JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Poik­keus­ke­vät näyt­ti kou­lun ar­von

Pääkirjoitukset
19.8.2020 6.00

Juttua muokattu:

18.8. 14:57
2020081814572620200819060000

Pe­rus­kou­lu­jen, lu­ki­oi­den ja am­mat­ti­kou­lu­jen syys­lu­ku­kau­si käyn­nis­tyi vii­me ja tois­sa vii­kol­la. Muut op­pi­lai­tok­set aloit­ta­vat lu­ku­vuo­ten­sa lä­hi­viik­ko­jen ai­ka­na. Tänä syk­sy­nä kou­lu­vuo­si al­kaa poik­keus­tun­nel­mis­sa, joi­hin vii­me lu­ku­vuo­si päät­tyi.

Ke­vään etä­o­pis­ke­lu on kou­lu­lai­sil­la ja opis­ke­li­joil­la tuo­rees­sa muis­tis­sa. Se on to­den­nä­köi­ses­ti li­sän­nyt mo­nien mo­ti­vaa­ti­o­ta kou­lu­käyn­tiin. Ai­na­kin tou­ko­kuus­sa vii­meis­ten kou­lu­viik­ko­jen ajak­si lä­hi­o­pis­ke­luun pa­lan­neet pe­rus­kou­lu­lai­set ker­toi­vat, mi­ten kiva oli pääs­tä taas kou­luun.

Kou­lu­vuo­den aloit­ta­mis­ta var­jos­taa ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an jat­ku­mi­nen ja pel­ko sen toi­sen aal­lon le­vi­ä­mi­ses­tä. Kou­lu­työ al­koi lä­hi­o­pe­tuk­se­na, mut­ta tur­va­vä­lit ja muut eri­tyis­jär­jes­te­lyt muis­tut­ta­vat poik­keus­ti­lan­tees­ta.

Kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­ta odot­taa koko ajan, mil­loin vi­ra­no­mai­set an­ta­vat uu­sia kou­lu­työ­tä kos­ke­via mää­räyk­siä ja mil­lai­sia ne ovat. Jat­ku­van epä­var­muu­den sie­tä­mi­ses­tä on tul­lut uu­si nor­maa­li­ti­lan­ne.

Ke­vään etä­o­pis­ke­lun ai­ka­na myös mo­net van­hem­mat huo­ma­si­vat konk­reet­ti­ses­ti, mi­ten suu­ren ja ar­vok­kaan työn opet­ta­jat kou­lus­sa te­ke­vät. Toi­vot­ta­vas­ti tämä ar­vos­tuk­sen li­sään­ty­mi­nen jää py­sy­väk­si.

Opet­ta­jien ja huol­ta­jien mo­lem­min­puo­li­nen ar­vos­tus ja kun­ni­oi­tus luo­vat hy­vän poh­jan ko­din ja kou­lun yh­teis­työl­le. Toi­mi­va yh­teis­työ on tar­peen, jot­ta lap­sen pa­ras voi­si to­teu­tua.

Kou­lu­vuo­den al­ka­es­sa on hyvä muis­tut­taa mie­leen, et­tä kou­lu­työ ja opis­ke­lu on lap­sen ja nuo­ren työ­tä, jo­hon tu­li­si suh­tau­tua yh­tä va­ka­vas­ti kuin an­si­o­työ­hön. Raa­mat­tu opet­taa kris­tit­tyä te­ke­mään työn­sä niin kuin te­ki­si sen Ju­ma­lal­le ei­kä ih­mi­sil­le (Kol. 3:23).

Sa­mal­la on tär­keä muis­taa, et­tä kou­lus­sa ei ole tar­koi­tus kil­pail­la tois­ten vaan it­sen­sä kans­sa. Ta­voit­tee­na on omien tie­to­jen ja tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen omien edel­ly­tys­ten mu­kai­ses­ti. Ju­ma­la on an­ta­nut jo­kai­sel­le ne lah­jat, mitä hä­nel­lä on, ja tar­koit­ta­nut ne käy­tet­tä­vik­si mah­dol­li­sim­man hy­vin.

Toi­vot­ta­vas­ti tänä syk­sy­nä mah­dol­li­sim­man moni kou­lu­lai­nen ja opis­ke­li­ja saa aloit­taa kou­lu­tien­sä hy­vil­lä mie­lin, opis­ke­luun mo­ti­voi­tu­nee­na ja ko­din tu­ke­ma­na. Ju­ma­la siu­nat­koon al­ka­neen kou­lu­vuo­den!

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys