JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Hy­väk­syn­tä ra­ken­taa ter­vet­tä mi­nä­ku­vaa

Pääkirjoitukset
22.9.2021 7.00

Juttua muokattu:

20.9. 09:08
2021092009082620210922070000

Tä­män leh­den Kap­säk­ki-liit­tees­sä poh­di­taan iden­ti­teet­tiä. Ter­mi liit­tyy mi­nä­ku­vaan eli ih­mi­sen kä­si­tyk­seen sii­tä, mil­lai­nen hän on. Iden­ti­tee­tin muo­dos­tu­mi­nen al­kaa jo var­hais­lap­suu­des­sa ja ke­hit­tyy vuo­sien myö­tä. Ih­mi­nen elää suh­tees­sa toi­seen ih­mi­seen, ja tämä vuo­ro­vai­ku­tus vai­kut­taa väis­tä­mät­tä ih­mi­sen kä­si­tyk­seen it­ses­tä.

Ter­veen mi­nä­ku­van ja it­se­tun­non ra­ken­tu­mi­sel­le on tär­ke­ää, et­tä voi ko­kea ole­van­sa hy­väk­syt­ty oma­na it­se­nään. Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on eri­tyi­nen ar­vo, omat luon­teen­piir­teet ja lah­jat. Ju­ma­lan luo­mis­työn pe­rus­teel­la jo­kai­nen on eri­tyis­laa­tui­nen. Psal­min­kir­joit­ta­ja ku­vaa ih­mi­sen ole­van suu­ri ih­me (Ps. 139:14).

Lap­sen ja nuo­ren ke­hit­ty­vää it­se­tun­toa voi tu­kea. Van­hem­pi, kum­mi, opet­ta­ja tai joku muu lä­hei­nen voi aut­taa las­ta ja nuor­ta huo­maa­maan omat vah­vuu­ten­sa. Jo pelk­kä ajan ja huo­mi­on an­ta­mi­nen te­ke­vät hy­vää. Roh­kai­su ja kan­nus­tus, mut­ta myös tuki pet­ty­myk­sen het­kel­lä aut­ta­vat kas­va­maan eh­jäk­si.

Kris­til­li­nen kas­va­tus aut­taa las­ta ja nuor­ta tur­vaa­maan Ju­ma­laan. Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka Jee­sus an­toi ai­kaan­sa, huo­mi­o­taan ja apu­aan myös niil­le, jot­ka jäi­vät muil­ta huo­maa­mat­ta. Jee­suk­sen rak­kaus koh­dis­tui eri­tyi­ses­ti heik­koi­hin ja syn­ti­siin. Hän ar­mah­ti mui­den tuo­mit­ta­vak­si jou­tu­nei­ta, an­toi heil­le syn­nit an­teek­si ja kut­sui hei­tä seu­raa­maan it­se­ään.

Ai­na ih­mi­sen iden­ti­teet­ti ei ole saa­nut kas­vaa eh­jäk­si. Esi­mer­kik­si kas­vui­äs­sä ko­e­tut hyl­kää­mi­sen tai vä­hät­te­lyn ko­ke­muk­set saat­ta­vat vai­kut­taa pit­kään. Myö­hem­min ko­et­tu hy­väk­sy­tyk­si tu­le­mi­nen ja vä­lit­tä­mi­sen ko­ke­mus voi­vat kor­ja­ta vää­ris­ty­nyt­tä mi­nä­ku­vaa tai heik­koa it­se­tun­toa. Ih­mi­sen on hyvä kuul­la, et­tä hän kel­paa sel­lai­se­na kuin on.

Jee­suk­sen esi­merk­ki roh­kai­see mei­tä hel­pot­ta­maan lä­him­mäis­tem­me oloa. Jee­suk­sen sil­mis­sä ku­kaan ih­mi­nen ei ol­lut tur­ha. Siel­lä, mis­sä muut nä­ki­vät toi­vot­to­mia ta­pauk­sia, Jee­sus näki Ju­ma­lan luo­man ih­mi­sen. Mo­nien koh­dal­la Jee­suk­sen ar­mo­kut­su löy­si hy­vän maa­pe­rän.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys