JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ko­din kas­va­tus kul­kee mu­ka­nam­me

Pääkirjoitukset
18.11.2020 6.45

Juttua muokattu:

16.11. 14:57
2020111614571320201118064500

Van­hem­pien esi­merk­ki ja ko­din kas­va­tus­pe­ri­aat­teet siir­ty­vät seu­raa­val­le su­ku­pol­vel­le, ai­na­kin osin. Iso­van­hem­pi saat­taa kuul­la las­ten­las­taan oh­jeis­tet­ta­van sa­moil­la pe­ri­aat­teil­la, jopa sa­noil­la, joi­ta hän it­se on ai­ka­naan käyt­tä­nyt. Mil­lai­sia kas­vat­ta­jia us­ko­vai­set van­hem­mat ovat? Mil­lai­nen kas­vu­ym­pä­ris­tö us­ko­vai­nen koti on?

Näi­tä asi­oi­ta poh­ti­vat sekä yk­sit­täi­set kas­vat­ta­jat et­tä ai­kuis­tu­neet lap­set. Asi­aa on py­rit­ty va­lot­ta­maan myös tut­ki­muk­sen kei­noin. Jo­kai­nen koti on oman­lai­sen­sa kas­vu­ym­pä­ris­tö. Val­ta­o­sa van­hem­mis­ta ha­lu­aa an­taa lap­sel­le eh­jän, ta­sa­pai­noi­sen ja tur­val­li­sen kas­vu­ym­pä­ris­tön. Kai­kis­sa ko­deis­sa ko­e­taan on­nis­tu­mis­ta ja epä­on­nis­tu­mis­ta kas­va­tus­teh­tä­väs­sä.

Ju­ma­lan sana oh­jaa us­ko­vais­ta kas­vat­ta­jaa. Se opet­taa ra­kas­ta­maan ja ar­vos­ta­maan jo­kais­ta per­heen­jä­sen­tä Ju­ma­lan ai­nut­laa­tui­se­na lah­ja­na. Us­ko opet­taa luo­maan ko­tiin toi­sia ar­vos­ta­van ja ar­mah­ta­van il­ma­pii­rin. Kun lap­si ko­kee ko­dis­sa tur­val­li­suut­ta, huo­len­pi­toa ja rak­kaut­ta, ovat hy­vän elä­män pe­ru­se­del­ly­tyk­set pit­käl­ti jo ka­sas­sa.

On­nel­li­suut­ta voi ko­kea riip­pu­mat­ta per­heen koos­ta tai ul­koi­sis­ta puit­teis­ta. Us­ko­vai­ses­sa ko­dis­sa saa ko­kea on­nel­li­suut­ta Ju­ma­lan läs­nä­o­los­ta: ”Mut­ta mi­nun on­ne­ni on ol­la lä­hel­lä Ju­ma­laa” (Ps. 73:28).

Hy­vät kas­va­tus­pe­ri­aat­teet ei­vät ai­na to­teu­du us­ko­vai­ses­sa­kaan ko­dis­sa. Syn­ti ja sen mo­net vai­ku­tuk­set sekä sai­rau­det saat­ta­vat rik­koa lap­sen tar­vit­se­maa tur­val­li­suu­den ko­ke­mus­ta. Kun lap­si kas­vaa ai­kui­suu­teen, ti­lan­ne saat­taa tul­la ki­pe­äl­lä ta­val­la nä­ky­väk­si.

Vai­keis­ta­kin ko­ke­muk­sis­ta on oi­kein kes­kus­tel­la las­ten ja van­hem­pien vä­lil­lä. Syn­te­jä tu­lee pyy­tää ja an­taa an­teek­si evan­ke­liu­min avul­la. An­teek­si­an­ta­muk­ses­ta syn­tyy halu kä­si­tel­lä asi­oi­ta re­hel­li­ses­ti ja avoi­mes­ti, sel­lai­si­na kuin ne on ko­et­tu. Tar­vit­ta­es­sa voi käyt­tää myös ul­ko­puo­lis­ta apua.

On on­nel­lis­ta, jos lap­si voi to­de­ta van­hem­mil­leen, et­tä hä­nel­lä on ol­lut hyvä koti. Sa­moin van­hem­pien voi­des­sa to­de­ta, et­tä epä­täy­del­li­syy­des­tään huo­li­mat­ta he ovat yrit­tä­neet par­haan­sa.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies