JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Lain­kuu­li­ai­suus on kris­ti­tyl­le oman­tun­non ky­sy­mys

Pääkirjoitukset
30.9.2020 6.00

Juttua muokattu:

29.9. 15:51
2020092915510620200930060000

Liuk­kaat tien­pin­nat ja pi­me­äs­sä tiel­le juok­se­vat hir­vie­läi­met tuo­vat omat ris­kin­sä syk­syn lii­ken­tee­seen. Sik­si lii­ken­ne­tur­val­li­suus ja esi­mer­kik­si so­pi­vat ajo­no­peu­det nou­se­vat ot­si­koi­hin tä­hän ai­kaan vuo­des­ta.

So­pi­vas­ta ajo­no­peu­des­ta ei pu­hu­ta tur­haan. Suo­men teil­lä kuo­lee vuo­sit­tain noin 200 ih­mis­tä, ja ar­vi­on mu­kaan noin joka kol­man­teen kuo­le­maan joh­ta­nee­seen on­net­to­muu­teen on vai­kut­ta­nut lii­an suu­ri ti­lan­ne­no­peus.

Lii­ken­ne­tur­van teet­tä­mään tuo­ree­seen ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta kul­jet­ta­jis­ta puo­let ker­toi aja­van­sa maan­tiel­lä huo­mat­ta­vaa yli­no­peut­ta vä­hin­tään jos­kus. Ylei­sin se­li­tys tä­hän on kii­re. Em­me tai­da­kaan ol­la ko­vin lain­kuu­li­ais­ta kan­saa?

Niin lii­ken­tee­seen liit­ty­vät lait ja ase­tuk­set kuin mui­ta­kin elä­mä­na­lu­ei­ta kos­ke­vat sää­dök­set on teh­ty yh­teis­tä hy­vää, lii­ken­tees­sä eri­tyi­ses­ti tur­val­li­suut­ta, aja­tel­len. Lait ovat ta­sa­puo­li­sia, ne kuu­lu­vat sa­mal­la ta­val­la kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le.

Lain nou­dat­ta­mi­nen ei voi pe­rus­tua sii­hen, mikä on kan­sa­lai­sen oma ar­vio vaik­ka­pa no­peus­ra­joi­tuk­ses­ta. Esi­val­lan kun­ni­oit­ta­mi­nen ja sen sää­tä­mien la­kien nou­dat­ta­mi­nen on kris­ti­tyl­le oman­tun­non ky­sy­mys.

Kris­ti­tyn va­paus ei ole va­paut­ta ol­la piit­taa­mat­ta maal­li­ses­ta lain­sää­dän­nös­tä. Päin­vas­toin: lain­kuu­li­ai­suus nou­see Raa­ma­tus­ta. Raa­mat­tu ke­hot­taa kris­tit­tyä säi­lyt­tä­mään hy­vän oman­tun­non niin Ju­ma­lan kuin ih­mis­ten­kin edes­sä.

Paa­va­li muis­tut­taa roo­ma­lais­kir­jees­sä, et­tä esi­val­ta on saa­nut val­tuu­tuk­sen­sa Ju­ma­lal­ta: ”Se on Ju­ma­lan pal­ve­li­ja ja toi­mii si­nun par­haak­se­si. – – Sik­si on suos­tut­ta­va esi­val­lan alai­suu­teen, ei vain ran­gais­tuk­sen pe­los­ta vaan myös oman­tun­non vaa­ti­muk­ses­ta.” (Room. 13:1–7.)

Kir­kois­sa ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä ru­koil­laan esi­val­lan puo­les­ta. Tänä ai­ka­na kris­ti­tyl­lä on huo­li yh­teis­kun­nan ajau­tu­mi­ses­ta yh­tä kau­em­mak­si Raa­ma­tun ar­vo­poh­jal­ta ja Ju­ma­lan sa­nan elä­mää suo­je­le­vis­ta neu­vois­ta.

Kris­ti­tyn ru­kous on­kin, et­tä Ju­ma­la säi­lyt­täi­si esi­val­lan, jon­ka alai­suu­des­sa on va­paus elää hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la, Ju­ma­lan sa­naa kun­ni­oit­ta­en, ja sa­mal­la esi­val­lan sää­tä­miä la­ke­ja nou­dat­ta­en.

17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys