JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Itsenäisyyspäivä muistuttaa myös kirkon merkityksestä

Päivämies
Pääkirjoitukset
3.12.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123484820141203000000

En­si lau­an­tai­na vie­täm­me it­se­näi­syys­päi­vää, joka on pait­si ylei­nen va­paa­päi­vä myös kir­kol­li­nen eri­tyis­py­hä. Suo­mes­sa val­ti­on ja kir­kon suh­de on ol­lut tii­vis.

Eri­tyi­ses­ti Suo­men kan­san ras­kai­na ai­koi­na kir­kol­la on ol­lut hy­vin mer­kit­tä­vä vai­ku­tus kan­san yh­te­näi­syy­den vah­vis­ta­ja­na ja tu­le­vai­suu­de­nus­kon lu­jit­ta­ja­na. Rau­han ai­ka­na kir­kon työ ei ai­na ole ol­lut yh­tä nä­ky­vää, mut­ta sil­ti sil­lä on ol­lut syvä vai­ku­tus Suo­men kan­san elä­mään.

Ny­ky­ään kirk­ko te­kee ju­lis­tus­työn ja kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten li­säk­si run­saas­ti muun mu­as­sa di­a­ko­nia- ja per­he­työ­tä. Seu­ra­kun­tien per­he­ker­hoi­hin osal­lis­tuu vuo­sit­tain 1,2 mil­joo­naa las­ta ja ai­kuis­ta. Seu­ra­kun­tien päi­vä­ker­hot taas ta­voit­ta­vat 30 pro­sent­tia 3–6-vuo­ti­ais­ta lap­sis­ta. Näis­sä ker­hois­sa kris­til­li­nen sa­no­ma tu­lee esil­le muun mu­as­sa har­taus­het­kis­sä.

Kir­kon esil­lä pi­tä­mä kris­til­li­nen sa­no­ma nä­kyi myös tal­vi­so­das­sa, jon­ka al­ka­mi­ses­ta tuli vii­me sun­nun­tai­na ku­lu­neek­si 75 vuot­ta. So­ta­vuo­si­na kris­til­li­sen us­kon mer­ki­tys tuli esil­le niin ta­val­li­sen kan­san kuin maan ylim­pien päät­tä­jien pu­heis­sa. So­dan al­ku­päi­vi­nä jou­lu­kuun 1939 alus­sa yli­pääl­lik­kö Man­ner­heim il­moit­ti päi­vä­käs­kys­sään: ”Me tais­te­lem­me ko­din, us­kon­non ja isän­maan puo­les­ta.”

On hy­vin ar­vo­kas­ta, et­tä kirk­ko on vuo­si­sa­to­ja juur­rut­ta­nut kan­sam­me kes­kuu­teen Ju­ma­lan sa­naan poh­jau­tu­via ar­vo­ja. Nämä ar­vot ovat maal­lis­tu­nees­sa ajas­sam­me ko­e­tuk­sel­la. Tämä nä­kyi myös vii­me per­jan­tai­na, kun edus­kun­ta hy­väk­syi ää­nes­tyk­ses­sä kan­sa­lai­sa­loit­teen, jos­sa toi­vo­taan, et­tä sa­maa su­ku­puol­ta ole­vat pa­rit sai­si­vat oi­keu­den sol­mia avi­o­lii­ton. Kah­des­ta­sa­das­ta kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta 92 vas­tus­ti aloit­teen hy­väk­sy­mis­tä. On ilah­dut­ta­vaa, et­tä mo­net kan­sa­ne­dus­ta­jat pe­rus­te­li­vat vas­tus­ta­vaa kan­taan­sa Raa­ma­tul­la.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­ses­sa kris­til­li­syy­des­sä kan­san­kirk­ko on ai­na näh­ty tär­ke­ä­nä ja rak­kaa­na, ei­kä edus­kun­nan pää­tös avi­o­liit­to­lain muut­ta­mi­ses­ta vai­ku­ta sii­hen. Kir­kol­lis­ko­kouk­sen päät­tä­mä kir­kon vi­ral­li­nen kan­ta on edel­leen se, et­tä avi­o­liit­to on yh­den mie­hen ja yh­den nai­sen vä­li­nen liit­to. Myös piis­pain­ko­kous ja kirk­ko­hal­li­tus ovat py­sy­neet täs­sä pe­rin­tei­ses­sä nä­ke­myk­ses­sä.

Raa­ma­tun kan­ta sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien su­ku­puo­li­suh­tei­siin on sel­keä: ne ovat syn­tiä. Sik­si tämä asia on van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sil­le kris­ti­tyil­le opil­li­nen ky­sy­mys, joka pe­rus­tuu Ju­ma­lan sa­naan. Muun mu­as­sa Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tuin on lin­jan­nut, et­tä ny­kyi­nen avi­o­liit­to­la­ki ei syr­ji sa­maa su­ku­puol­ta ole­via pa­re­ja. Kaik­ki ih­mi­set ovat yh­tä ar­vok­kai­ta, mut­ta Ju­ma­lan sa­nan vas­tais­ta elä­män­ta­paa ei voi hy­väk­syä ei­kä suo­si­tel­la sitä ke­nel­le­kään.

Nyt on tär­ke­ää ru­koil­la kan­sam­me ja kirk­kom­me puo­les­ta. Kirk­kom­me päät­tä­jät tar­vit­se­vat esi­ru­kouk­sia, jot­ta he jak­sa­vat toi­mia niin, et­tei kirk­kom­me läh­de myö­täi­le­mään muu­ta yh­teis­kun­taa. Sen tu­li­si pi­tää edel­leen kiin­ni pe­rin­tei­ses­tä, Raa­mat­tuun pi­täy­ty­väs­tä avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­tään.

Kirk­ko­lain mu­kai­ses­ti kir­kon teh­tä­vä­nä on ju­lis­taa Ju­ma­lan sa­naa ja ja­kaa sak­ra­ment­te­ja. Teh­tä­vä­nä on myös toi­mia muu­ten­kin kris­til­li­sen sa­no­man le­vit­tä­mi­sek­si ja lä­him­mäi­sen­rak­kau­den to­teut­ta­mi­sek­si.

Ju­ma­lan sa­nan kes­kei­sin vies­ti on sa­no­ma pe­las­tuk­ses­ta, jon­ka Ju­ma­la val­mis­ti Po­jas­saan Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Tätä sa­no­maa maal­lis­tu­nut yh­teis­kun­tam­me tar­vit­see ki­pe­äs­ti.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 3.12.2014.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys