JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Luot­ta­muk­sen ar­voi­nen

Pääkirjoitukset
13.4.2016 12.00

Ny­kyi­ses­sä de­mok­raat­ti­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa luot­ta­mus­hen­ki­löt, jot­ka kan­sa­lai­set ovat va­lin­neet edus­ta­jik­seen. Hen­ki­lö­koh­tai­seen osal­lis­tu­mi­seen pe­rus­tu­va suo­ra de­mok­ra­tia on käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta vain hy­vin pie­nis­sä yh­tei­söis­sä. Edus­tuk­sel­li­set or­ga­ni­saa­ti­ot muo­dos­ta­vat de­mok­raat­ti­sen yh­teis­kun­nan pää­tök­sen­te­on pe­rus­ra­ken­teen.

Luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä toi­mi­vien on tär­keä muis­taa, et­tä hei­dät on va­lit­tu hoi­ta­maan yh­tei­siä asi­oi­ta. Luot­ta­mus­hen­ki­lön val­tuu­det teh­tä­väs­sä toi­mi­mi­seen ovat pe­räi­sin hä­nen va­lit­si­joil­taan. Sik­si hä­nen tu­lee kan­taa vas­tuun­sa, pyr­kiä toi­mi­maan luot­ta­muk­sen ar­voi­ses­ti ja poh­tia rat­kai­su­ja teh­des­sään, mi­ten hä­nen va­lit­si­jan­sa ne ko­ke­vat. Luot­ta­muk­sen syn­ty­mi­nen vaa­tii ai­kaa. Sen ki­vi­jal­ka on avoi­muus ja re­hel­li­syys.

Yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­nen de­mok­raat­ti­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa pe­rus­tuu ai­na yh­teis­työ­hön. Se edel­lyt­tää ky­kyä teh­dä tar­vit­ta­es­sa komp­ro­mis­se­ja. Yk­sit­täi­set luot­ta­mus­hen­ki­löt ei­vät voi ajaa vain omia ta­voit­tei­taan ei­vät­kä pyr­kiä edis­tä­mään vain va­lit­si­joi­den­sa asi­oi­ta. Useim­mi­ten luot­ta­mus­hen­ki­löt toi­mi­vat jon­kin po­liit­ti­sen puo­lu­een tai muun ryh­män edus­ta­ji­na. Täl­löin he jou­tu­vat huo­mi­oi­maan taus­ta­ryh­män­sä lin­jauk­set, jot­ka saat­ta­vat yk­sit­täi­sis­sä asi­ois­sa ol­la jopa vas­tak­kai­sia hei­dän omien nä­ke­mys­ten­sä kans­sa. Yh­tei­seen pää­tök­sen­te­koon kuu­luu tois­ten nä­ke­mys­ten ar­vos­ta­mi­nen ja kun­ni­oit­ta­mi­nen sekä yh­teis­ten rat­kai­su­jen et­si­mi­nen.

Pro­feet­ta Je­re­mia opas­ti pak­ko­siir­to­lai­suu­des­sa ol­lei­ta is­ra­e­li­lai­sia toi­mi­maan sen kau­pun­gin par­haak­si, jo­hon Her­ra oli hei­dät siir­tä­nyt. Hän va­kuut­ti, et­tä sen me­nes­ty­mi­nen pal­ve­li­si hei­dän­kin etu­jaan. Van­ha neu­vo on tä­nä­kin päi­vä­nä ajan­koh­tai­nen. On­gel­mia ei rat­kais­ta vaa­ti­mal­la ja toi­sia ar­vos­te­le­mal­la, vaan toi­mi­mal­la yh­des­sä asi­oi­den pa­ran­ta­mi­sek­si.

Kris­tit­ty ha­lu­aa toi­mia luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä us­kon­sa mu­kai­ses­ti. Se luo vä­lil­lä jän­nit­tei­tä. Rat­kai­su­jen avoin pe­rus­te­lu us­kon poh­jal­ta nöy­räl­lä mie­lel­lä syn­nyt­tää kui­ten­kin pit­käl­lä täh­täi­mel­lä luot­ta­mus­ta.

Myös kris­til­li­syy­tem­me työs­sä tar­vi­taan vas­tuun­kan­ta­jia mo­nen­lai­siin luot­ta­mus­teh­tä­viin. Näi­tä teh­tä­viä hoi­de­taan sa­mo­jen pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti kuin mui­ta­kin luot­ta­mus­teh­tä­viä, pal­vel­len sa­mal­la Ju­ma­laa ja hä­nen val­ta­kun­taan­sa. Sen vuok­si näil­lä teh­tä­vil­lä on ai­van eri­tyi­nen mer­ki­tys. Moni on ko­ke­nut Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn eri­tyi­se­nä siu­nauk­se­na elä­mäs­sään.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.4.2016.

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys