JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mo­ni­mer­ki­tyk­sel­li­nen vuo­si kan­sa­no­pis­tos­sa

Päivämies
Pääkirjoitukset
6.3.2019 6.22

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442320190306062200

Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä lä­hes 80 kan­sa­no­pis­toa. Kan­sa­no­pis­to­jen ope­tus pe­rus­tuu so­si­aa­li­pe­da­go­gi­seen lä­hes­ty­mis­ta­paan, jos­sa nuo­ri kas­vaa yh­tei­sön ja yh­teis­kun­nan jä­se­nek­si ja jä­se­ne­nä.

Si­sä­op­pi­lai­tos­muo­to an­taa nuo­rel­le tur­val­li­sen ym­pä­ris­tön it­se­näis­tyä ja kas­vaa kan­ta­maan vas­tuu­ta.

Kan­sa­no­pis­to­jen pit­kät lin­jat eli niin sa­no­tut tal­vi­kurs­sit ovat saa­vut­ta­neet hy­viä tu­lok­sia sekä en­sim­mäi­sen et­tä toi­sen ni­vel­vai­heen opin­to­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä. Kan­sa­no­pis­tot tar­jo­a­vat pe­rus­kou­lus­ta tu­le­val­le nuo­rel­le mah­dol­li­suu­den ko­keil­la myös lu­ki­on ja am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen opin­to­ja sekä kur­kis­taa kor­ke­a­kou­luo­pin­toi­hin. Näin opis­to­vuo­si li­sää nuo­ren tie­tä­mys­tä toi­sen as­teen opin­nois­ta ja muis­ta tu­le­vai­suu­den opis­ke­lu­vaih­to­eh­dois­ta. Kan­sa­no­pis­tois­sa on mah­dol­li­suus myös nos­taa pe­ru­so­pe­tuk­sen ar­vo­sa­no­ja.

Toi­sel­ta as­teel­ta val­mis­tu­neel­la nuo­rel­la ai­kui­sel­la on mah­dol­li­suus saa­da opis­to­vuo­den ai­ka­na val­miuk­sia aka­tee­mi­seen opis­ke­luun ja suo­rit­taa avoi­mia kor­ke­a­kou­luo­pin­to­ja.

Suo­mes­sa kan­sa­no­pis­tot ovat lei­mal­li­ses­ti tie­tyn ar­vo­poh­jan omaa­via op­pi­lai­tok­sia. Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kan­sa­no­pis­to­jen toi­min­ta pe­rus­tuu ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön myön­tä­mien toi­mi­lu­pien mu­kai­ses­ti van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen kris­til­li­siin ar­voi­hin.

KT, ope­tus­neu­vos Timo Tuo­mis­ton jou­lu­kuus­sa 2018 tar­kas­te­tun väi­tös­kir­jan mu­kaan opis­to­vuo­si mer­kit­si­kin opis­ke­li­joil­le pait­si tie­dol­lis­ten ja tai­dol­lis­ten asi­oi­den op­pi­mis­ta, myös ar­vo­jen sy­ven­ty­mis­tä sekä ys­tä­vien ja ka­ve­rei­den saa­mis­ta. Kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­to on opis­ke­li­jal­le paik­ka, jos­sa oma­koh­tai­nen us­ko voi vah­vis­tua.

Täs­sä leh­des­sä ker­ro­taan kan­sa­no­pis­to­jem­me tal­vi­kurs­sien opin­to­tar­jon­nas­ta ja opis­toon ha­ke­mi­ses­ta. Tal­vi­kurs­sien li­säk­si opis­tois­sam­me on run­saas­ti eri­lai­sia ly­hyt­kurs­se­ja eri-ikäi­sil­le. Kan­sa­no­pis­tot ovat ole­mas­sa eri­tyi­ses­ti taus­ta­yh­tei­sö­ään var­ten. Kii­täm­me Tai­vaan Isää sii­tä, et­tä hän on run­saas­ti siu­nan­nut opis­to­jem­me työ­tä jo vuo­si­kym­men­ten ajan. Pyy­däm­me, et­tä hän siu­nai­si opis­to­työ­tä edel­leen­kin.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa ha­ke­maan opis­ton tal­vi­kurs­sil­le ja kurs­si­lai­sek­si opis­to­jem­me ly­hyt­kurs­seil­le!

Teks­ti: Juk­ka Pa­lo­la, Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri

Ku­vi­tus­ku­va: Sal­li Heik­ka­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 6.3.2019

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys