JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pääsiäisen sanoma on hyvin saatavilla

Pääkirjoitukset
5.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

3.4. 13:07
2023040313073820230405060000

Lä­hes­ty­vä pää­si­äi­nen he­rät­tää muis­to­ja, ku­ten muut­kin juh­la­päi­vät. Lu­ki­jat ker­to­vat tä­män leh­den ta­ka­si­vul­la kos­ket­ta­vim­pia pää­si­äis­muis­to­jaan. Mo­net niis­tä liit­ty­vät jol­la­kin ta­val­la pää­si­äi­sen sa­no­man ää­rel­lä ole­mi­seen tai tuon sa­no­man läs­nä­o­loon lap­suu­den ko­dis­sa. Eri­tyi­ses­ti van­hem­pien su­ku­pol­vien mie­liin on pai­nu­nut tun­nel­ma, joka omas­sa lap­suu­den­ko­dis­sa pää­si­äi­se­nä val­lit­si: pit­kä­per­jan­tain va­ka­vuus ja hil­jai­suus, joka vaih­tui pää­si­äi­sen iloon. Vaik­ka moni sa­noo ko­ke­neen­sa tun­nel­man vah­vas­ti ja muis­taa sen ra­joit­ta­neen las­ten nor­maa­le­ja leik­ke­jä, yleen­sä näi­tä asi­oi­ta muis­tel­laan kii­tol­li­si­na.

Tun­nel­man ja vah­vo­jen tun­ne­muis­to­jen luo­mi­nen ei ole it­se­tar­koi­tus kris­til­lis­tä juh­laa val­mis­tel­ta­es­sa. Ko­din val­mis­ta­mi­nen juh­laa var­ten on kui­ten­kin merk­ki juh­lan ar­vos­ta­mi­ses­ta. Lap­sil­le se ker­too van­hem­pien ar­vois­ta. Eri­tyi­nen merk­ki lap­sel­le on se, kun van­hem­mat pi­tä­vät ko­to­na esil­lä kris­til­li­sen juh­lan sa­no­maa ja läh­te­vät las­ten kans­sa kuu­le­maan sitä sin­ne, mis­sä Ju­ma­lan sa­naa saar­na­taan. Etä­lä­he­tys­ten li­sään­ty­mi­nen niin kir­kon kuin rau­ha­nyh­dis­tys­ten pii­ris­sä mah­dol­lis­taa hil­jen­ty­mi­sen Ju­ma­lan sa­nan ja pää­si­äis­mu­sii­kin ää­rel­le myös lo­ma­mat­kan ai­ka­na.

Pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mien avaa­mi­nen lap­sil­le on kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta, jo­hon Raa­mat­tu oh­jaa van­hem­pia ja iso­van­hem­pia. ”Me em­me sa­laa nii­tä lap­sil­tam­me vaan ker­rom­me tu­le­vil­le­kin pol­vil­le Her­ran voi­mas­ta, Her­ran te­ois­ta, ih­meis­tä, joi­ta hän on teh­nyt – – jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen.” (Ps. 78:4, 6.) Tämä ei tar­koi­ta pel­käs­tään ker­to­mus­ten vä­lit­tä­mis­tä tai kult­tuu­ri­sen tie­don siir­tä­mis­tä, vaan en­nen muu­ta sen vies­ti­mis­tä lap­sel­le, et­tä van­hem­pi it­se tur­vau­tuu pää­si­äi­se­nä esil­lä ole­vaan Jee­suk­sen so­vi­tus­työ­hön. Tuo tur­va kan­taa myös juh­lan jäl­kei­seen ar­keen.

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys