JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Isän­maa on Ju­ma­lan lah­ja

Pääkirjoitukset
2.12.2020 6.15

Juttua muokattu:

1.12. 10:54
2020120110541820201202061500

Suo­mes­sa on elet­ty pit­kään rau­han ai­kaa. Tämä ei ole it­ses­tään sel­vä asia. On ky­sy­mys Ju­ma­lan lah­jas­ta. Maam­me rau­haa ja it­se­näi­syyt­tä on ai­ka ajoin myös häi­rit­ty ja uhat­tu. His­to­ri­an eri vai­heis­sa kan­sam­me on jou­tu­nut puo­lus­ta­maan omaa ole­mas­sa­o­lo­aan myös ase kä­des­sä.

It­se­näi­syys­päi­vä­nä muis­te­taan men­nei­den su­ku­pol­vien työ­tä ja hei­dän uh­rauk­si­aan. It­se­näi­syys ei ole pelk­kää his­to­ri­aa. Se on myös ny­ky­het­keä ja tu­le­vai­suut­ta. Ny­kyi­sen su­ku­pol­ven teh­tä­vä on jat­kaa meil­le an­ne­tun yh­teis­kun­nan hoi­ta­mis­ta.

Opis­ke­lu ja työn­te­ko ei­vät pal­ve­le ai­no­as­taan yk­si­lön vaan myös yh­teis­kun­nan tar­pei­ta. Oman teh­tä­vän pal­vel­les­sa suu­rem­paa pää­mää­rää ja hyö­dyt­tä­es­sä mui­ta­kin, teh­ty työ tuo eri­tyis­tä iloa ja tyy­dy­tys­tä. Yh­teis­kun­nan pal­ve­luk­ses­sa työ­tä te­ke­vät hen­ki­löt an­sait­se­vat eri­tyi­sen kii­tok­sen ja ar­vos­tuk­sen te­ke­mäs­tään työs­tä.

Kou­lu­tuk­seen, ter­vey­teen ja tur­val­li­suu­teen liit­ty­viin työ­teh­tä­viin yh­dis­te­tään usein työn kut­su­mus­luon­ne. It­se ku­kin yh­teis­kun­nan jä­sen voi omas­sa työs­sään ja kut­su­muk­ses­saan pyr­kiä ra­ken­ta­maan yhä pa­rem­paa yh­teis­kun­taa.

Raa­ma­tun mu­kaan Ju­ma­la oh­jaa kan­so­jen vai­hei­ta ja koh­ta­loi­ta (Ps. 77:14). Ei ole it­ses­tään­sel­vyys, et­tä Suo­mi on va­paa ja it­se­näi­nen maa. His­to­ri­an­kir­joi­tus osoit­taa, kuin­ka ko­ko­nai­sia val­ta­kun­tia on syn­ty­nyt ja hä­vin­nyt so­tien ja val­loi­tus­ten seu­rauk­se­na. Mai­den ra­jat ovat laa­jen­tu­neet ja su­pis­tu­neet kan­so­jen voi­ma­suh­tei­den mu­kaan.

Sota on ai­na kan­sa­kun­taa ja yk­si­löi­tä koh­taa­va on­net­to­muus. Vaik­ka so­das­sa osoi­te­taan ur­heut­ta ja teh­dään uh­rauk­sia, so­ta­kin on lo­pul­ta syn­nin seu­raus­ta.

Suo­ma­lai­sil­la on ai­het­ta kii­tol­li­suu­teen hy­väs­tä isän­maas­ta. Suo­men kan­sa­lai­sil­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa it­seä kos­ke­viin asi­oi­hin de­mok­ra­ti­an kei­noin. Tä­hän liit­tyy mah­dol­li­suus käyt­tää ää­ni­oi­keut­ta tai ot­taa hoi­det­ta­vak­si luot­ta­mus­teh­tä­viä. Mer­kit­tä­viä asi­oi­ta ovat myös oi­keus il­mais­ta mie­li­pi­tei­tä, ko­koon­tua yh­teen ja us­koa oman va­kau­muk­sen mu­kaan.

Us­ko­vai­sel­la on hy­väs­sä­kin yh­teis­kun­nas­sa kai­puu pa­rem­paan isän­maa­han tai­vaas­sa. Ku­ten Van­han tes­ta­men­tin ajan py­hät, tä­män­kin ajan us­ko­vat ”odot­ta­vat pa­rem­paa, tai­vaal­lis­ta isän­maa­ta” (Hepr. 11:16).

26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys