JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mikä saa vä­hen­tä­mään?

Pääkirjoitukset
15.9.2021 7.00

Juttua muokattu:

14.9. 09:03
2021091409035620210915070000

Päi­vä­mie­hen tä­män vii­kon nu­me­ros­sa ja sen vä­lis­sä il­mes­ty­väs­sä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä poh­di­taan sa­non­taa "Vä­hem­män on enem­män". Sii­hen on kyt­kök­sis­sä mo­nia aa­te- ja kult­tuu­ri­vir­tauk­sia, jot­ka täh­tää­vät elä­män yk­sin­ker­tais­ta­mi­seen ja sen myö­tä saa­vu­tet­ta­vaan hen­ki­seen hy­vin­voin­tiin. Näin ker­to­vat tä­män leh­den haas­ta­tel­ta­vat­kin: mie­len kuor­mi­tus vä­he­nee, kun ym­pä­ris­tö ei ole täyn­nä ta­va­roi­ta ei­kä ka­len­te­rin kaik­kia päi­viä ole täy­tet­ty oh­jel­mal­la.

Jo­kin ai­ka sit­ten vä­hen­tä­mi­sen yh­te­nä il­me­ne­mis­muo­to­na oli downs­hif­tauk­sek­si kut­sut­tu il­miö. Sen yti­mes­sä oli hil­jen­tä­mi­nen: työn­te­on vä­hen­tä­mi­nen ja elä­män­me­non rau­hoit­ta­mi­nen vaik­ka­pa muut­ta­mal­la kau­pun­gis­ta maa­seu­dul­le. Nyt pin­nal­la on mi­ni­ma­lis­mi: kai­ken tur­han kar­si­mi­nen. Mi­ni­ma­lis­mi yl­tää vaa­te­kaa­peis­ta huo­ne­ka­lui­hin ja so­si­aa­li­siin suh­tei­siin saak­ka.

Mitä il­mi­ön ta­ka­na on? Mik­si su­ku­pol­vien ajan jat­ku­nut enem­män saa­vut­ta­mi­nen on vaih­tu­nut vä­hem­män ta­voit­te­luk­si? No­pea joh­to­pää­tös voi­si ol­la hu­ma­nis­min voit­to: ih­mi­nen on vii­sas­tu­nut ja ym­mär­tä­nyt oman par­haan­sa. Hän ei lan­kea enää niin hel­pos­ti ah­neu­den syn­tiin. Li­säk­si ih­mi­ses­tä on tul­lut tie­dos­ta­vam­pi: hän osaa ot­taa ai­em­paa pa­rem­min huo­mi­oon esi­mer­kik­si oman eko­lo­gi­sen ja­lan­jäl­ken­sä.

Osit­tain näin voi ol­la­kin. Ta­lou­del­li­nen, tie­teel­li­nen ja tek­no­lo­gi­nen ke­hi­tys on mo­nel­la ta­val­la li­sän­nyt hy­vin­voin­tia. Pe­ri­syn­ti vai­kut­taa kui­ten­kin ny­kyi­sis­sä su­ku­pol­vis­sa sa­mal­la ta­val­la kuin ai­em­mis­sa su­ku­pol­vis­sa­kin. Se pa­nee ih­mi­sen et­si­mään omaa etu­aan, kil­pai­le­maan ja ha­ke­maan kun­ni­aa it­sel­leen. Tämä voi ta­pah­tua myös si­näl­lään hy­vien asi­oi­den kaut­ta. Vä­hen­tä­mi­ses­tä voi tul­la sa­mal­la ta­val­la epä­ju­ma­la kuin ra­han ta­voit­te­lus­ta, vaik­ka se it­ses­sään täh­täi­si­kin hy­viin ja Raa­ma­tun mu­kai­siin va­lin­toi­hin.

Vä­hen­tä­mäl­lä ma­te­ri­aa, ai­ka­tau­lu­tet­tua oh­jel­maa, so­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja tai työ­tä moni ker­too ha­ke­van­sa en­nen muu­ta hen­kis­tä hy­vin­voin­tia ja mie­len­rau­haa. Vaik­ka vä­hen­tä­mi­nen on tuo­nut ih­mis­ten elä­mään pal­jon hy­vää, sie­lun­rau­haa sil­lä ei voi os­taa. Sie­lun­rau­ha pe­rus­tuu Kris­tuk­sen an­si­oon, ei ih­mis­te­koi­hin, ja sen saa lah­jak­si us­ko­mal­la omat syn­tin­sä an­teek­si.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.