JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Py­häin­päi­vään liit­tyy elä­vä toi­vo

Pääkirjoitukset
28.10.2020 6.15

Juttua muokattu:

27.10. 12:36
2020102712361520201028061500

Su­rua ku­va­taan usein suo­ri­tus­kes­kei­ses­ti: on su­ru­työn ai­ka. Su­ru­työ­tä puo­les­taan hah­mo­te­taan vai­heit­tai­se­na pro­ses­si­na, jon­ka eri osa­set saat­ta­vat vaih­taa paik­kaa ja joi­den mit­ta voi vaih­del­la. Tä­män ajat­te­lun luon­nol­li­se­na jat­kee­na on, et­tä su­ru­työn pää­tyt­tyä me­ne­tyk­sen ko­ke­nut ih­mi­nen pa­laa nor­maa­liin elä­mään.

Ih­mis­ten to­del­li­set ko­ke­muk­set kui­ten­kin vaih­te­le­vat. Moni kart­te­lee sa­no­mas­ta, et­tä oli­si sel­vin­nyt su­rus­ta. Sen si­jaan su­run ko­ke­nei­ta yh­dis­tää usein tun­ne, et­tä suru on aset­tu­nut osak­si elä­mää il­me­ten eri ti­lan­teis­sa eri ta­voil­la. Vä­lil­lä se pul­pah­taa pin­taan yl­lät­tä­vis­sä­kin ti­lan­teis­sa.

Edes­men­neet lä­hei­set ovat mie­les­sä eri­tyi­ses­ti py­häin­päi­vä­nä. Hei­dän muis­te­le­mi­sen­sa voi nos­tat­taa mo­nen­lai­sia tun­tei­ta sees­ty­nees­tä su­rus­ta ja kii­tol­li­suu­des­ta jopa syyl­li­syy­teen tai vi­haan. Lä­hei­sen me­ne­tys on voi­nut jät­tää jäl­keen­sä vai­kei­ta ja vas­taus­ta vail­le jää­nei­tä mik­si-ky­sy­myk­siä.

Py­hien yh­teyt­tä ko­ke­vat loh­dut­tau­tu­vat jäl­leen­nä­ke­mi­sen toi­vol­la. Tä­män leh­den ta­ka­si­vul­la ole­vis­ta lu­ki­joi­den ko­ke­muk­sis­ta käy il­mi, et­tä lä­hei­sen ih­mi­sen saa­ma pa­ran­nuk­sen ar­mo ai­van elä­män vii­me het­kil­lä tuo val­ta­van ilon jäl­keen jää­neen us­ko­vai­sen lä­hei­sen elä­mään.

Py­häin­päi­vä on nous­sut suo­si­tuk­si kir­kos­sa­käyn­ti­päi­väk­si. Tä­hän vai­kut­taa py­hä­päi­vän si­säl­lön li­säk­si se, et­tä ko­ti­seu­ra­kun­ta muis­taa vuo­den ai­ka­na pois­nuk­ku­nei­ta jä­se­ni­ään ni­mel­tä ja sy­tyt­tää kynt­ti­län jo­kai­sen hei­dän muis­tol­le. Hau­taus­mail­la jär­jes­te­tään myös har­tauk­sia hau­doil­la kä­vi­jöil­le.

Py­häin­päi­vän yh­tey­des­sä tu­lee esil­le se­kin, et­tä py­hiä ovat Raa­ma­tun mu­kaan myös elos­sa ole­vat, Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ­tä omis­ta­vat ih­mi­set. Lut­he­rin mu­kaan Pyhä Hen­ki ni­men­sä mu­kai­ses­ti py­hit­tää ih­mi­sen eli te­kee hä­net py­häk­si.

Py­häin­päi­vään liit­tyy elä­vä toi­vo ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä, joka on lu­vat­tu kai­kil­le py­hil­le. Tämä toi­vo kuu­luu myös heil­le, jot­ka ko­ke­vat su­rua sii­tä, et­tei lä­hei­nen ih­mi­nen ha­lun­nut us­koa evan­ke­liu­mia omak­si pe­las­tuk­sek­seen.

Py­häin­päi­vä muis­tut­taa mei­tä jo­kais­ta käyt­tä­mään Ju­ma­lal­ta saa­mam­me elä­män lah­jan oi­kein, elä­en lä­hel­lä Ju­ma­laa ja hä­nen tah­ton­sa mu­kai­ses­ti.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys