JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ko­deis­sa kan­nat­taa kes­kus­tel­la rip­pi­kou­lus­ta

Päivämies
Pääkirjoitukset
11.1.2017 8.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:12
2020010111123320170111080000

SRK:n jär­jes­tä­mät evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon rip­pi­kou­lut ovat käyn­nis­ty­neet tä­män vuo­den osal­ta. Lei­ri­kes­kuk­sis­sa ja opis­toil­la ko­koon­nu­taan rip­pi­kou­lun tal­vi­jak­soil­le tam­mi-huh­ti­kuun ai­ka­na.

On ilah­dut­ta­vaa, et­tä rip­pi­kou­lu­lei­reil­le on pal­jon tu­li­joi­ta. SRK:n jär­jes­tä­mien rip­pi­kou­lu­jen kä­vi­jä­mää­rät ovat kas­va­neet vuo­si vuo­del­ta. Tänä vuon­na kaik­ki­aan 48 rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä opis­ke­lee noin 2 400 rip­pi­kou­lu­lais­ta. Jo­kai­nen nuo­ri, taus­tois­taan ja läh­tö­koh­dis­taan riip­pu­mat­ta, on sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­lut rip­pi­kou­luun.

Rip­pi­kou­lu on osa kas­te­o­pe­tus­ta eli kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta, jon­ka pää­vas­tuu on van­hem­mil­la. Se pe­rus­tuu Jee­suk­sen an­ta­maan kas­te- ja lä­he­tys­käs­kyyn, jos­sa Va­pah­ta­ja ke­hot­taa kas­ta­maan kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan ni­meen ja opet­ta­maan nou­dat­ta­maan kaik­kea, mitä hän on käs­ke­nyt omien­sa nou­dat­taa (Matt. 28:19–20). Kirk­kom­me rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­man mu­kaan rip­pi­kou­lun yleis­ta­voit­tee­na on, et­tä nuo­ri vah­vis­tuu us­kos­sa kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan.

Rip­pi­kou­lu­ai­ka ja yleen­sä­kin nuo­ruus ovat ta­val­li­ses­ti ai­kaa, jol­loin ih­mi­nen ky­se­lee elä­män suu­ria ky­sy­myk­siä. Sil­loin us­ko oma­koh­tais­tuu. Kirk­kom­me vuo­den 1948 Kris­ti­nop­pi to­te­aa: ”Ih­mi­sen elä­mäs­sä on ai­ko­ja, joi­na Ju­ma­la eri­tyi­ses­ti ve­tää hän­tä puo­len­sa. Sel­lais­ta ai­kaa sa­no­taan et­sik­ko­a­jak­si. Useim­mi­ten Ju­ma­la kut­suu mei­tä jo nuo­ruu­des­sa.” (KO 68.)

Rip­pi­kou­lun ai­ka­na Ju­ma­la eri­tyi­ses­ti lä­hes­tyy ja pu­hut­te­lee nuor­ta. Rip­pi­kou­lu­lei­reil­lä pi­de­tään esil­lä Ju­ma­lan sa­naa. Sen vä­li­tyk­sel­lä Ju­ma­la kut­suu luok­seen. Rip­pi­kou­lus­sa moni on saa­nut pa­ran­nuk­sen ar­mon, ja esil­lä pi­det­ty evan­ke­liu­min sa­no­ma on vah­vis­ta­nut ja loh­dut­ta­nut lap­suu­de­nus­kos­sa var­jel­tu­nei­ta­kin.

On toi­vot­ta­vaa, et­tä ko­deis­sa käy­täi­siin kes­kus­te­lua sii­tä, mikä on rip­pi­kou­lun tar­koi­tus. Tätä on py­rit­ty avaa­maan syk­syl­lä pi­de­tyis­sä alu­eel­li­sis­sa rip­pi­kou­lun ko­di­nil­lois­sa. Ko­to­na käy­tä­vis­sä kes­kus­te­luis­sa on hyvä ju­tel­la myös kän­ny­köi­den ja so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta ta­pah­tu­vas­ta ryh­mäy­ty­mi­ses­tä, jos­sa lei­rien hen­ki­lö­kun­ta ei yleen­sä ole mu­ka­na. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ta­pah­tu­va vies­tin­tä ei ole ai­na on­gel­ma­ton­ta: saat­taa il­me­tä myös asi­a­ton­ta si­säl­töä ja jos­kus jopa kiu­saa­mis­ta.

Oli­si tär­ke­ää, et­tä rip­pi­kou­lus­ta – ai­nut­ker­tai­ses­ta ta­pah­tu­mas­ta – jäi­si jo­kai­sel­le osal­lis­tu­jal­le hyvä ja us­koa vah­vis­ta­va ko­ke­mus. Jo­kai­nen rip­pi­kou­lu­lai­nen ja hen­ki­lö­kun­nan jä­sen voi vai­kut­taa lei­rin il­ma­pii­riin. Jo­kai­nen voi myös ru­koil­la Ju­ma­lan siu­naus­ta ja var­je­lus­ta tu­le­vil­le rip­pi­kou­lu­lei­reil­le.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 11.1.2017.

Ku­vi­tus­ku­va: Ma­ti­as Haa­ra­nie­mi

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys