JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mie­len­ter­veys – myön­tei­nen voi­ma­va­ra

Päivämies
Pääkirjoitukset
9.10.2019 6.49

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445720191009064900

Vii­me viik­koi­set vä­ki­val­lan­te­ot Suo­mes­sa ja Rans­kas­sa ovat ol­leet uu­ti­sot­si­kois­sa lä­hi­päi­vät. Me­di­at poh­ti­vat te­ko­jen mo­tii­ve­ja ja taus­tal­la vai­kut­ta­nei­ta asi­oi­ta. Oli­si­ko jo­ta­kin voi­tu teh­dä toi­sin, jot­ta täl­lai­sil­ta te­oil­ta oli­si väl­tyt­ty?

Tä­män leh­den tee­ma­na on mie­len­ter­veys. Tee­ma ajoit­tuu yk­siin maa­il­man mie­len­ter­veys­päi­vän kans­sa, jota vie­te­tään 10. lo­ka­kuu­ta. Vii­me vii­kon va­los­sa tee­ma on eri­tyi­sen ajan­koh­tai­nen. Mi­ten tu­kea mie­len­ter­veyt­tä ja aut­taa lä­him­mäi­siä, jot­ta ku­kaan ei va­hin­goit­tai­si it­se­ään tai toi­sia?

Ter­ve mie­li on osa ih­mi­sen ko­ko­nais­ter­veyt­tä, ja sii­tä kan­nat­taa pi­tää hy­vää huol­ta. Mie­len­ter­veys ei ole läh­tö­koh­tai­ses­ti joko tai -tila niin, et­tä ih­mi­nen on joko ter­ve tai sai­ras. Stres­si­ti­lan­teis­sa ja elä­män ko­e­tel­les­sa mie­len­ter­veys jou­tuu ko­e­tuk­sel­le ja se voi myös pet­tää.

Mie­len­ter­veys on myön­tei­nen voi­ma­va­ra, jon­ka vah­vuus vaih­te­lee elä­män eri ti­lan­teis­sa, jopa yh­den päi­vän ai­ka­na. Elä­män olo­suh­teet ja ti­lan­teet muut­tu­vat, ei­kä kaik­keen voi it­se va­rau­tua ei­kä vai­kut­taa. Hen­kis­tä hy­vin­voin­ti­aan voi kui­ten­kin vah­vis­taa ja hoi­taa mo­nel­la ta­val­la.

Mie­len­ter­vey­den hoi­ta­mis­ta on niin mie­les­tä kuin ke­hos­ta huo­leh­ti­mi­nen. Ih­mi­nen on ko­ko­nai­suus, jo­ten hy­vin­voi­va mie­li an­taa voi­maa liik­kua ja huo­leh­tia sii­tä, et­tä syö ter­veel­li­ses­ti. Toi­sin­päin kään­net­ty­nä hoi­ta­ma­ton keho vai­kut­taa en­nen pit­kää myös mie­li­a­laan.

Miel­tä vah­vis­ta­vat myös tut­tu päi­vä­ryt­mi, vuo­ro­vai­ku­tus tois­ten ih­mis­ten kans­sa, ar­mol­li­suus it­seä koh­taan ja huo­mi­on kiin­nit­tä­mi­nen elä­mäs­sä ole­viin kii­tol­li­suu­den ai­hei­siin. Mie­lui­nen har­ras­tus on mo­nel­le hen­ki­rei­kä, joka vie aja­tuk­set pois miel­tä kuor­mit­ta­vis­ta asi­ois­ta.

Mie­li voi sai­ras­tua, vaik­ka sitä hoi­tai­si­kin. Avun ha­ke­mi­sen kyn­nys saa ol­la ma­ta­la. Näky mie­len sai­rauk­siin on hyvä pi­tää sa­ma­na kuin näky mui­hin­kin sai­rauk­siin: useim­mis­ta niis­tä voi pa­ran­tua. Pa­ran­tu­mat­to­miin sai­rauk­siin on ole­mas­sa hy­vää hoi­toa ja oi­rei­ta lie­vit­tä­viä lääk­kei­tä.

Joka vuo­si tu­han­net suo­ma­lai­set ter­veh­ty­vät ma­sen­nuk­ses­ta ja pa­laa­vat työ­e­lä­mään. Ras­kaan ko­ke­muk­sen lä­pi­käy­mi­nen usein myös vah­vis­taa: sel­vi­sin ai­kai­sem­mas­ta vai­ke­as­ta ti­lan­tees­ta, voin sel­vi­tä täs­tä­kin. Elä­mä­ni kaik­ki­neen on Luo­ja­ni hy­vis­sä kä­sis­sä.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.10.2019

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L.S.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys