JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Min­kä­lais­ta ke­hi­tys­tä tuen toi­min­nal­la­ni?

Pääkirjoitukset
28.4.2021 7.00

Juttua muokattu:

27.4. 15:37
2021042715375820210428070000

Eläm­me vaih­to­eh­tois­ten to­tuuk­sien maa­il­mas­sa. Asi­aan kuin asi­aan voi­daan esit­tää eri­lai­sia nä­kö­kul­mia ja suh­teel­lis­taa nii­tä. Suh­teel­lis­ta­mi­sen, yk­si­lön­va­pauk­sien ja maal­lis­tu­mi­sen yh­dis­ty­mi­nen ja ko­ros­tu­mi­nen tuo mu­ka­naan kiel­tei­siä il­mi­öi­tä niin yk­si­löi­den vä­li­seen kuin yh­teis­kun­nal­li­seen elä­mään.

Vii­mei­sim­piä vies­te­jä täs­tä on Toi­mit­ta­jat il­man ra­jo­ja -yh­dis­tyk­sen te­ke­mä sel­vi­tys toi­mit­ta­jiin koh­dis­tu­vas­ta vä­ki­val­las­ta, joka on sel­vi­tyk­sen mu­kaan li­sään­ty­nyt ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na eri­tyi­ses­ti Eu­roo­pas­sa. Tä­män kat­so­taan liit­ty­neen muun mu­as­sa ih­mis­ten kär­jis­ty­nei­siin kä­si­tyk­siin pan­de­mi­an al­ku­pe­räs­tä ja sen hoi­ta­mi­ses­ta.

Yh­dis­tys muis­tut­taa, et­tä toi­mit­ta­jiin koh­dis­tu­vas­sa vä­ki­val­las­sa ei ole kyse vain sa­nan­va­pau­den ko­et­te­le­mi­ses­ta vaan koko de­mok­raat­tis­ta yh­teis­kun­ta­jär­jes­tys­tä hor­jut­ta­vas­ta toi­min­nas­ta. Täl­lai­nen toi­min­ta voi ol­la laa­jas­ti jär­jes­täy­ty­nyt­tä tai pien­tä omas­sa pii­ris­sä ta­pah­tu­vaa vai­kut­ta­mis­ta, jota kuka ta­han­sa meis­tä voi teh­dä.

Ra­port­ti he­rät­tää­kin ky­sy­mään, mikä on oma osuu­te­ni täl­lai­ses­ta ke­hi­tyk­ses­tä? Kun­ni­oi­tan­ko toi­min­nal­la­ni lail­li­ses­ti va­lit­tua esi­val­taa ja toi­sia ih­mi­siä? Kun jaan si­säl­töä, an­nan pa­lau­tet­ta ja otan kan­taa, muis­tan­ko et­tä sitä vas­taa­not­ta­vat ih­mi­set ovat lä­him­mäi­si­ä­ni, joi­ta mi­nun tu­lee kun­ni­oit­taa?

Eri­tyi­nen ky­sy­mys on se, tu­kee­ko toi­min­ta­ni Ju­ma­lan las­ten vä­lis­tä rak­kaut­ta? Sitä, jon­ka Jee­sus ni­me­ää seu­raa­jien­sa tun­to­mer­kik­si (Joh. 13:35). Tämä rak­kaus on niin tär­keä asia, et­tei sitä kan­na­ta uh­ra­ta min­kään maal­li­sen asi­an, aat­teen tai elä­män­ta­van ni­mis­sä.

Jee­sus ke­hot­ti seu­raa­ji­aan pi­tä­mään rak­kau­den eli toi­mi­maan ak­tii­vi­ses­ti sen hy­väk­si, et­tä Ju­ma­lan las­ten vä­li­nen rak­kaus säi­lyi­si. Asi­an tär­keyt­tä ko­ros­taa se, et­tä Jee­sus ei neu­vo tai suo­sit­te­le, vaan käs­kee: ”Minä an­nan teil­le uu­den käs­kyn: ra­kas­ta­kaa toi­si­an­ne!” (Joh. 13:34.)

Ju­ma­lan las­ten vä­li­sen rak­kau­den ja yh­tey­den hoi­ta­mi­nen tu­kee en­nen muu­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta us­koa. Us­ko­nys­tä­vät ovat aut­ta­mas­sa, kun kil­voi­tus pai­naa ja syn­ti tart­tuu. Näi­nä etä­seu­ro­jen ai­koi­na pelk­kä tie­to hei­dän ole­mas­sa­o­los­taan loh­dut­taa ja aut­taa odot­ta­maan ai­ko­ja, jol­loin pääs­tään taas yh­teen.

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies