JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Isänmaa on Jumalan varjeluksen varassa

Pääkirjoitukset
30.11.2022 7.00

Juttua muokattu:

28.11. 09:07
2022112809075820221130070000

Sota Uk­rai­nas­sa on karu muis­tu­tus sii­tä, et­tei it­se­näi­syys ole it­ses­tään­sel­vä asia. So­dan puh­ke­a­mi­nen ava­si suo­ma­lais­ten muis­tot, jot­ka liit­ty­vät joko it­se ko­et­tuun so­taan tai sii­tä kuul­tui­hin ta­pah­tu­miin. Moni koki, et­tä vuo­si­kym­me­net ku­tis­tui­vat vä­lis­tä, ja so­ta­muis­tot nou­si­vat esiin elä­vi­nä, jopa ne su­vus­sa ker­ro­tut ti­lan­teet, joi­ta ei it­se ole edes ko­ke­nut.

Suo­ma­lais­ta it­se­näi­syys­päi­vän­viet­toa on kri­ti­soi­tu vuo­si­kym­men­ten var­rel­la sii­tä, et­tä se on lii­an so­ta­muis­to­pai­not­teis­ta. To­si­a­sia kui­ten­kin on, et­tä il­man puo­lus­tau­tu­mis­ta meil­lä ei eh­kä oli­si omaa isän­maa­ta, vaan oli­sim­me vie­raan val­lan alai­suu­des­sa. Kä­vi­sim­me mah­dol­li­ses­ti par­hail­laan so­taa vie­raan val­ti­on pal­ve­luk­ses­sa ja myös suo­ma­lai­sia oli­si kut­sut­tu rin­ta­mal­le.

Ju­ma­lan var­je­luk­sen ja men­nei­den su­ku­pol­vien te­ke­män työn vuok­si saam­me elää rau­han ai­kaa va­paas­sa isän­maas­sa. Isän­maa­ta puo­lus­ta­nei­ta tuo­daan edel­leen har­vak­sel­taan ko­ti­maan mul­tiin. Nuo­ri­na kaa­tu­neet mie­het läh­ti­vät ai­ka­naan rin­ta­mal­le ti­lan­teen sitä vaa­ties­sa. Vaik­ka aja­tus so­das­ta oli var­mas­ti tuol­loin­kin pe­lot­ta­va ja ras­kas, val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta koki, et­tä oma maa on puo­lus­ta­mi­sen ar­voi­nen.

Suo­ma­lai­sil­la on edel­leen kor­kea maan­puo­lus­tus­tah­to. Maan­puo­lus­tus­tie­do­tuk­sen suun­nit­te­lu­kun­nan tou­ko­kuus­sa jul­kis­ta­man ra­por­tin mu­kaan 83 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta ha­lu­aa, et­tä Suo­mea puo­lus­te­taan aseel­li­ses­ti, jos ko­ti­maa­han hyö­kä­tään. Tu­los oli kor­kein koko MTS:n ky­se­ly­sar­jan his­to­ri­as­sa, joka ulot­tuu 1960-lu­vul­le saak­ka.

Täs­sä leh­des­sä on eri­lai­sia ik­ku­noi­ta sii­hen, mi­ten isän­maan puo­lus­tus­ky­kyä ja krii­sei­hin va­rau­tu­mis­ta pi­de­tään par­hail­laan­kin yl­lä. Kai­kis­ta teks­teis­tä käy il­mi, mi­ten suu­ri ja kan­ta­va asia on hen­ki­lö­koh­tai­nen us­ko Ju­ma­laan. Va­kais­sa ja rau­hal­li­sis­sa olo­suh­teis­sa tä­män pe­rus­tuk­sen mer­ki­tys­tä ei ai­na tule aja­tel­leek­si, mut­ta krii­si­ai­koi­na hor­ju­ma­ton pe­rus­tus on läh­tö­koh­ta sil­le, et­tä voi toi­mia ja säi­lyt­tää luot­ta­muk­sen tu­le­vaan.

6.2.2023

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6

Viikon kysymys