JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ky­läi­le­mi­sen kyn­nys ma­ta­lak­si

Pääkirjoitukset
8.1.2020 8.35

Juttua muokattu:

8.1. 11:53
2020010811535020200108083500

Raa­mat­tu suh­tau­tuu ky­läi­lyyn myön­tei­ses­ti ja kan­nus­taa vie­raan­va­rai­suu­teen. Kes­ti­tes­sään vie­rai­ta voi ko­kea saa­neen­sa en­ke­lei­tä luok­seen. (Hepr. 13:2.)

Ky­läi­ly­kult­tuu­ri elää ajas­sa. Sa­mal­la kun ky­läi­ly­ta­vat ovat mo­ni­puo­lis­tu­neet, koti yk­si­tyi­se­nä alu­ee­na on ai­em­paa sul­keu­tu­neem­pi tila. Pie­ni osa ih­mi­sis­tä ei ha­lua kut­sua vie­rai­ta lain­kaan ko­tiin­sa, vaan ta­paa tut­ta­vi­aan mie­luum­min muu­al­la. Val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta käy ky­läs­sä ja ot­taa ko­to­naan vie­rai­ta vas­taan.

Ti­las­to­jen mu­kaan vie­rai­lu­jen mää­rä on las­ke­nut Suo­mes­sa hil­jal­leen vuo­si­kym­men­ten ta­kai­ses­ta. 1990-lu­vun la­man ja 2000-lu­vun vä­lil­lä vie­rai­le­mi­nen ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan sel­väs­ti vä­hen­tyi, mut­ta ta­saan­tui sen jäl­keen.

Vie­lä joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä sit­ten vie­raat oh­jat­tiin ky­lä­pai­kas­sa eh­kä vain tiet­tyyn huo­nee­seen ja val­miik­si ka­tet­tuun pöy­tään kah­vit­te­le­maan. Ny­kyi­sin vie­raat saat­ta­vat ko­ka­ta ruo­kaa yh­des­sä ta­lon­vä­en kans­sa. Vie­rai­lut ovat ai­em­paa ren­nom­pia, mut­ta ne so­vi­taan yleen­sä hy­vis­sä ajoin etu­kä­teen.

Vie­rai­den kut­su­mi­nen ko­tiin ei ole vält­tä­mät­tä help­poa. So­me­a­jas­sa es­tee­nä voi ol­la oma vaa­ti­mus­ta­so ko­din suh­teen tai ole­tus toi­sen vaa­ti­mus­ta­sos­ta. Ul­koi­set puit­teet ovat kui­ten­kin vain ke­hys ih­mis­ten vä­li­sel­le koh­taa­mi­sel­le, joka on ky­läi­lys­sä ar­vok­kain­ta.

Eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­nen voi myös jän­nit­tää. Kas­vok­kain ta­paa­mi­nen ja kes­kus­te­le­mi­nen ovat kui­ten­kin eh­kä pa­ras tapa ym­mär­tää eri­lais­ta ja eri­lai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vaa ih­mis­tä. Ky­läi­ly­jen myö­tä syn­ty­neil­lä koh­taa­mi­sil­la on po­la­ri­soi­tu­vas­sa yh­teis­kun­nas­sa eri­tyi­nen ar­vo.

Rau­has­sa py­säh­ty­es­sä on mah­dol­li­suus tuo­da kes­kus­te­luun myös sy­vem­piä tun­to­ja. Jee­sus oli hyvä esi­merk­ki sii­tä, et­tä hän vie­rai­li hy­vin eri­lais­ten ih­mis­ten ko­deis­sa ja suh­tau­tui kai­ken­lai­seen isän­tä­vä­keen kun­ni­oit­ta­vas­ti. Näil­lä vie­rai­luil­la oli­vat pu­hee­na myös elä­män tär­keim­mät asi­at.

Pai­kal­lis­ten rau­ha­nyh­dis­tys­ten ta­sol­la ky­läi­le­mi­sen kyn­nys­tä voi­si ma­dal­taa esi­mer­kik­si ko­ti­py­hä­kou­lu­jen, alu­eom­pe­lu­seu­ro­jen ja vaik­ka­pa liik­keel­le las­ket­tu­jen ky­lä­luu­tien avul­la.

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys