JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Omantunnonvapauskin on ihmisoikeus

Pääkirjoitukset
1.2.2023 7.00

Juttua muokattu:

31.1. 13:00
2023013113004020230201070000

Kä­si­te oman­tun­non­va­pau­des­ta on vi­lah­del­lut me­di­ois­sa al­ka­neen vuo­den ai­ka­na. Se on lii­tet­ty val­mis­teil­la ole­vaan trans­la­kiin, ja sii­hen, mil­lä ta­val­la sii­hen saa suh­tau­tua. Ai­hee­seen liit­ty­en on nous­sut esiin mie­li­pi­tei­tä, joil­la on py­rit­ty mää­rit­te­le­mään, mit­kä asi­at kuu­lu­vat oman­tun­non­va­pau­den pii­rin ja mit­kä ei­vät. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on pai­koin unoh­tu­nut, et­tä oman­tun­non­va­paus it­ses­sään on pe­rus­ta­vaa laa­tua ole­va ih­mi­soi­keus.

Suo­mes­sa tun­nus­te­taan laa­jas­ti YK:n ih­mi­soi­keus­ju­lis­tus. Tuos­sa ju­lis­tuk­ses­sa us­kon­non­va­paus on kes­kei­nen ar­vo. Myös Suo­men laki sa­noo yk­si­se­lit­tei­ses­ti, et­tä us­kon­non­va­paus ja oman­tun­non­va­paus on kes­kei­nen ih­mi­soi­keus. Tämä on hyvä pi­tää kai­ken oman­tun­non­va­pau­teen liit­ty­vän kes­kus­te­lun läh­tö­koh­ta­na.

Us­ko­vai­nen voi ja hä­nen kuu­luu­kin pi­tää kiin­ni ih­mi­soi­keuk­sis­ta, ja sa­mal­la ko­ros­taa oman­tun­non­va­paut­ta. Ih­mi­soi­keuk­siin kuu­luu myös yk­si­lön oi­keus va­li­ta us­kon­ton­sa. Us­kon­non­va­pau­del­la on tär­keä po­si­tii­vi­nen ulot­tu­vuus eli va­paus har­joit­taa ja näyt­tää sitä – ei pel­käs­tään aja­tel­la asi­ois­ta hil­jaa mie­les­sään tie­tyl­lä ta­val­la.

Täl­lä het­kel­lä on tär­ke­ää puo­lus­taa us­kon­non­va­paut­ta – eri­tyi­ses­ti sen po­si­tii­vis­ta ulot­tu­vuut­ta, joka kuu­los­taa jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa vä­lil­lä unoh­tu­van. Raa­mat­tuun ajat­te­lun­sa pe­rus­ta­van, rau­hal­li­ses­ti yh­teis­kun­taa ra­ken­ta­van kris­ti­tyn ei tar­vit­se lain mu­kaan poh­tia, saa­ko hän aja­tel­la ja us­koa omal­la ta­val­laan ja toi­mia myös käy­tän­nön ti­lan­teis­sa va­kau­muk­sen­sa poh­jal­ta.

Käyn­nis­sä ole­vas­sa jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on vält­tä­mä­tön­tä pi­tää kiin­ni ter­mien si­säl­löis­tä. On olen­nais­ta ym­mär­tää, mikä on ih­mi­soi­keus. Sitä ei voi mää­ri­tel­lä kuka ta­han­sa. On kiis­tä­mä­tön­tä, et­tä us­kon­non­va­paus – myös po­si­tii­vi­nen – on Suo­mes­sa ih­mi­soi­keus. Sil­loin se, joka pyr­kii rik­ko­maan oman­tun­non­va­paut­ta, rik­koo ih­mi­soi­keut­ta.

27.3.2023

Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Ps. 43:1

Viikon kysymys