JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kii­ree­tön ko­to­na­o­lo tu­kee hy­vin­voin­tia

Pääkirjoitukset
23.1.2019 6.00

Ai­kam­me muut­tuu ja viih­teel­lis­tyy tek­no­lo­gi­an ke­hi­tyk­sen myö­tä. Me­dia luo ih­mi­sil­le uu­sia unel­mia ja ta­voit­tei­ta. Suo­ri­tus­kes­kei­syys nä­kyy työ­e­lä­mäs­sä, mut­ta myös va­paa-ai­ka saat­taa ol­la hy­vin ta­voit­teel­lis­ta ja kel­lo­tet­tua.

Nor­maa­lia ar­kea elä­vän mie­leen saat­taa hii­piä aja­tus, et­tä elä­mä ei ole riit­tä­vän hy­vää. Hy­vin­voin­nin nä­kö­kul­mas­ta juu­ri ko­to­na ja per­heen kes­kel­lä vie­te­tyt kii­reet­tö­mät het­ket ovat nii­tä, jois­sa elä­män osa­set aset­tu­vat pai­koil­leen ja oi­kei­siin mit­ta­suh­tei­siin.

Hy­vin­voin­ti on asia, joka kos­ket­taa jo­kais­ta. Tä­män leh­den Kap­säk­ki-si­vut avaa­vat hy­vin­voin­tiin ja ter­vey­teen liit­ty­viä nä­kö­kul­mia nuor­ten elä­mään liit­ty­vien ky­sy­mys­ten kaut­ta.

Kes­kei­siä asi­oi­ta oman hy­vin­voin­nin nä­kö­kul­mas­ta ovat ar­jen va­lin­nat ja so­pi­van elä­män­ryt­min yl­lä­pi­tä­mi­nen. Hy­vin­voin­tia li­sää ter­veel­li­nen elä­män­ta­pa, jo­hon liit­ty­vät mo­ni­puo­li­nen ra­vin­to ja riit­tä­vä lepo.

Hy­vät ih­mis­suh­teet ja va­paa-ajan har­ras­tuk­set li­sää­vät ar­jen voi­ma­va­ro­ja vir­kis­tä­en miel­tä ja tuot­ta­en iloa. Mie­len hy­vin­voin­tia tu­ke­vat myös omien ar­vo­jen mu­kai­set va­lin­nat ja ajan­käyt­tö.

Ke­vyt­kin lii­kun­ta edis­tää hen­kis­tä ter­veyt­tä, vä­hen­tää stres­siä ja an­taa vir­kis­tä­vän unen. Joku voi am­men­taa voi­maa va­el­ta­mal­la yk­sin luon­nos­sa, toi­nen yh­tei­sis­tä pe­li­het­kis­tä. Moni voi saa­da elä­mää jä­sen­ty­mään mu­sii­kin tai tai­teen avul­la.

Ny­kyi­sin äly­pu­he­li­mes­ta on tul­lut mo­nen nuo­ren ja myös van­hem­man ai­ka­syöp­pö. Sen käyt­tö on li­sään­ty­nyt vii­me vuo­si­na mer­kit­tä­väs­ti, ja osa ko­kee sen kuor­mit­ta­van nor­maa­lia ar­kea.

Moni seu­raa re­aa­li­ai­kai­ses­ti uu­ti­sia ja ta­pah­tu­mia eri puo­lil­ta maa­il­maa. Lu­kui­sat uu­tis­ka­na­vat vä­lit­tä­vät mo­nen­lais­ta in­for­maa­ti­o­ta, joka saa ih­mi­set poh­ti­maan ja kom­men­toi­maan nii­tä, vaik­ka niil­lä ei oli­si suo­raa kyt­kös­tä omaan elä­mään.

Ko­deis­sa on hyvä kes­kus­tel­la las­ten ja van­hem­pien koh­tuul­li­ses­ta kän­ny­kän käy­tös­tä. Ver­kos­sa on si­säl­töä, joka kou­kut­taa se­laa­maan si­vu­ja. Haas­tei­ta tuo­vat sekä ajan­käyt­tö et­tä si­säl­tö.

En­si­ar­voi­sen tär­ke­ää oli­si an­taa ai­kaa asi­oil­le, jot­ka li­sää­vät ko­din hy­vin­voin­tia ja tu­ke­vat ar­jes­sa jak­sa­mi­ses­sa. Yh­tei­set kes­kus­te­lut us­ko­na­si­ois­ta vah­vis­ta­vat us­koa, toi­voa ja rak­kaut­ta. Elä­vä us­ko an­taa tur­val­li­sen poh­jan elä­mään.

Ku­vi­tus­ku­va: Juha Hu­ma­la­jo­ki

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 23.1.2019

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys