JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jär­jes­tö­rip­pi­kou­lu huo­mi­oi nuo­ren taus­tan

Päivämies
Pääkirjoitukset
27.1.2016 12.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:25
2020010123252720160127120000

Sana rip­pi­kou­lu poh­jau­tuu van­haan ai­kaan, jol­loin piti en­nen eh­tool­li­sel­le me­noa käy­dä ri­pit­täy­ty­mäs­sä. Täs­tä eh­tool­li­sel­le val­mis­tau­tu­mi­ses­ta ke­hit­tyi kris­ti­no­pin kuu­lus­te­lu ja sii­tä rip­pi­kou­lu. Rip­pi­kou­lu ja sen päät­tä­vä kon­fir­maa­tio an­taa yhä oi­keu­den käy­dä it­se­näi­ses­ti eh­tool­li­sel­la. Rip­pi­kou­lun käy­ty­ään nuo­res­ta tu­lee täy­si­val­tai­nen seu­ra­kun­tan­sa jä­sen.

Rip­pi­kou­lul­la on yhä vah­va ase­ma kan­san­kir­kos­sam­me. Lä­hes yh­dek­sän nuor­ta kym­me­nes­tä käy rip­pi­kou­lun. Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den pii­ris­sä rip­pi­kou­lu ar­vo­te­taan kor­ke­al­le. Se näh­dään tär­ke­ä­nä elä­män­vai­hee­na nuo­ren kas­va­es­sa koh­ti ai­kui­suut­ta. Lä­hes sata pro­sent­tia van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten per­hei­den nuo­ris­ta käy rip­pi­kou­lun.

Kirk­kom­me rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­man mu­kaan rip­pi­kou­lun yleis­ta­voit­tee­na on, et­tä nuo­ri vah­vis­tuu us­kos­sa kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan, kas­vaa rak­kau­des­sa lä­him­mäi­seen ja elää ru­kouk­ses­sa ja seu­ra­kun­ta­yh­tey­des­sä. Ta­voi­te on hyvä ja tär­keä. Rip­pi­kou­lu­ai­ka ja yleen­sä­kin nuo­ruus ovat ta­val­li­ses­ti ai­kaa, jol­loin ih­mi­nen ky­se­lee elä­män suu­ria ky­sy­myk­siä. Sil­loin moni ko­kee myös us­kon muut­tu­van hen­ki­lö­koh­tai­sek­si asi­ak­si.

Rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­maa ol­laan uu­dis­ta­mas­sa kirk­kom­me hal­lin­nos­sa. Uu­den suun­ni­tel­man on tar­koi­tus tul­la voi­maan vuon­na 2017. Hah­mo­tel­mat nou­dat­te­le­vat pit­käl­ti ai­em­man rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­man lin­jo­ja.

Kris­til­li­syy­tem­me on saa­nut jär­jes­tää kir­kon rip­pi­kou­lua yh­te­nä sen jär­jes­töis­tä vuo­des­ta 1956 saak­ka. On tär­ke­ää, et­tä myös uu­si rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­ma an­taa ti­laa jär­jes­tö­jen rip­pi­kou­lu­lei­reil­le. Jär­jes­tö­rip­pi­kou­lut mah­dol­lis­ta­vat rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­man puit­teis­sa nuor­ten taus­to­jen ja ko­ke­mus­maa­il­man huo­mi­oi­mi­sen. Van­hem­mat voi­vat lä­het­tää lap­sen­sa lei­ril­le, jos­sa he tie­tä­vät ope­tuk­sen ole­van oman va­kau­muk­sen mu­kais­ta.

Rip­pi­kou­lu on osa kas­te­o­pe­tus­ta eli kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta, jon­ka pää­vas­tuu on van­hem­mil­la. Se pe­rus­tuu Jee­suk­sen an­ta­maan kas­te- ja lä­he­tys­käs­kyyn, jos­sa Va­pah­ta­ja ke­hot­taa kas­ta­maan kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan ni­meen ja opet­taa nou­dat­ta­maan kaik­kea, mitä hän on käs­ke­nyt omien­sa nou­dat­taa (Matt. 28:20).

Tä­män vuo­den rip­pi­kou­lu­lei­rit ovat al­ka­neet SRK:n lei­ri­kes­kuk­sis­sa ja kan­sa­no­pis­tois­sam­me. Kaik­ki­aan 48:lla rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä on mu­ka­na yli 2 300 rip­pi­kou­lu­lais­ta. Lei­reil­le läh­te­vät nuo­ret sekä hei­dän van­hem­pan­sa, sa­moin kuin iso­set ja muu hen­ki­lö­kun­ta saa­vat luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la siu­naa rip­pi­kou­lu­työm­me tä­nä­kin vuon­na.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys