja ää­nit­teet ovat alu­e­se­mi­naa­ris­sa yh­tei­sen kes­kus­te­lun koh­tee­na. Se­mi­naa­reis­sa on mu­ka­na leh­tien ja jul­kai­su­jen te­ki­jöi­tä, jot­ka kuun­te­le­vat tar­kal­la kor­val­la, min­kä­lai­sia asi­oi­ta ja il­mi­öi­tä Ju­ma­lan lap­set täl­lä het­kel­lä poh­ti­vat.

Vuo­ro­vai­kut­tei­suu­den ja sitä kaut­ta osal­lis­tu­mi­sen li­sää­mi­nen on Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­sen kes­kei­nen ta­voi­te. Se­mi­naa­reis­sa on paik­ka ker­toa, min­kä­lais­ta us­koa tu­ke­vaa si­säl­töä Ju­ma­lan lap­set ko­ke­vat tä­nään tar­vit­se­van­sa. Mit­kä asi­at ja il­mi­öt huo­les­tut­ta­vat, mit­kä taas kan­nus­ta­vat us­ko­maan ja kir­kas­ta­vat pää­mää­rää?

Nyt on ai­ka vai­kut­taa vuo­den 2020 leh­tien, kir­jo­jen ja ää­nit­tei­den ai­hei­siin. Myö­hem­min ke­vääl­lä leh­tien ja jul­kai­su­jen suun­ni­tel­ma­luon­nok­set ete­ne­vät SRK:n hal­lin­toon ja pää­tök­set teh­dään syk­syl­lä en­nen vuo­den­vaih­det­ta.

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 3.4.2019

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys