JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Nuo­ret odot­ta­vat ys­tä­väl­tä re­hel­lis­tä pu­het­ta

Päivämies
Pääkirjoitukset
24.7.2019 12.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444620190724120000

Suur­ten seu­ro­jen ai­kaan ke­säl­lä ys­tä­vien ole­mas­sa­o­lo tai hei­dän puut­tu­mi­sen­sa nou­see eri­tyi­ses­ti esil­le.

Myös Päi­vä­mies saa lu­ki­joi­taan teks­te­jä, jois­sa ku­va­taan mo­lem­pia ti­lan­tei­ta. On ar­vo­kas­ta, et­tä ih­mi­set ja­ka­vat ko­ke­muk­si­aan. Näin ym­mär­rys eri­lai­sia ti­lan­tei­ta koh­taan kas­vaa.

Ys­tä­vyyt­tä ja sen puut­tu­mis­ta poh­di­taan tä­män leh­den nuor­te­no­si­os­sa Kap­sä­kis­sä. Ins­tag­ra­mis­sa teh­ty ky­se­ly osoit­taa, et­tä nuo­ret pi­tä­vät ys­tä­vän tär­keim­pi­nä omi­nai­suuk­si­na luo­tet­ta­vuut­ta ja re­hel­li­syyt­tä. Nämä omi­nai­suu­det myös Raa­mat­tu nos­taa tär­keik­si ar­voik­si.

Voi­ko re­hel­li­syys ja suo­ra­pu­hei­suus ai­heut­taa jois­sa­kin ti­lan­teis­sa uh­kan ys­tä­vyy­den jat­ku­mi­sel­le? Nuor­ten omien poh­din­to­jen mu­kaan ys­tä­vän ei tar­vit­se si­li­tel­lä myö­tä­kar­vaan vaan hä­nen on tär­ke­ää pu­hua ys­tä­väl­leen reh­dis­ti, niin kuin hän it­se ajat­te­lee.

Ko­los­sa­lais­kir­je (Kol. 4:6) muis­tut­taa suo­las­ta, jota tar­vi­taan myös ys­tä­vys­ten vä­li­ses­sä kans­sa­käy­mi­ses­sä: ei­kö luo­tet­ta­va ja re­hel­li­nen ys­tä­vä pysy suo­ra­na myös niis­sä ti­lan­teis­sa, jos­sa to­tuu­den sa­no­mi­nen voi tun­tua vai­ke­al­ta, ja sen kuu­le­mi­nen kir­vel­lä?

Yk­si­tyi­syyt­tä ja yk­si­löl­li­syyt­tä ko­ros­ta­vas­sa ajas­sa ei ole ai­na help­po toi­mia ys­tä­vän kans­sa Raa­ma­tun opet­ta­mal­la ta­val­la. Us­kol­li­nen ys­tä­vä pyr­kii kui­ten­kin toi­mi­maan ku­ten ha­lu­ai­si ys­tä­vän­sä toi­mi­van it­se­ään koh­taan – avoi­mes­ti ja suo­raan.

Re­hel­li­syy­den ja suo­ra­pu­hei­suu­den ei tar­vit­se mer­ki­tä ty­lyä tai ar­vos­te­le­vaa lä­hes­ty­mis­ta­paa. Suo­raan voi sa­noa mo­nel­la ta­val­la, myös tois­ta ih­mis­tä ar­vos­ta­en. Hie­no­tun­tei­suus lä­him­mäis­tä ja ys­tä­vää koh­taan osoit­taa sy­dä­men si­vis­tys­tä.

Kun re­hel­li­sen ja suo­ran pu­heen taus­tal­la on kä­si­tys omas­ta syn­ti­syy­des­tä ja va­ja­vuu­des­ta, puhe aset­tuu ar­mol­li­seen muo­toon. Sii­hen si­säl­tyy tie­toi­suus sii­tä, et­tä olem­me ih­mi­si­nä sa­man pe­ri­syn­nin vai­ku­tuk­sen alai­sia, mut­ta sil­ti Ju­ma­lan ar­mos­ta ja pe­las­tuk­ses­ta osal­li­sia.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 24.7.2019

Ku­vi­tus­ku­va: SRK:n kuva-ar­kis­to

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys