JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kun kukaan ei huomaa

Pääkirjoitukset
26.1.2022 6.00

Juttua muokattu:

25.1. 15:01
2022012515012120220126060000

Las­ten ja nuor­ten pa­hoin­voin­ti on ot­si­kois­sa usein. Ai­hees­ta pu­hut­tiin hil­jat­tain pi­de­tyil­lä Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vil­lä. Yh­te­nä sen il­me­ne­mis­muo­to­na kä­si­tel­tiin nuor­ten ko­ke­maa yk­si­näi­syyt­tä, jota ko­ro­na-ajan ar­vel­laan en­ti­ses­tään li­sän­neen.

Kas­va­tuk­sen päi­vil­lä esiin nou­si las­ten ja nuor­ten ko­ke­ma huo­nom­muu­den­tun­ne, jon­ka poh­jal­la oli ko­ke­mus sii­tä, et­tei mi­nua näh­dä ei­kä kuul­la. Ul­ko­puo­lel­le sul­ke­mi­nen voi ol­la joko ta­ha­ton­ta tai ta­hal­lis­ta, mut­ta joka ta­pauk­ses­sa sen vai­ku­tuk­set ovat huo­not.

Ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt vuo­sia. Toi­saal­ta on­gel­mas­ta kie­li­viä mit­ta­rei­ta­kin on tul­lut li­sää, kun esi­mer­kik­si jär­jes­töt ovat pe­rus­ta­neet uu­sia pal­ve­lui­ta hen­kis­tä pa­hoin­voin­tia ko­ke­vil­le nuo­ril­le. Yh­tey­de­no­tot eri­lai­siin ne­tis­sä kes­kus­te­lu­a­pua tar­jo­a­viin chat­tei­hin las­ke­taan vuo­sit­tain sa­dois­sa tu­han­sis­sa.

Tuo­reim­pia ko­kei­lu­ja ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si ovat seu­ra­kun­tien ja nii­den yh­teis­työ­kump­pa­nei­den jär­jes­tä­mät Walk in -te­ra­pi­at nuo­ril­le. Täl­lai­seen, esi­mer­kik­si kir­kon ti­lois­sa toi­mi­vaan te­ra­pi­aan nuo­ri voi tul­la ai­kaa va­raa­mat­ta kes­kus­te­le­maan.

Kirk­ko kut­suu kaik­kia yk­si­näi­syy­den tor­ju­mi­sen kan­san­liik­kee­seen, jon­ka teh­tä­vä­nä on muun mu­as­sa vah­vis­taa yh­tei­söl­li­syyt­tä. Mitä asi­al­le voi­daan teh­dä kris­til­li­syy­tem­me pii­ris­sä? Mo­net pe­rin­tei­set, yh­tei­söl­li­syyt­tä vah­vis­ta­vat työ­muo­dot, ku­ten py­hä­kou­lut ja raa­mat­tu­luo­kat sekä lei­ri­toi­min­ta, ovat ko­ro­nan vuok­si ajoit­tain kes­key­tet­ty­nä.

Lap­sil­le ja nuo­ril­le on kui­ten­kin tar­jol­la etä­ti­lai­suuk­sia, joi­hin yk­si­näi­sen saat­taa ol­la jopa hel­pom­pi tul­la kuin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Yk­si­näi­syy­den voi ot­taa pu­heek­si näis­sä ti­lai­suuk­sis­sa, ja ker­toa, et­tei yk­si­näi­syyt­tä ko­ke­va ole ko­ke­muk­sen­sa kans­sa yk­sin ei­kä ou­to.

Pai­kal­li­sis­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä on hyvä py­säh­tyä poh­ti­maan, vas­taa­vat­ko toi­min­ta­muo­dot tä­män­het­kis­tä tar­vet­ta. On­ko toi­min­taa juu­ri niil­le ikä­luo­kil­le, jois­sa yk­si­näi­syys­ke­hi­tys her­käs­ti al­kaa? On­ko ker­ho­ja jär­jes­tä­vien kans­sa mie­tit­ty ryh­mäyt­tä­mis­tä ja toi­min­ta­mal­le­ja sii­hen, jos joku näyt­tää jää­vän ker­hos­sa yk­sin?

Kris­til­li­syy­den opis­tois­sa teh­dään mer­kit­tä­vää yk­si­näi­syy­den ja syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­sy­työ­tä. Moni opis­ton käy­nyt on ker­to­nut vuo­den ol­leen täs­sä mie­les­sä kään­teen­te­ke­vä. Mitä oli­si teh­tä­vis­sä sil­le, et­tä yhä use­am­pi opis­toon ha­lu­a­va sai­si jat­kos­sa opis­to­pai­kan?

Jo­kai­nen meis­tä voi osal­lis­tua kan­san­liik­kee­seen myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Kat­soa nuor­ta sil­miin, ter­veh­tiä ja il­mais­ta sen, et­tä nuo­ri on ter­ve­tul­lut jouk­koon. Vaik­ka nuo­rel­la ei oli­si oma­ni­käi­siä ys­tä­viä, voi van­hem­pien ih­mis­ten an­ta­ma huo­mio ja hy­väk­syn­tä kan­taa vai­ke­an vai­heen yli.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys