JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kärsimys kuuluu elämään

Päivämies
Pääkirjoitukset
2.4.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:17
2020010123172420140402000000

Eri­lai­set elä­män­kat­so­muk­set ovat ai­ko­jen ku­lu­es­sa kiin­nit­tä­neet run­saas­ti huo­mi­o­ta kär­si­myk­sen on­gel­maan. Ih­mi­sen ha­lu­ai­si rat­kais­ta kär­si­myk­sen ar­voi­tuk­sen tai ai­na­kin vas­ta­ta ky­sy­myk­siin, mik­si kär­si­mys­tä on ja mi­ten sen saa päät­ty­mään. Kris­ti­nus­kon nä­kö­kul­mas­ta on eri­tyi­ses­ti poh­dit­tu, mik­si Ju­ma­la sal­lii kär­si­mys­tä, jos hän on ra­kas­ta­va ja kaik­ki­val­ti­as Isä. Tämä ky­sy­mys oli tut­tu jo al­ku­seu­ra­kun­nan us­ko­vai­sil­le.

Jo­kai­nen jou­tuu koh­taa­maan elä­män­sä ai­ka­na pal­jon kär­si­mys­tä, vaik­ka se ei ai­na kos­ket­tai­si­kaan hän­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Usein on vai­kea ym­mär­tää sai­raut­ta, kär­si­mys­tä ja kuo­le­maa. Tie­do­tus­vä­li­nei­den kaut­ta kau­ka­na asu­vien lä­him­mäis­ten­kin kär­si­myk­set tu­le­vat lä­hel­le. Kär­si­myk­sen edes­sä ih­mi­nen ko­kee voi­mat­to­muut­ta. Vai­keuk­sien kes­kel­lä hän kai­paa aut­ta­jaa ja kuun­te­li­jaa.

Raa­ma­tun mu­kaan kär­si­mys kuu­luu ih­mi­sen elä­mään. Ker­to­mus syn­tiin­lan­kee­muk­ses­ta osoit­taa kär­si­myk­sen ja kuo­le­man ole­van seu­raus­ta Ju­ma­las­ta luo­pu­mi­ses­ta. Kär­si­mys jää lo­pul­ta kui­ten­kin ih­mi­sel­le sa­lai­suu­dek­si. Ko­van ko­et­te­le­muk­sen, va­ka­van sai­rau­den ja yl­lät­tä­vän on­net­to­muu­den koh­da­tes­sa Ju­ma­lan lap­sen tur­va­pai­kak­si jää Her­ran sana: ”Minä olen tei­dän kans­san­ne kaik­ki päi­vät maa­il­man lop­puun as­ti” (Matt. 28:20).

On tär­ke­ää suos­tua kai­kis­sa elä­män­vai­heis­sa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. Ju­ma­la tar­koit­taa ai­na ih­mi­sen ian­kaik­kis­ta pa­ras­ta, mut­ta ih­mi­nen it­se ei sitä usein­kaan ym­mär­rä. ”Mi­nun aja­tuk­se­ni ei­vät ole tei­dän aja­tuk­si­an­ne, ei­vät­kä tei­dän tien­ne ei ole mi­nun tei­tä­ni, sa­noo Her­ra” (Jes. 55:8).

Kris­til­li­nen us­ko ei pois­ta kär­si­mys­tä, vaik­ka se avaa nä­ke­mään elä­män tar­koi­tuk­sen ja pää­mää­rän. Kär­si­myk­sis­sään ja ah­dis­tuk­sis­saan kil­voit­te­li­ja saa kään­tyä Ju­ma­lan puo­leen ja tur­va­ta hä­nen lu­pauk­siin­sa. Paa­va­li va­kuut­taa: ”Me tie­däm­me, et­tä kaik­ki koi­tuu nii­den par­haak­si, jot­ka ra­kas­ta­vat Ju­ma­laa ja jot­ka hän on suun­ni­tel­man­sa mu­kai­ses­ti kut­su­nut omik­seen” (Room. 8:28).

Tu­le­vas­ta sun­nun­tais­ta al­kaa hil­jai­sen vii­kon lop­puun ulot­tu­va niin sa­not­tu syvä paas­to­nai­ka. Päi­vää on sa­not­tu kär­si­myk­sen sun­nun­taik­si. Jee­sus kär­si ris­tiin­nau­lit­se­mi­sen kaut­ta ran­gais­tuk­sen koko maa­il­man syn­neis­tä. Hän tun­nus­ti oman elä­män­sä suu­rim­man tus­kan kes­kel­lä: ”Ab­ba, Isä, kaik­ki on mah­dol­lis­ta si­nul­le; ota pois mi­nul­ta tämä mal­ja. Mut­ta ei, mitä minä tah­don, vaan mitä sinä!” (Mark. 14:36.) Jee­sus suos­tui Isän suun­ni­tel­maan, kos­ka hän ra­kas­ti syn­tis­tä ih­mis­tä.

Elä­män olo­suh­teet ei­vät ai­na an­na ai­het­ta iloon, mut­ta ih­mi­nen voi vai­kei­na­kin het­ki­nä ko­kea iloa ja rau­haa, jot­ka Jee­sus an­taa. Jee­sus voit­ti kuo­le­man ylös­nou­se­mi­sel­laan. Se toi ih­mi­sil­le toi­von ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä, jos­sa ei ole kär­si­mys­tä ei­kä kuo­le­maa.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 2.4.2014

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys