JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Lu­ke­mi­nen ke­hit­tää ja kas­vat­taa

Päivämies
Pääkirjoitukset
7.10.2015 12.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:19
2020010123192320151007120000

En­si lau­an­tai­na vie­te­tään Alek­sis Ki­ven ja suo­ma­lai­sen kir­jal­li­suu­den päi­vää. Kir­jal­li­suu­del­la on ol­lut suo­ma­lai­sil­le suu­ri mer­ki­tys. Suo­men­kie­li­nen kir­jal­li­suus on ke­hit­ty­nyt rin­nak­kain suo­men kie­len kans­sa ja luo­nut kan­sal­lis­tun­net­ta sekä nä­ke­mys­tä kan­san yh­tei­sis­tä pää­mää­ris­tä.

Kir­jal­li­suu­den kaut­ta on myös pääs­ty kä­sit­te­le­mään mo­nia kan­sal­lem­me herk­kiä ky­sy­myk­siä. Kir­jal­li­suu­den mer­ki­tys­tä suo­ma­lai­sil­le ku­vaa se­kin, et­tä maam­me seit­se­mäs­tä hen­ki­löil­le omis­te­tuis­ta li­pu­tus­päi­vis­tä kuu­des­sa on kyse kir­jai­li­jas­ta.

Vii­me vuo­si­na on ajoit­tain vä­läy­tet­ty nä­ke­mys­tä kir­jan ja kir­jal­li­suu­den kuo­le­mas­ta, mut­ta ai­ka on jo näyt­tä­nyt, et­tä lu­ke­mi­sen siir­ty­mi­nen di­gi­taa­li­seen muo­toon ei mer­kit­se lu­ke­mi­sen ja kir­jo­jen lop­pua. Näyt­tää pi­kem­min­kin sil­tä, et­tä mo­nin ta­voin ha­ja­nai­ses­sa ja lu­kuis­ten eri vies­tin­tä­ka­na­vien täyt­tä­mäs­sä ajas­sam­me on yhä enem­män ti­laus­ta sy­väl­li­sel­le ja taus­toit­ta­val­le lu­ke­mi­sel­le.

Ai­kuis­ten ohel­la lap­set viet­tä­vät yhä enem­män ai­kaa äly­pu­he­li­men ja tie­to­ko­neen pa­ris­sa. Tut­ki­mus­ten mu­kaan suo­ma­lai­set ovat edel­leen lu­ku­kan­saa, mut­ta lu­ke­mi­seen käy­tet­ty ai­ka on vä­hen­ty­nyt. Sen vuok­si van­hem­pien kan­nat­taa tar­jo­ta lap­sil­leen lu­ke­mis­ta ja myös viet­tää hei­dän kans­saan ai­kaa kir­jo­jen ää­rel­lä.

Lu­ke­mi­sen hyö­dyl­li­sis­tä vai­ku­tuk­sis­ta on saa­tu run­saas­ti tut­ki­mus­tu­lok­sia. Kau­no­kir­jal­li­suus ke­hit­tää muun mu­as­sa lap­sen kiel­tä, ajat­te­lua ja mie­li­ku­vi­tus­ta sekä kes­kit­ty­mis- ja myö­tä­e­lä­mi­sen ky­kyä. Se vai­kut­taa sa­moin myön­tei­ses­ti myös ai­kui­seen.

Yleen­sä lap­si jak­saa kuun­nel­la ru­no­ja, sa­tu­ja ja ta­ri­noi­ta mil­tei lo­put­to­miin, kun joku lä­hei­nen lu­kee hä­nel­le nii­tä. Yh­tei­nen lu­ku­het­ki tar­jo­aa lap­sel­le tur­val­li­sen ja kii­reet­tö­män elä­myk­sen ar­kie­lä­män kes­kel­lä. Kun lap­si viet­tää jo var­hain ai­kaa kir­jo­jen ja äi­din­kie­lem­me pa­ris­sa, hän saa hy­vän poh­jan myö­hem­mäl­le op­pi­mi­sel­le kou­lus­sa ja työ­e­lä­mäs­sä. Lap­sen var­tut­tua hä­nen kans­saan tar­jou­tuu ti­lai­suuk­sia pu­hua myös sii­tä, mikä on hy­vää lu­ke­mis­ta.

Lo­ka­kuus­sa vie­te­tään myös us­kon­puh­dis­tuk­sen muis­to­päi­vää. Us­kon­puh­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na oli, et­tä jo­kai­nen voi­si lu­kea ja kuul­la Raa­mat­tua äi­din­kie­lel­lään. Raa­mat­tu on en­sim­mäi­siä suo­men kie­lel­le kään­net­ty­jä kir­jo­ja. Jo­kai­sen toi­voi­si viet­tä­vän ai­kaa eri­tyi­ses­ti sen ää­rel­lä. Myös lap­set kuun­te­le­vat mie­lel­lään Raa­ma­tun ker­to­muk­sia, kun nii­tä lu­kee heil­le vaik­ka­pa las­ten Raa­ma­tus­ta tai kris­til­li­syy­tem­me jul­kai­suis­ta.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.10.2015.

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys