JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Katse lähimmäistä kohti

Pääkirjoitukset
3.8.2022 6.00

Juttua muokattu:

1.8. 11:06
2022080111060820220803060000

Vas­ti­kään me­di­an täyt­ti mur­su-uu­ti­soin­ti, kun ark­ti­nen ni­sä­käs ran­tau­tui Suo­meen. Yk­sit­täi­sen mur­sun ede­sot­ta­muk­sia seu­rat­tiin jopa suo­ras­sa uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä. Kun mur­su me­neh­tyi näl­kään, so­men täyt­ti laa­ja­mit­tai­nen suru ja rai­vo. Ke­vääl­lä oli ot­si­kois­sa Hel­sin­kiin ek­sy­nyt poro, joka pal­jas­tui met­sä­peu­rak­si.

Mitä tämä ker­too meis­tä ih­mi­sis­tä? On­ko hel­pom­pi sää­liä yk­sit­täis­tä, har­vi­nais­ta eläin­tä kuin lä­him­mäis­tä? Maa­il­man ruo­ka­oh­jel­man mu­kaan Af­ri­kas­sa 13:a mil­joo­naa ih­mis­tä uh­kaa va­ka­va nä­län­hä­tä. Lä­hel­läm­me rie­huu sota. Las­ten­suo­je­lun kes­kus­liit­to on huo­lis­saan lap­si­per­he­köy­hyy­den kas­vus­ta Suo­mes­sa.

Ny­kyi­sin näyt­tää sil­tä, et­tä mo­net nos­ta­vat eläi­met tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sä ih­mis­ten edel­le. Jot­kut uh­raa­vat suh­teet­to­mas­ti ai­kaa ja ra­haa lem­mik­kien­sä näyt­te­lyi­hin, har­ras­tuk­siin ja ter­vey­den­hoi­toon. Tur­ki­se­läin­ten kas­va­tus on län­si­mais­sa lä­hes lo­pe­tet­tu eläin­ten etu­jen ni­mis­sä, kas­vat­ta­jien toi­meen­tu­los­ta piit­taa­mat­ta. Jos sama kiin­nos­tus ja tar­mo, jol­la aje­taan eläin­ten oi­keuk­sia, suun­nat­tai­siin lä­him­mäi­siin, in­hi­mil­li­nen kär­si­mys vä­he­ni­si huo­mat­ta­vas­ti.

Eläin­ten­suo­je­lul­la on oma ar­von­sa, ja Raa­mat­tu­kin opas­taa sii­hen. Sil­ti toi­sia ih­mi­siä koh­taan osoi­tet­ta­va lä­him­mäi­sen­rak­kaus on ai­van eri ta­son asia. Vaik­ka eläin oli­si mi­ten ra­kas lem­mik­ki, sil­lä ei ole kuo­le­ma­ton­ta sie­lua. Ih­mi­sen Ju­ma­la loi omak­si ku­vak­seen.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan Suo­mes­sa syn­tyi tam­mi-ke­sä­kuun ai­ka­na his­to­ri­al­li­sen vä­hän lap­sia. Ny­ky­päi­vä­nä moni ajat­te­lee, et­tä elä­män­ti­lan­teen pi­täi­si ol­la täy­del­li­nen, en­nen kuin lap­si voi tul­la. Joku voi myös pe­lä­tä sitä, et­tä lap­si sot­kee omat suun­ni­tel­mat. Jos­kus näyt­tää sil­tä, et­tä lem­mi­kit on ko­ro­tet­tu lap­sen ase­maan. Se, et­tä myös lem­mi­kit ra­joit­ta­vat mah­dol­li­suuk­sia it­sen­sä to­teut­ta­mi­seen, tun­tuu ole­van eri asia kuin las­ten koh­dal­la.

Luo­des­saan ih­mi­sen Ju­ma­la an­toi hä­nel­le luo­man­sa maan elet­tä­väk­si. Ih­mi­nen sai teh­tä­väk­seen li­sään­tyä ja täyt­tää maa. Hä­nen vas­tuul­laan on myös sekä vil­jel­lä et­tä var­jel­la. (1. Moos. 1:28–29.) Jos­kus voi unoh­tua, et­tä Luo­ma­kun­nan her­ra on kui­ten­kin Ju­ma­la. Hän pi­tää huo­len kai­kis­ta luo­duis­taan, sekä ih­mi­sis­tä et­tä eläi­mis­tä. Tä­män huo­lien täyt­tä­män ajan­kin kes­kel­lä voim­me ot­taa op­pia Sii­o­nin lau­lun 297 sa­nois­ta: ”Oi, kat­se­le lin­tua ok­sal­la puun, se lau­laa niin kau­niis­ti ai­na. Se Kor­keim­man kii­tok­seen au­kai­see suun, sen miel­tä ei huo­let ne pai­na. Se lau­la­en Luo­jaan­sa kiit­tää.”

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys