JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Hengellinen kaipuu ei ole kadonnut

Päivämies
Pääkirjoitukset
21.1.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123501720150121000000

Vii­me ai­koi­na tie­do­tus­vä­li­neis­sä on uu­ti­soi­tu nä­ky­väs­ti kir­kos­ta ero­a­mi­sis­ta. Lä­hes ko­ko­naan huo­mi­ot­ta näyt­tää jää­neen se, et­tä evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on sa­maan ai­kaan myös saa­nut run­saas­ti uu­sia jä­se­niä. Kirk­koon liit­tyi vii­me vuon­na ih­mi­siä enem­män kuin kos­kaan en­nen, yli 15 000 hen­ki­löä. Vuo­den lo­pus­sa kirk­koon kuu­lui noin 74 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta.

Kir­kon vii­mei­sim­män ne­li­vuo­tis­ker­to­muk­sen, ”Haas­tet­tu kirk­ko”, mu­kaan kir­kon jä­se­nyy­del­le on mo­nen­lai­sia syi­tä. Kir­kon jä­se­net pi­tä­vät eri­tyi­sen tär­ke­ä­nä sitä, et­tä kirk­ko aut­taa van­huk­sia, vam­mai­sia ja vai­keuk­sis­sa ole­via ih­mi­siä. Jä­se­nis­tä 84 pro­sent­tia piti näi­tä joko mel­ko tai hy­vin tär­ke­ä­nä syy­nä kirk­koon kuu­lu­mi­sel­leen. Lä­hes puo­let kir­kon jä­se­nis­tä il­moit­ti, et­tä kir­kon esil­lä pi­tä­mä Ju­ma­lan sana ja kir­kon opet­ta­ma us­ko on joko mel­ko tai hy­vin tär­keä syy sil­le, et­tä hän kuu­luu kirk­koon.

Kirk­ko tu­lee lä­hel­le ih­mi­siä ja ko­te­ja mo­nel­la eri ta­val­la, muun mu­as­sa kas­te­ti­lai­suuk­sis­sa, päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen har­taus­het­kis­sä, rip­pi­kou­luis­sa ja avi­o­liit­toon vih­ki­mi­sis­sä. On ar­vo­kas­ta, et­tä mo­nis­sa eri ti­lai­suuk­sis­sa pi­de­tään esil­lä Ju­ma­lan sa­naa, ru­koil­laan, lau­le­taan vir­siä ja nau­ti­taan Her­ran py­hää eh­tool­lis­ta.

Vaik­ka kris­til­li­set kir­kot ovat maas­sam­me ja koko län­ti­ses­sä maa­il­mas­sa me­net­tä­neet jä­se­niä, tut­ki­muk­set ovat osoit­ta­neet, et­tei ih­mis­ten hen­gel­li­nen kai­puu ole ka­don­nut. Ih­mi­sel­lä on ai­na ol­lut tar­ve löy­tää elä­mäl­leen tar­koi­tus ja saa­vut­taa si­säi­nen rau­ha. Kirk­kom­me vuo­den 1948 kris­ti­nop­pi to­te­aa, et­tä ih­mi­sen elä­mäs­sä on ai­ko­ja, joi­na Ju­ma­la eri­tyi­ses­ti ve­tää hän­tä puo­leen­sa. Sel­lais­ta ai­kaa sa­no­taan et­sik­ko­a­jak­si. (KO 68.)

Ju­ma­lan sana opas­taa ih­mis­tä et­si­mään to­del­lis­ta rau­haa ja kes­tä­vää elä­män tar­koi­tus­ta sy­dä­men us­kos­ta. Kirk­koi­sä Au­gus­ti­nus to­te­si, et­tä ih­mi­sen sy­dän on rau­ha­ton, kun­nes se löy­tää le­von Ju­ma­las­sa. Tä­män rau­han saa ot­taa vas­taan Py­häs­sä Hen­ges­sä ju­lis­te­tus­sa evan­ke­liu­mis­sa lah­ja­na, yk­sin Kris­tuk­sen an­si­on täh­den.

Saam­me ru­koil­la kan­san­kirk­kom­me puo­les­ta, et­tä sen ju­lis­tus ja ope­tus sai­si säi­lyä eri­lai­sis­ta pai­neis­ta ja mur­rok­sis­ta huo­li­mat­ta Raa­ma­tun pe­rus­tal­la. Ju­ma­lan sana an­taa va­kaan ja kes­tä­vän pe­rus­tan kir­kon työl­le. Kirk­kom­me kirk­ko­jär­jes­tyk­ses­sä to­de­taan: ”Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko tun­nus­taa sitä kris­til­lis­tä us­koa, joka pe­rus­tuu Ju­ma­lan py­hään sa­naan, Van­han ja Uu­den tes­ta­men­tin pro­fee­tal­li­siin ja apos­to­li­siin kir­joi­hin.”

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 21.1.2015.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys