JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Lapsiystävällisyys on ennen muuta asennetta

Pääkirjoitukset
17.5.2023 6.00

Juttua muokattu:

15.5. 13:02
2023051513024220230517060000

Suo­mi on mo­nel­la yh­teis­kun­nal­li­sel­la mit­ta­ril­la mi­tat­tu­na lap­siys­tä­väl­li­nen maa. Suo­mes­sa on tur­val­lis­ta syn­tyä ja syn­nyt­tää, lap­si­kuol­lei­suu­den ol­les­sa al­hai­sim­pia koko maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa. Yh­teis­kun­ta tar­jo­aa lap­sen kas­vun tu­ek­si laa­duk­kaan ter­vey­den­huol­lon ja ai­nut­laa­tui­sen neu­vo­la­jär­jes­tel­män. Lap­si­per­hei­tä tu­e­taan myös ta­lou­del­li­ses­ti ja il­mai­nen kou­lu­tus tar­jo­taan jo­kai­sel­le lap­sel­le.

Kas­vu- ja kas­va­tu­sym­pä­ris­tön ei luu­li­si ole­van syy al­hai­sek­si pu­don­neel­le syn­ty­vyy­del­le. Ti­las­to­kes­kus on jou­tu­nut use­a­na vuo­te­na pe­räk­käin kor­jaa­maan suo­ma­lais­ten syn­ty­vyy­den en­nus­tet­ta alas­päin. Suo­mi on ly­hy­es­sä ajas­sa pu­don­nut kor­ke­an syn­ty­vyy­den mai­den jou­kos­ta ma­ta­lan syn­ty­vyy­den maak­si Ete­lä-Eu­roo­pan mai­den ja Ja­pa­nin seu­raan (World Po­pu­la­ti­on Re­view 2022).

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, mut­ta myös yk­sit­täis­ten ih­mis­ten pu­heen­vuo­rois­sa, erääk­si syyk­si ma­ta­laan syn­ty­vyy­teen nou­see esil­le synk­kä kuva tu­le­vai­suu­des­ta. Maa­il­ma ja sen tu­le­vai­suus näyt­täy­tyy sel­lai­se­na, et­tä lap­set ei­vät sovi täl­lai­seen tu­le­vai­suus­ku­vaan.

Myös las­ten kas­vat­ta­mi­seen lii­te­tään vah­vo­ja mie­li­ku­via, joi­den aja­tel­laan uh­kaa­vat van­hem­man jak­sa­mis­ta, ra­joit­ta­van hä­nen va­paut­taan tai elä­män­hal­lin­taa. Mi­kä­li lap­si näh­dään ai­kuis­ten elä­mää ra­joit­ta­va­na ja ra­sit­ta­va­na asi­a­na, vai­kut­taa täl­lai­nen laa­jem­min­kin ne­ga­tii­vi­se­na suh­tau­tu­mi­ses­sa lap­siin.

Ajas­sam­me tar­vi­taan myön­teis­tä pu­het­ta las­ten mer­ki­tyk­ses­tä kan­sa­kun­nan hy­vin­voin­tiin, va­loi­saan tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mään sekä niin yk­si­löi­den kuin koko yh­teis­kun­nan on­nel­li­suu­teen. Sa­no­jen li­säk­si tar­vi­taan te­ko­ja ja ai­dos­ti myön­teis­tä asen­net­ta lap­siin. Las­ten tu­lee ol­la yh­teis­kun­nas­sa jä­se­niä, jot­ka saa­vat ol­la, nä­kyä ja kuu­lua muu­al­la­kin kuin ko­deis­sa, päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa tai puis­tois­sa.

Ju­ma­lan sana neu­voo oi­ke­aa asen­net­ta suh­tau­tu­mi­ses­sa lap­seen. Jo­kai­nen lap­si on ai­nut­ker­tai­nen luo­mus ja Ju­ma­lan kuva. Lap­set ja lap­si­per­heet muis­tut­ta­vat Ju­ma­lan lah­jois­ta ja luo­mis­työn jat­ku­vuu­des­ta. Lap­ses­ta Jee­sus to­te­aa: ”Joka mi­nun ni­mes­sä­ni ot­taa luok­seen yh­den­kin täl­lai­sen lap­sen, se ot­taa luok­seen mi­nut” (Matt. 18:5).

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys