JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Li­sää­kö elä­män­ko­ke­mus vii­saut­ta?

Pääkirjoitukset
24.3.2021 6.00

Juttua muokattu:

22.3. 08:54
2021032208540620210324060000

Vii­sau­den ja van­he­ne­mi­sen yh­teyt­tä on tut­kit­tu tie­teen pii­ris­sä kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta. Elä­män­ko­ke­mus ei mer­kit­se tut­ki­joi­den mu­kaan sa­maa asi­aa kuin vii­saus, mut­ta oman elä­män­ku­lun poh­ti­mi­sen voi­daan kat­soa kas­vat­ta­van vii­saut­ta.

Täs­sä leh­des­sä on use­am­pi van­huu­teen eh­ti­neen ih­mi­sen haas­tat­te­lu. Eri­tyi­ses­ti poik­keu­sai­koi­na on ar­vo­kas­ta voi­da lu­kea, mi­ten pit­kän elä­män elä­neet ih­mi­set ovat sel­vin­neet elä­män var­rel­le vää­jää­mät­tä tul­leis­ta vai­keis­ta ajan­jak­sois­ta.

Ih­mi­nen voi teh­dä oi­val­luk­sia kat­so­es­saan elä­mään­sä taak­se­päin. Pit­kään ikään eh­ti­nyt tie­dos­taa yleen­sä nuor­ta ih­mis­tä pa­rem­min elä­män ra­jal­li­suu­den. Tut­ki­joi­den mu­kaan tä­män tie­dos­ta­mi­nen puo­les­taan kir­kas­taa elä­män lah­jan ar­voa.

Poh­ties­saan elä­män ra­jal­li­suu­den ym­mär­tä­mi­sen ja vii­sau­den suh­det­ta tut­ki­jat ovat pää­ty­neet lä­hel­le Raa­mat­tua. Psal­mien kir­jas­sa sa­no­taan: ”Ope­ta meil­le, mi­ten ly­hyt on ai­kam­me, et­tä sai­sim­me vii­saan sy­dä­men” (90:12).

Van­hus­ten haas­tat­te­luis­ta vä­lit­tyy usein kii­tol­li­suus ele­tys­tä elä­mäs­tä ja ny­ky­het­kes­tä. Kii­tol­li­suus ei pe­rus­tu vain sii­hen, et­tä elä­mäs­sä oli­si tul­lut me­nes­tys­tä tai et­tä kaik­ki asi­at oli­si­vat juu­ri nyt it­se toi­vo­mal­la ta­val­la.

Jo­kai­sen pit­kään ikään eh­ti­neen ih­mi­sen elä­män var­rel­le on mah­tu­nut ilon- ja on­nen­het­kien li­säk­si vai­kei­ta asi­oi­ta ja ko­ke­muk­sia. Van­hus­ten haas­tat­te­luis­ta käy il­mi, et­tä vas­toin­käy­mi­siä ja mo­nen­lais­ta luo­pu­mis­ta tu­lee eteen vie­lä elä­män lop­pu­puo­lel­la­kin.

Vii­sau­te­na voi pi­tää sitä, et­tä hy­väk­syy oman men­nei­syy­ten­sä, vaik­ka kaik­kia sen vai­hei­ta ei oli­si it­se toi­vo­nut­kaan. Van­hus­ten esiin tuo­maan kii­tol­li­suu­teen liit­tyy vah­vas­ti aja­tus sii­tä, et­tä tä­hän as­ti on Ju­ma­la kan­ta­nut – ja eri­tyi­ses­ti us­kos­sa var­jel­lut.

Elä­män lah­jan ym­mär­tä­mi­ses­tä seu­raa par­haim­mil­laan ilo ja kii­tol­li­suus lah­jan an­ta­jaa, Ju­ma­laa, koh­taan. Tä­män leh­den Ra­kas raa­ma­tun­koh­ta -pals­tal­la kii­tol­li­suut­ta ja tur­vaa il­men­tä­vät psal­min 23 sa­nat: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu.”

Pai­menp­sal­min sa­noi­hin voi yh­tyä näi­nä poik­keu­sai­koi­na­kin min­kä ikäi­nen ih­mi­nen ta­han­sa.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys