JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ju­ma­lan sana on kes­tä­vä auk­to­ri­teet­ti

Pääkirjoitukset
6.10.2021 7.00

Juttua muokattu:

5.10. 16:27
2021100516275620211006070000

Yh­teis­kun­nan toi­mi­vuu­den, tur­val­li­suu­den ja hy­vän jär­jes­tyk­sen poh­ja­na ovat yh­des­sä so­vit­tu val­lan­ja­ko ja sii­hen liit­ty­vät auk­to­ri­tee­tit. Auk­to­ri­tee­til­la tar­koi­te­taan vai­ku­tus­val­taa tai ar­vo­val­taa, usein hen­ki­löön, jär­jes­tel­mään tai asi­aan liit­ty­en. Tar­jol­la on mo­nen­lai­sia auk­to­ri­teet­te­ja, hy­viä ja huo­no­ja. Raa­mat­tu on kris­ti­tyn elä­mäs­sä py­sy­vä auk­to­ri­teet­ti niin us­kon kuin elä­män­kin ky­sy­myk­sis­sä.

Auk­to­ri­teet­te­ja tar­vi­taan pie­nes­sä ja suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa. Kou­lu­luo­kas­sa op­pi­vat tar­vit­se­vat opet­ta­jaa op­pi­ak­seen, mut­ta jär­jes­tyk­sen vuok­si myös hä­nen auk­to­ri­teet­ti­aan. Van­hem­pi aset­taa lap­sel­leen ra­jo­ja, kos­ka ne suo­je­le­vat hän­tä. Opas­teet, mää­räyk­set ja kiel­lot ta­kaa­vat puo­les­taan teil­lä su­ju­van lii­ken­teen. Or­kes­te­ri soi kau­niis­ti yh­des­sä, kun se seu­raa joh­ta­jaan­sa, auk­to­ri­teet­ti­aan.

Täl­lä het­kel­lä yh­teis­kun­tas­sa pu­hut­taa lain nou­dat­ta­mi­sen ja mie­li­pi­tei­den il­mai­se­mi­sen suh­de. Ky­sy­tään, mis­sä mää­rin la­ke­ja tu­lee nou­dat­taa tai voi­ko oi­ke­ak­si ko­ke­man­sa asi­an vuok­si jät­tää la­kia nou­dat­ta­mat­ta.

Ju­ma­lan sana opet­taa nou­dat­ta­maan la­kia, kun­ni­oit­ta­maan esi­val­taa ja toi­mi­maan mal­til­li­ses­ti. Raa­mat­tu ker­too kyl­lä ta­pauk­sis­ta, jois­sa esi­val­lan, esi­mer­kik­si ku­nin­kaan, yk­sit­täi­nen mää­räys on jä­tet­ty nou­dat­ta­mat­ta. Da­niel ei suos­tu­nut epä­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen, ja hä­net hei­tet­tiin lei­jo­nien luo­laan. Ka­to­si­ko Da­nie­lil­ta esi­val­lan kun­ni­oi­tus? Ju­ma­lan pe­las­ta­man Da­nie­lin en­sim­mäi­set sa­nat lei­jo­nien luo­las­ta ovat pu­hut­te­le­vat: ”Ikui­ses­ti elä­köön ku­nin­gas!” (Dan. 6:21.)

Ju­ma­lan sa­nan auk­to­ri­teet­ti­a­se­ma on vii­meis­ten vuo­sien ai­ka­na kiis­tet­ty vah­vas­ti. Syn­nis­sä elä­vä ih­mi­nen ei ha­lua kuul­la te­ke­vän­sä vää­rin. Ju­ma­lan sa­nas­ta ir­tau­tu­mis­ta puo­lus­te­taan esi­mer­kik­si va­pau­den ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ni­mis­sä. Avi­o­lii­ton py­hyys ja py­sy­vyys jää­vät ”va­pai­den suh­tei­den” al­le, kun ih­mi­nen to­teut­taa omia mie­li­ha­lu­jaan. Usein lop­pu­tu­los täl­lai­sis­ta va­lin­nois­ta on si­säi­nen rik­ki­näi­syys ja epä­var­muus. Raa­ma­tun mu­kaan syn­tiä te­ke­vä ei ole ai­dos­ti va­paa, vaan syn­nin or­ja (Joh. 8:34).

Ju­ma­lan sana on py­sy­vä ja kes­tä­vä auk­to­ri­teet­ti. Se neu­voo vää­rin­te­ki­jää pa­ran­nuk­seen ja luo­pu­maan näin vää­ryy­des­tään (Jes. 55:7). Ju­ma­lan ar­moon tur­vau­tu­va ja sii­tä elä­vä ih­mi­nen al­kaa näh­dä Raa­ma­tun auk­to­ri­tee­tin elä­mää suo­je­le­va­na ei­kä elä­mää ra­joit­ta­va­na asi­a­na.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys