JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ju­han­nuk­sen ajan­koh­tai­nen vies­ti

Pääkirjoitukset
17.6.2015 0.00

Ju­han­nus nä­kyy lä­hes jo­kai­sen suo­ma­lai­sen elä­mäs­sä, vaik­ka sen kris­til­lis­tä sa­no­maa tun­tee yhä har­vem­pi. Mo­nil­le ju­han­nus mer­kit­see yli­mää­räis­tä va­paa­päi­vää, jota vie­te­tään per­heen ja ys­tä­vien kes­ken esi­mer­kik­si mök­keil­len. Ju­han­nuk­sen sy­vim­mäs­tä mer­ki­tyk­ses­tä muis­tut­taa se, et­tä ju­han­nus­päi­vä on kir­kol­li­nen juh­la­py­hä. Ny­kyi­sin sitä vie­te­tään maas­sam­me ke­sä­kuun 19. päi­vää seu­raa­va­na lau­an­tai­na.

Kris­til­li­syy­des­säm­me ko­koon­nu­taan pe­rin­tei­siin ju­han­nus­seu­roi­hin rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le ja lei­ri­kes­kuk­siin. Joi­ta­kin ju­han­nus­vii­kon­lo­pun seu­ro­ja voi kuun­nel­la myös in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Ju­han­nuk­sen sa­no­maa kan­nat­taa pi­tää muu­ten­kin esil­lä ko­deis­sa ja ke­sä­mö­keil­lä. Hy­vä­nä poh­ja­na sii­hen on Raa­mat­tu ja kris­til­li­syy­tem­me jul­kai­sut.

Raa­mat­tuun tal­len­ne­tut Jo­han­nes Kas­ta­jan elä­män­vai­heet ja pu­heet vä­lit­tä­vät ai­kaam­me ilon, toi­von ja rak­kau­den vies­tiä. Ju­ma­la ra­kas­taa jo­kais­ta ih­mis­tä niin pal­jon, et­tä uh­ra­si ai­no­an Poi­kan­sa koko maa­il­man syn­tien so­vi­tuk­sek­si. Hän on il­moit­ta­nut ih­mi­sil­le la­kin­sa, joka he­rät­te­lee epä­us­kois­ta ja oh­jaa et­si­mään syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta. Elä­vän us­kon myö­tä ih­mi­nen saa sy­dä­meen­sä tu­le­vai­suu­den ja toi­von.

Jo­kai­sel­la on mah­dol­li­suus kat­sel­la Jee­sus­ta us­kon sil­min ku­ten Jo­han­nes Kas­ta­ja, joka ju­lis­ti: ”Kat­so, Ju­ma­lan Ka­rit­sa, joka ot­taa pois maa­il­man syn­nin!” (Joh. 1:29.) Jo­han­nek­sen us­ko eli ja vah­vis­tui sa­mas­ta evan­ke­liu­mis­ta, jota yhä ju­lis­te­taan Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta.

Jo­han­nes oli saa­nut Ju­ma­lal­ta tär­ke­än teh­tä­vän toi­mia Jee­suk­sen tien rai­vaa­ja­na, ja hän sai omin sil­min kat­sel­la Va­pah­ta­jaan­sa. Kui­ten­kin myös hä­nel­lä oli us­ko­ne­lä­mäs­sään heik­ko­ja het­kiä. Hän epäi­li si­tä­kin, oli­ko Jee­sus to­del­la Ju­ma­lan Poi­ka vai pi­ti­kö hä­nen vie­lä odot­taa. Sil­loin Jee­sus roh­kai­si hän­tä: ”Men­kää ja ker­to­kaa Jo­han­nek­sel­le, mitä olet­te näh­neet ja kuul­leet: so­ke­at saa­vat nä­kön­sä, ram­mat kä­ve­le­vät, pi­ta­li­set puh­dis­tu­vat, kuu­rot kuu­le­vat, kuol­leet he­rä­te­tään, köy­hil­le ju­lis­te­taan evan­ke­liu­mia.” (Luuk. 7:18–22.)

Jee­sus on edel­leen omien­sa lä­hel­lä myös sil­loin, kun elä­mä ja us­ko­mi­nen tun­tu­vat ras­kail­ta. Seu­ra­kun­nas­saan hän Py­hän Hen­gen kaut­ta vä­lit­tää loh­dun ja ar­mon sa­no­maa, joka tyyn­nyt­tää sy­dä­men ja vah­vis­taa luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan ja hä­nen joh­da­tuk­seen­sa.

Jul­kai­sut Päi­vä­mie­hes­sä 17.6.2015.

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys