JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Keskittymiskyvyn lasku vaikeuttaa saarnan seuraamista

Pääkirjoitukset
26.4.2023 7.00

Juttua muokattu:

24.4. 10:27
2023042410270520230426070000

Me­di­at tuo­vat esil­le yhä li­sään­ty­väs­sä mää­rin tie­toa kes­kit­ty­mis­ky­vys­tä, sen hei­ken­ty­mi­ses­tä ja har­joit­ta­mi­ses­ta. Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi hil­jat­tain, et­tä tie­to­työ­läi­set käyt­tä­vät kes­ki­mää­rin 47 se­kun­tia yh­teen teh­tä­vään en­nen pomp­paa­mis­ta seu­raa­vaan. Tämä tar­koit­taa vaik­ka­pa 47 se­kun­tia tie­to­teks­tin kir­joit­ta­mis­ta ja sit­ten jo kur­kis­ta­mis­ta säh­kö­pos­tiin tai so­meen.

Kän­ny­köi­den ja mui­den äly­lait­tei­den myö­tä mo­nen ih­mi­sen kou­lu- ja työ­päi­vään ovat tul­leet lu­kui­sat kes­key­tyk­set ja yri­tys hoi­taa usei­ta asi­oi­ta yh­tä ai­kaa. Tä­hän liit­ty­vä kes­kit­ty­mis­ky­vyn las­ku tu­lee voi­mak­kaas­ti esil­le esi­mer­kik­si kou­lu­maa­il­mas­sa ja ter­vey­den­hoi­don pii­ris­sä. Mo­net työ­e­lä­mäs­sä ole­vat­kin tun­nis­ta­vat il­mi­ön, ja heil­lä on ko­ke­mus­ta kes­kit­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä haas­teis­ta, ku­ten sii­tä, et­tä kes­kit­ty­mis­tä vaa­ti­via teh­tä­viä siir­re­tään tuon­nem­mak­si ja hoi­de­taan mie­luum­min teh­tä­viä, jot­ka ovat no­pei­ta ja vaa­ti­vat vä­hem­män pe­reh­ty­mis­tä.

Mi­ten kes­kit­ty­mis­ky­vyn las­ku vai­kut­taa ja nä­kyy kris­til­li­syy­den seu­ra­ta­pah­tu­mis­sa, joi­den pe­rus­run­ko on säi­ly­nyt pit­kään sa­man­lai­se­na? Saar­nat ovat ol­leet men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä pal­jon ny­kyis­tä pi­dem­pi­ä­kin, mut­ta nyt mo­nel­la voi ol­la vai­keuk­sia kes­kit­tyä 45 mi­nuu­tin mit­tai­seen seu­ra­pu­hee­seen te­ke­mät­tä sa­mal­la jo­tain muu­ta. Kou­lus­sa­kaan ei tai­da juu­ri ol­la tä­män tyyp­pi­siä kes­kit­ty­mis­tä vaa­ti­via ti­lan­tei­ta.

Kar­kea nyrk­ki­sään­tö on, et­tä ai­vo­jen her­mos­tol­li­set yh­tey­det muo­vau­tu­vat ja py­sy­vät yl­lä sen mu­kaan, mi­hin to­tu­tam­me ne. Sään­nöl­li­nen seu­rois­sa käy­mi­nen on myös sään­nöl­lis­tä har­joi­tus­ta kes­kit­ty­mis­ky­vyl­le. Toi­saal­ta mo­nis­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä on to­det­tu toi­mi­vik­si esi­mer­kik­si raa­ma­tun­ker­to­mus­ku­vas­toa hyö­dyn­tä­vät ja vä­hän nor­maa­lia ly­hem­mät py­hä­kou­lu­seu­rat. Ly­hy­em­pi puhe edel­lyt­tää olen­nai­sen asi­an tii­vis­tä­mis­tä, mikä hel­pot­taa usein myös kuu­li­jaa, eten­kin las­ta. Esil­lä ole­va kuva voi puo­les­taan pa­laut­taa har­hai­le­maan läh­te­neet aja­tuk­set ta­kai­sin seu­ra­pu­hee­seen. Py­hä­kou­lu­seu­rois­ta tu­lee yleen­sä kii­tos­ta muil­ta­kin kuin lap­sil­ta.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys