JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mää­rän­pään muis­ta­mi­nen aut­taa kil­voit­te­le­maan

Pääkirjoitukset
17.2.2021 8.00

Juttua muokattu:

16.2. 12:48
2021021612485920210217080000

Us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mä on kil­voit­te­lua koh­ti Ju­ma­lan lu­paa­maa ian­kaik­kis­ta elä­mää tai­vaas­sa. Raa­mat­tu ei ra­o­ta pal­joa sitä nä­ky­mää, joka ajal­li­sen elä­män jäl­keen au­ke­aa. Em­me voi tar­kas­ti tie­tää, mikä Ju­ma­lan omia odot­taa, ja min­kä­lai­nen on se ylös­nou­se­mus­ruu­mis, jota en­sim­mäi­sen Ko­rint­to­lais­kir­jeen 15. lu­vus­sa poh­di­taan.

Raa­ma­tus­ta käy sel­väs­ti il­mi, et­tä us­kos­sa nuk­ku­nut­ta odot­taa hyvä osa: hän saa viet­tää ian­kaik­ki­suut­ta Ju­ma­lan yh­tey­des­sä. Tuo yh­teys on ole­mas­sa us­kon kaut­ta jo ajal­li­ses­sa elä­mäs­sä, mut­ta ian­kaik­ki­suu­des­sa us­ko muut­tuu nä­ke­mi­sek­si. Ajal­li­seen elä­mään kuu­lu­vat ki­vut ja syn­nin vai­ku­tuk­set ovat pois­sa.

Puhe tai­vaas­ta Ju­ma­lan val­mis­ta­ma­na asuin­si­ja­na ei ole us­ko­vai­sel­le ta­ru­no­mai­nen ku­vi­tel­ma tai kult­tuu­ri­nen jään­ne. Se on us­kon to­del­li­suut­ta, pää­mä­rää, jota koh­ti us­ko­vai­nen ha­lu­aa kul­kea koko elä­män­sä ajan. Se an­taa us­kos­sa kil­voit­te­le­val­le ih­mi­sel­le myös ajal­li­sen elä­män asi­oi­hin ko­ko­naan uu­den mit­ta­kaa­van.

Pää­mää­rän muis­ta­mi­nen aut­taa py­sy­mään oi­ke­al­la tiel­lä ja kes­tä­mään sen var­rel­la ko­et­ta­vat vai­vat. Jos pää­mää­rä hä­mär­tyy, ih­mi­nen on en­tis­tä alt­tiim­pi us­ko­muk­sil­le, ope­tuk­sil­le ja ar­voil­le, jot­ka ei­vät läh­de Ju­ma­las­ta vaan pe­ri­syn­nin vai­kut­ta­mas­ta ih­mis­mie­les­tä. Pää­mää­rän ka­do­tes­sa kil­voit­te­lu muut­tuu har­hai­luk­si.

Us­ko Ju­ma­laan an­taa jo täs­sä elä­mäs­sä rau­han. Se tuo tur­vaa elä­män ras­kaim­mis­sa­kin ti­lan­teis­sa. Us­kos­ta nou­see myös hy­viä he­del­miä. Raa­mat­tu sa­noo kui­ten­kin, et­tä ”jos olem­me pan­neet toi­vom­me Kris­tuk­seen vain tä­män elä­män ajak­si, olem­me sää­lit­tä­vim­piä kai­kis­ta ih­mi­sis­tä” (1. Kor. 15:19).

Tai­vaa­seen liit­tyy jäl­leen­nä­ke­mi­sen elä­vä toi­vo. Moni on ko­ke­nut sen vah­vas­ti me­net­tä­es­sään us­ko­vai­sen lä­hei­sen­sä. Pie­nen lap­sen­sa kuo­le­maa sur­rut Daa­vid loh­dut­tau­tui sil­lä, et­tä vaik­ka tuo lap­si ei voi enää tul­la ta­kai­sin, niin hän it­se me­nee ai­ka­naan lap­sen­sa luo (2. Sam. 12:23).

Kuo­le­ma voi pe­lot­taa myös us­ko­vais­ta. Vir­si 623 muis­tut­taa, et­tä ra­jaa ei tar­vit­se ylit­tää yk­sin: ”Tai­vaas­sa on val­mii­na nään­ty­neel­le rau­han maja. Port­ti­na on kuo­le­ma, sii­tä kul­jit Va­pah­ta­ja. Sii­tä myös­kin mi­nua ko­tiin ker­ran ta­lu­ta.” (VK 623:6.)

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys