JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Nyt tar­vi­taan rau­han­te­ki­jöi­tä

Päivämies
Pääkirjoitukset
27.7.2016 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:36
2020010123365320160727070000

Maa­il­mal­la on vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na ta­pah­tu­nut asi­oi­ta, jot­ka ovat koh­dis­ta­neet ih­mis­ten huo­mi­on eri­lai­siin kan­sal­li­suuk­siin ja ih­mis­ryh­miin. So­dat, ter­ro­ri­te­ot ja vä­ki­val­tai­suu­det näyt­tä­vät lei­maa­van hel­pos­ti ko­ko­nai­sen kan­san tai us­kon­to­kun­nan. Eri­tyi­ses­ti ar­vaa­mat­to­mat, vi­at­to­miin si­vii­lei­hin koh­dis­tu­vat ter­ro­ri-is­kut ai­heut­ta­vat va­ro­vai­suut­ta, eris­täy­ty­mis­tä ja pel­ko­ja, jot­ka taas saat­ta­vat joh­taa epä- ja en­nak­ko­luu­loi­hin.

Suo­mi on eri­lai­sis­sa mit­tauk­sis­sa to­det­tu tois­tu­vas­ti yh­dek­si maa­il­man tur­val­li­sim­mis­ta mais­ta. Suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan va­kaus on osal­taan sen an­si­o­ta, et­tä maas­sam­me on toi­mi­va ja avoin kes­kus­te­lu­yh­teys eri ih­mis­ryh­mien vä­lil­lä. Vas­tak­kai­si­a­kin mie­li­pi­tei­tä saa esit­tää, ja useim­mi­ten niis­tä pys­ty­tään käy­mään kes­kus­te­lua, jos­sa kun­ni­oi­te­taan ja ar­vos­te­taan tois­ta osa­puol­ta eri­lai­ses­ta nä­ke­myk­ses­tä huo­li­mat­ta. Täl­lai­nen si­vis­ty­nyt kes­kus­te­lu on tur­val­li­sen yh­teis­kun­nan ja toi­mi­van de­mok­ra­ti­an pe­rus­pi­la­rei­ta, jois­ta tu­lee pi­tää kiin­ni myös epä­var­moi­na ai­koi­na.

Hyvä kes­kus­te­lu­yh­teys on kan­sain­vä­li­ses­ti­kin tär­ke­ää. Mo­net krii­sit ja on­net­to­muu­det oli­si voi­tu vält­tää, jos suh­teet ja kes­kus­te­lu­yh­teys oli­si­vat ol­leet kun­nos­sa. Mai­den vä­li­sis­sä suh­teis­sa sa­moin kuin yk­sit­täis­ten ih­mis­ten vä­lil­lä vi­ha­mie­li­set tun­teet voi­vat saa­da val­lan, jos vai­kei­ta asi­oi­ta hau­do­taan vain omas­sa mie­les­sä ei­kä niis­tä pu­hu­ta ke­nel­le­kään. Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa pa­tou­tu­nut ti­lan­ne pur­kau­tuu epä­toi­voi­se­na te­ko­na, vä­ki­val­ta­na it­seä tai lä­him­mäis­tä koh­taan. Sen vuok­si kai­kil­la pi­täi­si ol­la mah­dol­li­suus tuo­da ää­nen­sä kuu­lu­viin ja ko­kea tu­le­van­sa kuul­luk­si.

Kris­tit­ty­jen teh­tä­vä­nä on vä­lit­tää maa­il­maan Ju­ma­lan iloa, va­loa ja rau­haa. Ju­ma­lan lap­set on kut­sut­tu rau­han­te­ki­jöik­si (Room. 12:17–19). Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tal­la elä­vä kris­tit­ty lois­taa maa­il­mas­sa kuin pi­me­ään huo­nee­seen sy­ty­tet­ty kynt­ti­lä. Jo­kai­nen voi vai­kut­taa sii­hen, mi­ten hä­nen lä­hi­pii­ris­sään pu­hu­taan toi­sis­ta ih­mi­sis­tä ja mi­ten hei­tä koh­del­laan.

Maa­il­mas­sa riit­tää epä­toi­von, epä­luu­lon ja pe­lon liet­so­jia. Vä­ki­val­taa ja vää­ryyt­tä ei tule hy­väk­syä, mut­ta nii­den kes­kel­lä ih­mi­set tar­vit­se­vat toi­von ja luot­ta­muk­sen sa­no­maa. Kris­ti­tyn tu­lee roh­kais­ta luot­ta­maan sii­hen, et­tä Ju­ma­la joh­taa niin yk­sit­täis­ten ih­mis­ten kuin ko­ko­nais­ten kan­sa­kun­tien vai­hei­ta, ja pu­hua ja toi­mia rau­han puo­les­ta.

Tär­ke­ää on tuo­da esil­le myös sitä, et­tä Ju­ma­lan sa­nan mu­kaan jo­kai­nen ih­mi­nen on Luo­jan­sa edes­sä syn­ti­nen ja kel­vo­ton. Ku­kaan ei ole tois­ta pa­rem­pi, vaan jo­kai­nen tar­vit­see yh­tä lail­la Ju­ma­lan ar­moa ja an­teek­si­an­ta­mus­ta. Ju­ma­lan ar­mon oma­koh­tai­nen ko­ke­mi­nen syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mis­sa syn­nyt­tää rau­han­te­ki­jän mie­len.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 27.7.2016

14.8.2020

Kun si­nun sa­na­si avau­tuu, se va­lai­see, tyh­mä­kin saa sii­tä ym­mär­rys­tä. Ps. 119:130

Viikon kysymys