JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mikä tuo turvaa?

Pääkirjoitukset
2.3.2022 7.30

Juttua muokattu:

1.3. 14:05
2022030114052820220302073000

Itäi­ses­sä Eu­roo­pas­sa ovat par­hail­laan käyn­nis­sä laa­ja­mit­tai­set so­ta­toi­met – joi­den­kin ar­vi­oi­den mu­kaan laa­jim­mat sit­ten toi­sen maa­il­man­so­dan.

Vii­me­ai­kai­set ta­pah­tu­mat ovat jär­kyt­tä­neet mo­nien tur­val­li­suu­den­tun­net­ta. Uu­ti­set an­ta­vat syn­kän ku­van lä­hi­a­lu­ei­dem­me tu­le­vai­suu­des­ta ja kan­so­jen it­se­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta. Me­dia on so­ta­näyt­tä­möl­lä läs­nä ja so­dan ta­pah­tu­mat ovat näh­tä­vis­sä re­aa­li­ai­kai­ses­ti. In­for­maa­ti­o­so­dan­käyn­tiin kuu­luu eri­lais­ten to­del­li­suuk­sien rin­nak­kai­se­lo, kes­ke­nään vas­tak­kai­nen uu­ti­soin­ti sekä myös suun­ni­tel­mal­li­nen vää­rän tie­don le­vit­tä­mi­nen.

Mo­net suo­ma­lai­set ovat ky­sel­leet ja kes­kus­tel­leet, mi­ten Eu­roo­pan ta­pah­tu­mat vai­kut­ta­vat mah­dol­li­ses­ti Suo­meen ja suo­ma­lais­ten tur­val­li­suu­teen. Lap­set ja nuo­ret ky­sy­vät per­heil­tään ja ys­tä­vil­tään, voi­si­ko sota tul­la tän­ne­kin. Kes­ki-ikäi­set pa­laa­vat eh­kä muis­tois­saan niin sa­not­tuun kyl­män so­dan ai­kaan, jol­loin suur­val­to­jen vä­li­nen ydin­so­ta näh­tiin konk­reet­ti­se­na uh­ka­na. Van­hem­mil­la ih­mi­sil­lä on oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta ajal­ta, jol­loin Suo­mi oli so­das­sa.

Mikä tuo yk­sit­täi­sel­le ih­mi­sel­le tur­vaa? Se, et­tä Suo­mi on yhä va­paa, it­se­näi­nen ja puo­lus­ta­mi­sen ar­voi­nen län­si­mai­nen de­mok­ra­tia. Täl­lai­nen isän­maa on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja. Suo­mi on säi­lyt­tä­nyt it­se­näi­syy­ten­sä yli sa­dan vuo­den ajan, myös vai­keim­mis­sa olo­suh­teis­sa ku­ten so­dan ai­ka­na. Me­neil­lään ole­van krii­sin yh­tey­des­sä val­ti­o­joh­tom­me on to­den­nut, et­tä maa­tam­me ei täl­lä het­kel­lä uh­kaa mi­kään. Myös sil­loin, kun kan­saam­me on koh­dan­nut ul­koi­nen uh­ka, on tuo uh­ka teh­nyt kan­sas­tam­me yk­si­mie­li­sen ja yh­te­näi­sen. Edel­leen kan­sam­me puo­lus­tus­tah­to on luja.

Ih­mi­sel­le kaik­kein sy­vin tur­va on Ju­ma­las­sa. Us­ko tuo ih­mi­sen si­sim­pään Ju­ma­lan rau­han, joka ei jär­ky, vaik­ka maa­il­ma ym­pä­ril­lä oli­si le­vo­ton ja pe­lot­ta­va. Ju­ma­lan lap­sel­la ei ole kos­kaan mi­tään hä­tää, vaik­ka ta­pah­tu­mat ym­pä­ril­lä sai­si­vat huo­les­tu­maan. Ju­ma­la huo­leh­tii ai­na omis­taan ja tun­tee hei­dän elä­män­sä.

Raa­ma­tus­sa on pal­jon esi­merk­ke­jä sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la le­vot­to­mi­na­kin ai­koi­na oh­jaa niin yk­sit­täis­ten ih­mis­ten kuin ko­ko­nais­ten kan­so­jen koh­ta­loi­ta. Je­sa­jan kir­ja ku­vaa Ju­ma­lan an­ta­maa tur­vaa: ”Ajas­ta ai­kaan luot­ta­kaa Her­raan, sil­lä Her­ras­sa on tur­va, Her­ra on ikui­nen kal­lio” (Jes. 26:4). Tä­hän lu­pauk­seen voi yhä luot­taa.