JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­ma to­teu­tuu pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitukset
31.3.2021 7.00

Juttua muokattu:

26.3. 14:07
2021032614073020210331070000

Mus­ta on su­run ja kuo­le­man väri. Se on pit­kä­per­jan­tain väri. Tuol­loin Ju­ma­lan Poi­ka kuo­li ris­til­lä. Raa­ma­tun vah­vat ku­vauk­set ker­to­vat Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­man täyt­ty­mi­ses­tä. Su­run, epä­tie­toi­suu­den ja pe­lon tun­nel­mat ovat näis­sä teks­teis­sä läs­nä. Vie­lä vah­vem­pa­na nou­see kui­ten­kin esil­le ilo, uu­si toi­vo ja rie­mu, joka koit­taa pää­si­äi­se­nä.

Hil­jai­sen vii­kon ta­pah­tu­mat ja ti­lai­suu­det kut­su­vat hil­jen­ty­mään ja seu­raa­maan Jee­suk­sen kär­si­mys­tie­tä. Nämä ta­pah­tu­mat kos­ket­ta­vat sy­väl­tä. Van­han tes­ta­men­tin kir­joi­tuk­set Mes­si­aan kär­si­myk­ses­tä ja kuo­le­mas­ta to­teu­tu­vat yk­si­tyis­koh­tia myö­ten.

Jee­suk­sen ope­tus­las­ten nä­kö­kul­mas­ta kaik­ki tun­tui päät­ty­vän Jee­suk­sen kuo­le­maan. Hei­dän ym­mär­ryk­sen­sä oli heik­koa, vaik­ka Jee­sus oli hei­tä tu­le­vaan val­mis­ta­nut. Ta­pah­tui se, mis­tä oli kir­joi­tet­tu: ”Minä lyön pai­me­nen maa­han, ja lam­paat jou­tu­vat ha­jal­le” (Mark. 14:27).

Pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mis­sa on pal­jon ih­meel­lis­tä ja sa­lat­tua. Ope­tus­lap­set sai­vat ko­kea tä­män kai­ken hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Hei­dän sil­min­nä­ki­jä­to­dis­tuk­sen­sa jäi elä­mään (2. Piet. 1:16).

Tä­män päi­vän ih­mi­nen saat­taa aja­tel­la, et­tä pit­kän­per­jan­tain ja pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mat ei­vät kos­ke­ta hän­tä. Näin ei kui­ten­kaan ole. Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on osuu­ten­sa Jee­suk­sen ris­tin­kuo­le­maan syn­tien­sä täh­den. Yh­tä lail­la Jee­suk­sen so­vi­tus­työ kos­ket­taa kaik­kia ih­mi­siä. Vi­at­to­mal­la ve­rel­lään Jee­sus so­vit­ti koko maa­il­man syn­nit. Ju­ma­lan ih­meel­li­sen suun­ni­tel­man ja voi­man an­si­os­ta Jee­suk­sen hä­pe­äl­li­nen kuo­le­ma vaih­tui­kin voi­tok­si.

Pää­si­äi­nen ei oli­si ilon juh­la, el­lei ylös­nou­se­mus­ta oli­si ta­pah­tu­nut. Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa ko­rint­to­lai­sil­le sy­väl­li­ses­ti, kuin­ka mer­kit­tä­vää pe­las­tuk­sen kan­nal­ta on Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus: ”Mut­ta el­lei Kris­tus­ta ole he­rä­tet­ty, sil­loin mei­dän ju­lis­tuk­sem­me on tur­haa pu­het­ta, tur­haa myös tei­dän us­kon­ne (1. Kor. 15:14).

Pää­si­äi­sen väri on val­koi­nen. Se on ilon ja juh­lan väri. Vaik­ka pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mia ym­mär­täi­si va­ja­vai­ses­ti, riit­tää et­tä us­kon kaut­ta omis­taa Jee­suk­sen val­mis­ta­man van­hurs­kau­den. Täs­tä ar­mo­työs­tä hän it­se to­te­si ris­til­lä: ”Se on täy­tet­ty” (Joh. 19:30).

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys