JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Raa­ma­tun ar­vot suo­je­le­vat elä­mää

Päivämies
Pääkirjoitukset
12.3.2014 11.50

Juttua muokattu:

1.1. 23:42
2020010123425020140312115000

Jo­kai­nen lie­nee jos­kus poh­ti­nut sitä, mikä elä­mäs­sä on ar­vo­kas­ta ja tär­ke­ää. Ar­vos­tuk­sen koh­teet voi­vat vaih­del­la eri elä­män­ti­lan­tei­den mu­kaan. His­to­ri­as­ta huo­maam­me, et­tä myös eri ai­ka­kau­si­na on ar­vos­tet­tu eri asi­oi­ta.

Ajas­ta ai­kaan kes­tä­viä ar­vo­ja löy­däm­me Raa­ma­tus­ta. Nii­tä ovat muun mu­as­sa rak­kaus, us­kol­li­suus, elä­män kun­ni­oi­tus, to­tuu­del­li­suus ja an­teek­si­an­ta­mus. Elä­mä kan­nat­taa ra­ken­taa raa­ma­tul­lis­ten ar­vo­jen va­raan, kos­ka ne suo­je­le­vat elä­mää.

Ih­mis­ten vä­li­ses­sä kans­sa­käy­mi­ses­sä ar­voil­la on suu­ri mer­ki­tys, kos­ka asen­teem­me ja käyt­täy­ty­mi­sem­me muo­dos­tu­vat ar­vo­jem­me mu­kai­ses­ti. Myös ko­din il­ma­pii­ri ra­ken­tuu ar­vo­poh­jal­le, joka si­säl­tää niin ai­neel­li­sia, hen­ki­siä kuin hen­gel­li­siä ar­vo­ja. On hyvä poh­tia, mit­kä ar­vot ovat ko­dis­sa val­lit­se­vas­sa ase­mas­sa. Us­ko­vai­sen per­heen toi­vee­na oli­si hyvä ol­la, et­tä ko­dis­sa vai­kut­tai­si us­ko, toi­vo ja rak­kaus.

Täs­sä ajas­sa on tar­peen pu­hua myös avi­o­puo­li­soi­den vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta ja avi­ous­kol­li­suu­des­ta. Puo­li­sot tar­vit­se­vat yh­tei­se­lä­mäl­leen luon­nol­li­sen ra­ken­nuk­sen ta­voin vah­van pe­rus­tuk­sen. Kes­tä­vän avi­o­suh­teen pe­rus­tus luo­daan en­sim­mäis­ten avi­o­liit­to­vuo­sien ai­ka­na. Sitä ra­ken­ta­es­saan avi­o­puo­li­sot so­vit­ta­vat yh­teen eri­lai­suu­ten­sa. Mo­lem­mil­la on omat tot­tu­muk­sen­sa ja ta­pan­sa sekä myös su­ku­lai­sen­sa ja ys­tä­vän­sä. Kai­ken tä­män kes­kel­lä on löy­det­tä­vä yh­tei­nen kie­li ja tois­ten­sa ym­mär­tä­mi­nen.

Ko­din ul­kois­ten ra­ken­tei­den luo­mi­ses­sa on hyvä ot­taa huo­mi­oon ajan­koh­tai­set tar­peet ja ta­lou­del­li­set mah­dol­li­suu­det. Ko­din ei tar­vit­se ol­la ylel­li­nen; vaa­ti­ma­ton­kin koti voi ol­la viih­tyi­sä.

Jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le on hy­väk­si, et­tä hä­nen elä­mäs­sään on asi­oi­ta, jot­ka hän nä­kee ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­sik­si. Se tuo elä­mään si­säl­töä ja mie­lek­kyyt­tä. Jon­kin asi­an ar­von saat­taa ym­mär­tää vas­ta me­ne­tet­ty­ään sen. Täl­lai­sen vies­tin kuu­lem­me usein ih­mi­sel­tä, joka on me­net­tä­nyt lä­hei­sen­sä tai kamp­pai­lee ter­vey­ten­sä kans­sa. Toi­saal­ta, kun olem­me saa­vut­ta­neet jo­tain, sen ar­vo mo­nes­ti him­me­nee ja alam­me ta­voi­tel­la jo­tain mie­les­täm­me vie­lä ar­vok­kaam­paa.

Ta­voit­te­le­mi­sen ja kil­pai­lun ora­van­pyö­räs­sä lä­him­mäi­nen unoh­tuu hel­pos­ti. Jee­sus tii­vis­ti Ju­ma­lan tah­don rak­kau­den kak­sois­käs­kyyn: ra­kas­ta Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si (Matt. 22:37–39). Se on hyvä muis­to­lau­se elä­män jo­kai­seen päi­vään.

On hyvä muis­taa, et­tä elä­mä it­ses­sään on ar­vo­kas ja lah­ja. Ju­ma­la on luo­nut kai­ken nä­ky­vän ja nä­ky­mät­tö­män. Hän aset­ti ih­mi­sen vil­je­le­mään ja var­je­le­maan luo­ma­kun­taa. Us­kon kaut­ta elä­män ja luo­ma­kun­nan nä­kee sy­vem­min kuin in­hi­mil­li­sen ym­mär­ryk­sen va­ras­sa.

Ju­ma­la loi ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen, yh­tey­teen­sä. Se on kaik­kein ar­vok­kain lah­ja. Ju­ma­lan lap­si saa elää tääl­lä ajas­sa ian­kaik­ki­sen elä­män toi­vos­sa. Ope­tus­lap­set ky­syi­vät Jee­suk­sel­ta, mitä hei­dän pi­tää teh­dä, et­tä he te­ki­si­vät Ju­ma­lan te­ko­ja. Jee­sus vas­ta­si: ”Us­ko­kaa hä­neen, jon­ka Ju­ma­la on lä­het­tä­nyt. Se on Ju­ma­lan teko.” (Joh. 6:29.)

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 12.3.2014

20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys