JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Py­häin­päi­vään liit­tyy elä­vä toi­vo

Pääkirjoitukset
28.10.2020 6.15

Juttua muokattu:

27.10. 12:36
2020102712361520201028061500

Su­rua ku­va­taan usein suo­ri­tus­kes­kei­ses­ti: on su­ru­työn ai­ka. Su­ru­työ­tä puo­les­taan hah­mo­te­taan vai­heit­tai­se­na pro­ses­si­na, jon­ka eri osa­set saat­ta­vat vaih­taa paik­kaa ja joi­den mit­ta voi vaih­del­la. Tä­män ajat­te­lun luon­nol­li­se­na jat­kee­na on, et­tä su­ru­työn pää­tyt­tyä me­ne­tyk­sen ko­ke­nut ih­mi­nen pa­laa nor­maa­liin elä­mään.

Ih­mis­ten to­del­li­set ko­ke­muk­set kui­ten­kin vaih­te­le­vat. Moni kart­te­lee sa­no­mas­ta, et­tä oli­si sel­vin­nyt su­rus­ta. Sen si­jaan su­run ko­ke­nei­ta yh­dis­tää usein tun­ne, et­tä suru on aset­tu­nut osak­si elä­mää il­me­ten eri ti­lan­teis­sa eri ta­voil­la. Vä­lil­lä se pul­pah­taa pin­taan yl­lät­tä­vis­sä­kin ti­lan­teis­sa.

Edes­men­neet lä­hei­set ovat mie­les­sä eri­tyi­ses­ti py­häin­päi­vä­nä. Hei­dän muis­te­le­mi­sen­sa voi nos­tat­taa mo­nen­lai­sia tun­tei­ta sees­ty­nees­tä su­rus­ta ja kii­tol­li­suu­des­ta jopa syyl­li­syy­teen tai vi­haan. Lä­hei­sen me­ne­tys on voi­nut jät­tää jäl­keen­sä vai­kei­ta ja vas­taus­ta vail­le jää­nei­tä mik­si-ky­sy­myk­siä.

Py­hien yh­teyt­tä ko­ke­vat loh­dut­tau­tu­vat jäl­leen­nä­ke­mi­sen toi­vol­la. Tä­män leh­den ta­ka­si­vul­la ole­vis­ta lu­ki­joi­den ko­ke­muk­sis­ta käy il­mi, et­tä lä­hei­sen ih­mi­sen saa­ma pa­ran­nuk­sen ar­mo ai­van elä­män vii­me het­kil­lä tuo val­ta­van ilon jäl­keen jää­neen us­ko­vai­sen lä­hei­sen elä­mään.

Py­häin­päi­vä on nous­sut suo­si­tuk­si kir­kos­sa­käyn­ti­päi­väk­si. Tä­hän vai­kut­taa py­hä­päi­vän si­säl­lön li­säk­si se, et­tä ko­ti­seu­ra­kun­ta muis­taa vuo­den ai­ka­na pois­nuk­ku­nei­ta jä­se­ni­ään ni­mel­tä ja sy­tyt­tää kynt­ti­län jo­kai­sen hei­dän muis­tol­le. Hau­taus­mail­la jär­jes­te­tään myös har­tauk­sia hau­doil­la kä­vi­jöil­le.

Py­häin­päi­vän yh­tey­des­sä tu­lee esil­le se­kin, et­tä py­hiä ovat Raa­ma­tun mu­kaan myös elos­sa ole­vat, Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ­tä omis­ta­vat ih­mi­set. Lut­he­rin mu­kaan Pyhä Hen­ki ni­men­sä mu­kai­ses­ti py­hit­tää ih­mi­sen eli te­kee hä­net py­häk­si.

Py­häin­päi­vään liit­tyy elä­vä toi­vo ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä, joka on lu­vat­tu kai­kil­le py­hil­le. Tämä toi­vo kuu­luu myös heil­le, jot­ka ko­ke­vat su­rua sii­tä, et­tei lä­hei­nen ih­mi­nen ha­lun­nut us­koa evan­ke­liu­mia omak­si pe­las­tuk­sek­seen.

Py­häin­päi­vä muis­tut­taa mei­tä jo­kais­ta käyt­tä­mään Ju­ma­lal­ta saa­mam­me elä­män lah­jan oi­kein, elä­en lä­hel­lä Ju­ma­laa ja hä­nen tah­ton­sa mu­kai­ses­ti.

25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.