JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kii­tol­li­suus pe­rus­tuu hy­vien asi­oi­den huo­maa­mi­seen

Pääkirjoitukset
1.9.2021 8.00

Juttua muokattu:

30.8. 14:19
2021083014195320210901080000

Tu­le­van sun­nun­tain kir­kol­li­se­na ai­hee­na on kii­tol­li­suus. Yh­den mää­ri­tel­män mu­kaan kii­tol­li­suus on myön­tei­nen tun­ne­ti­la, joka syn­tyy, kun ih­mi­nen vas­taa­not­taa va­paa­eh­toi­ses­ti hä­nel­le an­ne­tun lah­joi­tuk­sen tai teon. Täs­tä nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na kii­tol­li­suus on jat­ku­vas­ti osa us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää hä­nen omis­ta­es­saan joka päi­vä Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ­tä omak­si pe­las­tuk­sek­seen.

Ei ole kui­ten­kaan it­ses­tään sel­vää, et­tä kii­tol­li­nen mie­li­a­la säi­lyy. Elä­mä ei mene ai­na omien toi­vei­den ja suun­ni­tel­mien mu­kaan. Jos­kus pie­net har­mit­kin su­men­ta­vat kii­tol­lis­ta mie­li­a­laa. Eri­tyi­ses­ti kii­tol­li­suut­ta voi na­ker­taa jat­ku­va uu­pu­mus tai riit­tä­mät­tö­myy­den tun­ne. Sil­loin huo­mio kiin­nit­tyy hel­pom­min asi­oi­hin, jot­ka ei­vät ole hy­vin tai ras­kaut­ta­vat elä­mää.

Kii­tol­li­suus pe­rus­tuu usein pe­rus­ta­van­laa­tuis­ten ja jopa it­ses­tään sel­väl­tä tun­tu­vien asi­oi­den tie­dos­ta­mi­seen. Ei­vät­kö esi­mer­kik­si koti, ruo­ka ja vaat­teet ole kii­tok­sen ar­voi­sia? Pu­hu­mat­ta­kaan ys­tä­vis­tä ja lä­hei­sis­tä ih­mi­sis­tä sekä us­ko­nys­tä­vis­tä? Tai it­se elä­män lah­jas­ta? Mo­nel­le luon­to on lo­pu­ton kii­tol­li­suu­den ai­he.

Kii­tol­li­suu­den tun­net­ta voi he­rä­tel­lä eri­lais­ten har­joit­tei­den avul­la. Usein riit­tää pelk­kä py­säh­ty­mi­nen ja oman elä­män­his­to­ri­an kat­so­mi­nen. Kii­tol­li­nen mie­li voi tut­ki­mus­ten mu­kaan li­sä­tä myön­tei­siä tun­tei­ta, pa­ran­taa unen laa­tua ja li­sä­tä ha­lua aut­taa mui­ta. Sa­mal­la se voi pa­ran­taa it­se­tun­toa, kun huo­mi­on pai­no­pis­te on epä­on­nis­tu­mis­ten ja pet­ty­mys­ten si­jaan kii­tok­sen ai­heis­sa.

Kyky tun­tea kii­tol­li­suut­ta ja huo­ma­ta kii­tok­sen ai­hei­ta aut­taa stres­saa­vis­sa ja vai­keis­sa elä­män­vai­heis­sa. Sel­lais­ten kes­kel­lä­kin elä­mäs­sä voi ol­la iso­ja ja py­sy­viä kii­tok­sen ai­hei­ta, ku­ten luot­ta­mus hy­vän Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. Moni ras­kai­siin elä­män­vai­hei­siin jou­tu­nut on to­den­nut kii­tol­li­se­na, et­tä nii­nä ai­koi­na Ju­ma­la tun­tui ole­van eri­tyi­sen lä­hel­lä.

Epä­täy­del­li­ses­sä maa­il­mas­sa on ai­na asi­oi­ta, jot­ka rik­ko­vat tai lai­men­ta­vat kii­tol­lis­ta miel­tä. Raa­mat­tu lu­paa, et­tä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa täl­lai­sia asi­oi­ta ei ole. Sen vuok­si kii­tos­kin on siel­lä täy­del­lis­tä ja lo­pu­ton­ta.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys