JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Isän teh­tä­vä on Ju­ma­lan lah­ja ja kut­su­mus

Pääkirjoitukset
4.11.2020 7.00

Juttua muokattu:

3.11. 23:33
2020110323331320201104070000

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na juh­li­taan mo­nen­lai­sia isiä. On­nit­te­lu­ja saa­vat niin nuo­ret, vas­ta isäk­si tul­leet kuin vart­tu­neem­mat­kin isät ja isoi­sät. Isäin­päi­vän viet­tä­mi­sen ta­vat ja tun­nel­mat vaih­te­le­vat elä­män­ti­lan­teen mu­kaan.

Isän teh­tä­vä on ar­vo­kas. Ky­sees­sä on Ju­ma­lan an­ta­ma kut­su­mus ja teh­tä­vä. Kun Ju­ma­la lah­joit­taa per­hee­seen uu­den elä­män, hän kut­suu myös isän teh­tä­vään. Isyys on koko elä­män mit­tai­nen lah­ja ja teh­tä­vä. Sa­moin lap­si kai­paa isän läs­nä­o­loa, tu­kea ja rak­kaut­ta läpi elä­män­sä.

Eri elä­män­vai­heis­sa isän huo­len­pi­to las­taan koh­taan nä­kyy eri ta­val­la. Pie­ni lap­si voi ko­kea isän­sä lä­hes kaik­ki­voi­pa­na ja aja­tel­la hä­nen ole­van vii­sain ja voi­mak­kain ih­mi­nen koko maa­il­mas­sa. Mur­ro­si­käi­sel­le lap­sel­le isän tur­val­li­nen ol­ka­pää saat­taa ol­la kuin va­kaa ma­jak­ka oman mie­len myl­ler­tä­es­sä. Isän neu­vot vii­toit­ta­vat tie­tä ja an­ta­vat tur­val­lis­ta suun­taa tu­le­vai­suu­teen. Nuo­ri, joka muut­taa lap­suu­den­ko­dis­taan pois, saat­taa ky­sel­lä isän oh­jeis­tus­ta niin säh­kö­so­pi­muk­sen te­ke­mi­seen kuin opis­ke­lun haas­tei­siin. Isän tuen tar­ve muut­tuu vuo­sien myö­tä, mut­ta ei ka­toa.

Lut­he­rin Vähä Ka­te­kis­mus si­säl­tää usein to­te­a­muk­sen ”niin kuin per­hee­ni­sän on ne vä­el­leen yk­sin­ker­tai­ses­ti ope­tet­ta­va”. Isä­nä ole­mi­sen eräs kes­kei­nen teh­tä­vä on an­taa kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta per­heel­leen. Tämä on toki mo­lem­pien van­hem­pien teh­tä­vä. Us­ko­vai­sen isän esi­merk­ki ar­jes­sa on sy­väl­li­nen vies­ti lap­sel­le. Ju­ma­lan sa­nan ja hen­gel­lis­ten lau­lu­jen esil­lä pi­tä­mi­nen, evan­ke­liu­mil­la siu­naa­mi­nen, seu­roi­hin läh­te­mi­nen tai hil­jen­ty­mi­nen yh­tei­seen il­ta­ru­kouk­seen vies­tit­tä­vät lap­sel­le: mi­nul­la on us­ko­vai­nen isä.

Joku koh­taa isän­päi­vän kipu tai kai­paus sy­dä­mes­sä. Oma isä on eh­kä kuol­lut tai yh­teyt­tä omaan isään ei syys­tä tai toi­ses­ta ole. Vä­lien rik­kou­tu­mi­sen vuok­si suh­de isään saat­taa ol­la vai­kea. Syn­nin vai­ku­tuk­ses­ta rak­kaus voi rik­koon­tua myös kaik­kein lä­hei­sim­mis­sä ih­mis­suh­teis­sa.

Tai­vaal­li­sen Isän rak­kaus on täy­del­lis­tä. Hän kut­suu kaik­kia ih­mi­siä ar­mon osal­li­suu­teen. An­teek­si­an­ta­mus kor­jaa rik­kou­tu­nei­ta vä­le­jä. Sii­hen on hyvä tur­vau­tua isien, äi­tien ja las­ten.

26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys