JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Oikeaa ja väärää tietoa

Pääkirjoitukset
13.4.2022 7.10

Juttua muokattu:

13.4. 13:14
2022041313145120220413071000

Tie­don­vä­li­tys ja eri­tyi­ses­ti oi­ke­an tie­don erot­ta­mi­nen vää­räs­tä kes­kus­te­lut­taa ajas­sam­me. Men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä jon­kin tie­don to­den­pe­räi­syyt­tä saa­tet­tiin pe­rus­tel­la sil­lä, et­tä tie­to oli pai­net­tu leh­teen tai to­dis­teek­si löy­tyi va­lo­ku­va.

Tä­nään tie­däm­me, et­tä joi­den­kin tie­to­tul­vas­sa kul­ke­vien vies­tien si­säl­tö voi jo läh­tö­koh­tai­ses­ti ol­la har­haan­joh­ta­vaa. Myös va­lo­ku­vat tai vi­de­ot on voi­tu ma­ni­pu­loi­da pal­ve­le­maan lä­het­tä­jän­sä tar­koi­tus­pe­riä. Sil­ti voi sa­noa, et­tä suu­ri osa me­di­as­ta to­teut­taa ai­dos­ti pää­teh­tä­vään­sä eli vä­lit­tää to­tuu­den­mu­kais­ta tie­toa asi­ois­ta.

Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka pari tu­hat­ta vuot­ta sit­ten Je­ru­sa­le­mis­sa liik­kui pää­si­äi­sen ai­kaan mo­nen­lais­ta tie­toa. En­nen pää­si­äis­tä ih­mis­ten kes­kuu­des­sa le­vi­si tie­to, et­tä Jee­sus oli tu­los­sa Je­ru­sa­le­miin. Pää­si­äis­juh­lan al­la moni ha­lu­si tie­tää, mis­sä Jee­sus oli tai kuka hän yli­pää­tään oli.

Jee­suk­sen vas­tus­ta­jil­la oli omat pää­mää­rän­sä tie­don suh­teen. He ha­lu­si­vat tie­toa, joka joh­tai­si Jee­suk­sen kiin­ni­ot­ta­mi­seen ja sur­maa­mi­seen. Mo­net kä­vi­vät kes­kus­te­lu­ja Jee­suk­sen kans­sa vain sik­si, et­tä voi­si­vat saa­da hä­net an­saan ja syyt­tää hän­tä. He oli­vat myös val­mii­ta le­vit­tä­mään vää­rää tie­toa Jee­suk­ses­ta.

Kes­kus­tel­les­saan Jee­sus ei kos­kaan ereh­ty­nyt sa­nois­saan. Hän pu­hui lä­het­tä­jän­sä eli Isän ni­mis­sä. Jee­suk­sen puhe si­säl­si Ju­ma­lan to­tuu­den, joka osoit­ti ih­mi­sen syn­ti­syy­den. Sa­moin Jee­suk­sen puhe si­säl­si Ju­ma­lan ar­mon, joka an­toi syn­nit an­teek­si. Jee­suk­sen esi­merk­ki osoit­taa, et­tä to­tuu­des­sa py­sy­mi­nen on kes­tä­vää.

To­tuu­des­sa py­sy­mi­nen syn­nyt­tää luot­ta­mus­ta. Val­heet ovat kuin verk­ko, jo­hon nii­den se­pit­tä­jä sot­keu­tuu yhä sy­vem­min. To­tuu­del­la on ta­pa­na tul­la esil­le en­nem­min tai myö­hem­min. Ju­ma­lal­ta ih­mi­nen ei voi kui­ten­kaan sa­la­ta mi­tään. Ju­ma­lan edes­sä ih­mi­nen myös ker­ran vas­taa elä­mäs­tään ja te­ois­taan.

Syn­ti­nen ih­mi­nen voi pyr­kiä peit­te­le­mään vää­riä te­ko­jaan. Näin toi­mi­vat ne yli­pa­pit ja van­him­mat, jot­ka lah­joi­vat roo­ma­lai­set so­ti­laat va­leh­te­le­maan Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­sen yh­tey­des­sä. He ha­lu­si­vat lä­het­tää mat­kaan val­heel­li­sen vies­tin, et­tä ope­tus­lap­set oli­si­vat va­ras­ta­neet Jee­suk­sen ruu­miin. Hau­dal­ta oli kui­ten­kin läh­te­nyt jo oi­kea, iloi­nen vies­ti: Jee­sus elää!

Oi­kea, to­tuu­del­li­nen vies­ti kuo­le­man val­lan voit­ta­jas­ta le­vi­si maan ja maa­il­man ää­riin. Tä­män vies­tin us­ko­jan sy­dä­mes­sä suru on jo muut­tu­nut ilok­si ja epä­toi­vo toi­vok­si.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys