JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ju­ma­la kir­kas­taa hy­vyyt­tään sai­rauk­sien­kin kaut­ta

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
6.11.2015 6.24

Juttua muokattu:

1.1. 23:18
2020010123185220151106062400

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

Ter­veys voi­daan mää­ri­tel­lä ruu­miil­lis­ten ja hen­kis­ten sai­rauk­sien pois­sa­o­lo­na tai hy­vä­nä ruu­miin ja mie­len ti­la­na, jota par­hai­ten ku­vaa sana hy­vin­voin­ti. Ko­ke­mus ter­vey­des­tä on sub­jek­tii­vi­nen, kos­ka ver­taam­me olo­ti­laam­me ai­kai­sem­piin ko­ke­muk­siim­me. Toi­saal­ta lää­ke­tie­teel­li­ses­ti ja esi­mer­kik­si va­kuu­tu­soi­keu­den nä­kö­kul­mas­ta ter­veyt­tä ar­vi­oi­daan eri elin­toi­min­to­jen osal­ta tie­teel­li­ses­ti suh­tees­sa bi­o­lo­gi­seen stan­dar­diin, jota pi­de­tään nor­mi­na.

Kan­san­ta­lou­den nä­kö­kul­mas­ta ter­veys on iso asia. Ter­vey­den­huol­lon vuo­tui­nen kus­tan­nus on Suo­mes­sa 19 mil­jar­dia eu­roa. Se on liki 10 pro­sent­tia brut­to­kan­san­tuot­tees­ta. Eri­tyis­sai­raan­hoi­don ja pe­rus­ter­vey­den­huol­lon osuus kus­tan­nuk­sis­ta on noin 50 pro­sent­tia (Ti­las­to­kes­kus).

Hen­ki­lö­koh­tai­sen hy­vin­voin­nin kan­nal­ta ter­veys on mo­nel­la ta­paa erit­täin tär­keä asia ih­mi­sil­le. Täs­tä syys­tä ter­vey­teen liit­ty­vään lää­ke- ja tek­no­lo­gi­a­ke­hi­tyk­seen pa­nos­te­taan val­ta­via sum­mia. Mark­ki­na­ka­na­vat ovat pul­lol­laan neu­vo­ja ja tuo­te­tar­jouk­sia pa­rem­man ter­vey­den­ti­lan saa­vut­ta­mi­sek­si.

Tämä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den nu­me­ro tar­kas­te­lee ai­het­ta mo­nis­ta eri nä­kö­kul­mis­ta. Yk­si tär­keä nä­kö­kul­ma on mei­dän jo­kai­sen oma vas­tuum­me. Al­ko­ho­lin suu­ri ku­lu­tus on erit­täin suu­ri ter­vey­suh­ka ja mo­nien so­si­aa­lis­ten on­gel­mien syy yh­teis­kun­nas­sam­me. Kris­tit­tyi­nä ha­lu­am­me nou­dat­taa eh­do­ton­ta rait­tiut­ta al­ko­ho­lin ja huu­mei­den suh­teen. Myös tu­pak­ka on suu­ri ter­veys­ris­ki. Vaik­ka tu­pa­koit­si­joi­den osuus on las­ke­nut lä­hes kai­kis­sa ikä­luo­kis­sa kol­men vuo­si­kym­me­nen ajan, edel­leen vii­de­so­sa suo­ma­lai­sis­ta polt­taa. On hyvä, et­tä uu­si tu­pak­ka­la­ki ot­taa tiu­kan ra­joit­ta­van kan­nan tu­pa­koin­tiin jul­ki­sil­la pai­koil­la. Tätä on hyvä poh­tia myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä. Hen­ki­lö­koh­tais­ta vas­tuu­ta hy­vin­voin­nis­ta ja ter­vey­des­tä on hyvä to­teut­taa myös jär­ke­vien ruo­kai­lu- ja lii­kun­ta­ta­po­jen avul­la. Niil­lä on mer­kit­tä­vä sai­rauk­sia en­nal­ta­eh­käi­se­vä vai­ku­tus.

Ter­veys on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja ja osa jo­ka­päi­väis­tä lei­pää, jota pyy­däm­me Isä mei­dän -ru­kouk­ses­sa. Jee­sus opet­taa mei­tä vas­tuu­seen Ju­ma­lan an­ta­mis­ta lah­jois­ta (Matt. 25:14–30). Ter­veys ei kui­ten­kaan ole it­ses­tään­sel­vyys. Ju­ma­la sal­lii meil­le myös sai­rauk­sia. Raa­mat­tu opet­taa, et­tä nii­den­kin kaut­ta Ju­ma­la kir­kas­taa meil­le ja lä­him­mäi­sil­lem­me voi­maan­sa ja hy­vyyt­tän­sä (Joh. 9).

Ter­veys- ja sai­raus-kä­sit­tei­tä käy­te­tään myös us­ko­no­pil­lis­ten asi­oi­den yh­tey­des­sä. Paa­va­li kir­joit­taa ter­veel­li­ses­tä opis­ta (Tit. 1:9). Roo­ma­lais­kir­jees­sä hän to­te­aa oman ko­ke­muk­sen­sa syn­nin vai­ku­tuk­ses­ta (Room. 7:23–25). Syn­ti ai­heut­taa mur­het­ta, ”hen­gel­lis­tä sai­raut­ta”. Jee­sus so­vit­ti syn­tim­me ja kan­toi sai­rau­tem­me (Jes. 53).

Kim­mo Puo­li­tai­val

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 10/2015

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys