JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kan­nus­tus aut­taa eteen­päin kou­lu­tiel­lä

Päivämies
Pääkirjoitukset
9.8.2017 6.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:18
2020010111181520170809060000

Kou­lu­jen al­ka­mi­nen mer­kit­see uut­ta vai­het­ta niin op­pi­lail­le kuin opet­ta­jil­le ja muul­le kou­lu­hen­ki­lö­kun­nal­le. Ke­sä­lo­ma vaih­tuu syk­syn ta­voit­tei­siin ja työn­te­koon. Mo­nel­le se tar­koit­taa uu­sia luok­ka­to­ve­rei­ta tai työ­ka­ve­rei­ta ja op­pi­lai­ta.

Tu­le­va syk­sy saat­taa jän­nit­tää pait­si op­pi­las­ta myös opet­ta­jaa. Vii­me vuo­si­na vies­ti­met ovat ker­to­neet opet­ta­jien uu­pu­muk­ses­ta. Vii­mei­sim­män opet­ta­jien työ­o­lo­ba­ro­met­rin (2015) mu­kaan opet­ta­jia kuor­mit­ta­vat eten­kin lii­al­li­nen työ­mää­rä, yli­suu­ret ope­tus­ryh­mät, puut­teel­li­nen esi­mies­työ ja kou­lu­ra­ken­nus­ten si­säil­ma­on­gel­mat. Sekä opet­ta­jien et­tä op­pi­lai­den kan­nal­ta oli­si tär­ke­ää saa­da opet­ta­jien työ­o­lo­ja pa­ran­net­tua.

Mo­net opet­ta­jat ker­to­vat ba­ro­met­ris­sa myös op­pi­lai­den li­sään­ty­nees­tä le­vot­to­muu­des­ta. Op­pi­lai­den rau­hat­to­muus ei ole uu­si il­miö. Ken­ties tun­ne­tuin suo­ma­lai­nen ku­vaus täs­tä on Alek­sis Ki­ven ro­maa­nis­sa, jos­sa vel­jek­set kar­kaa­vat luk­ka­rin tu­van ik­ku­nas­ta pa­koon aa­pi­sen opis­ke­lua. ”Mikä här­kä­päi­nen tyh­myys meil­tä, is­tua luk­ka­rin pen­kil­lä aa­pi­nen kou­ras­sa”, tuu­ma­si vel­jes­jou­kon van­hin, Ju­ha­ni. Myö­hem­min vel­jek­set ym­mär­tä­vät kou­lut­tau­tu­mi­sen ar­von ja opet­te­le­vat omas­ta ha­lus­taan lu­ke­maan.

Van­hem­mat ja kou­lun hen­ki­lö­kun­ta voi­vat mo­nin ta­voin tu­kea lap­sen kou­lu­tie­tä ja aut­taa opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­on syn­ty­mi­ses­sä ja yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä. Lap­si tar­vit­see en­nen kaik­kea kan­nus­tus­ta ja roh­kai­se­vaa pa­lau­tet­ta niin ko­to­na kuin kou­lus­sa. Näi­den an­ta­mi­ses­sa van­hem­mat ja opet­ta­jat toi­mi­vat tär­ke­äs­sä ja ar­vok­kaas­sa teh­tä­väs­sä.

Kou­lut ovat pyr­ki­neet tii­vis­tä­mään yh­teis­työ­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta ko­tien kans­sa. Van­hem­pien avoin ja myön­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen kou­luun ja ope­tus­työ­hön hel­pot­taa sekä lap­sen kou­lun­käyn­tiä et­tä opet­ta­jan työ­tä. Ko­din tuki ja kiin­nos­tus kou­lu­työ­tä koh­taan ovat lap­sel­le tär­kei­tä pait­si kou­lu­tien alus­sa myös myö­hem­min.

Suo­ma­lai­nen kou­lu­jär­jes­tel­mä on ar­vo­kas Ju­ma­lan lah­ja, joka an­taa lap­sel­le run­saas­ti eväi­tä ajal­lis­ta elä­mää var­ten. Sata vuot­ta täyt­tä­vän Suo­men his­to­ri­as­sa sil­lä on ol­lut suu­ri mer­ki­tys kan­sam­me hy­vin­voin­nin ja yh­te­näi­syy­den ra­ken­ta­ja­na.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.8.2017

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys