JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ju­ma­lan ar­mon ym­pä­röi­mä­nä

Pääkirjoitukset
4.7.2018 7.00

Jee­sus lä­het­ti seu­raa­jan­sa ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa kaik­ki­al­le maa­il­maan. Tätä ar­mon sa­no­maa elet­tiin to­dek­si Su­vi­seu­rois­sa, joi­ta vie­tet­tiin vii­me vii­kon­vaih­tees­sa ää­ne­kos­kel­la. Su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­se­na oli­vat Jee­suk­sen sa­nat hal­vaan­tu­neel­le: ”Si­nun syn­ti­si an­ne­taan si­nul­le an­teek­si” (Mark. 2:5). Hyvä vies­ti vä­lit­tyi ra­di­on ja in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä laa­jal­le ko­ti­maa­han ja kau­as ul­ko­mail­le.

Seu­ra­tun­nus ja sun­nun­tai­na vie­tet­ty apos­to­lien päi­vä muis­tut­ti­vat syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen teh­tä­väs­tä, joka on an­net­tu Jee­suk­sen seu­raa­jil­le. Tätä työ­tä on teh­ty al­ku­seu­ra­kun­nan ajois­ta läh­tien Py­hän Hen­gen voi­mal­la.

Evan­ke­liu­min työn me­nes­ty­mi­nen ei ole ih­mi­sen vaan Ju­ma­lan joh­da­tuk­sen ja ar­mon va­ras­sa. Paa­va­li ai­ka­naan muis­tut­ti: ”Minä is­tu­tin, Apol­los kas­te­li, mut­ta Ju­ma­la an­toi kas­vun” (1. Kor. 3:6). Elä­vä Ju­ma­lan sana kut­suu Ju­ma­lan ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa yh­tey­teen.

Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä pi­det­tiin pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kous, jos­sa to­det­tiin, et­tä ar­mon sa­no­maa ju­lis­te­taan Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa. ”Sen teh­tä­vä­nä on kir­kas­taa Ju­ma­lan täy­del­lis­tä rak­kaut­ta mei­tä ih­mi­siä koh­taan. Ar­mon sa­nat ovat an­teek­si­an­ta­mus­ta ju­lis­ta­via, us­koa vah­vis­ta­via elä­män sa­no­ja.”

Ju­ma­la ava­si Su­vi­seu­rois­sa sa­naan­sa pu­hu­jil­le ja kuu­li­joil­le. Kun evan­ke­liu­min työ me­nes­tyy, se syn­nyt­tää iloa Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa. Iloa syn­nyt­ti­vät myös mo­net koh­taa­mi­set tut­tu­jen ja ys­tä­vien kans­sa. Seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä ko­et­tiin tyy­ty­väi­syyt­tä Ju­ma­lan siu­nauk­ses­ta. Tu­han­net kä­det te­ki­vät työ­tä, jot­ta seu­ra­vie­rail­la oli hyvä ol­la Lii­mat­ta­lan pel­loil­la.

SRK:n tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa oli esil­lä Su­vi­seu­rois­sa jul­kis­te­tun vuo­si­kir­jan tee­ma ”Jak­san­ko luot­taa?”. Us­ko­va­kin voi al­kaa hä­täi­le­mään, nä­ke­mään ym­pä­ril­lään pelk­kiä uh­ka­ku­via tai luo­maan nii­tä jopa it­se. Ju­ma­la ei ole kui­ten­kaan unoh­ta­nut luo­maan­sa ih­mis­tä ei­kä luo­ma­kun­taan­sa.

Su­vi­seu­rois­sa saa­tiin ko­kea Ju­ma­lan ih­meel­lis­tä siu­naus­ta. Ar­mon au­rin­ko pais­toi ja vir­voit­ti sa­nan­kuu­li­joi­den sy­dä­miä. Ju­ma­la siu­na­si myös seu­ra­jär­jes­te­lyt.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 4.7.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys