JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kyn­nys ma­ta­lal­le

Päivämies
Pääkirjoitukset
14.8.2019 6.26

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444920190814062600

Syk­syn toi­min­ta­kau­si käyn­nis­tyy vä­hi­tel­len rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä. Ke­sän suur­ten seu­ro­jen ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on jäl­keen huo­mio koh­dis­tuu taas pai­kal­li­syh­dis­tys­ten toi­min­taan. On­ko pai­kal­li­syh­dis­tyk­sel­le tu­le­mi­nen yh­tä help­poa kuin Su­vi­seu­rois­sa vie­rai­le­mi­nen tai Ke­sä­seu­ra­ra­di­on taa­juu­del­le siir­ty­mi­nen?

Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta on kuun­nel­lut ke­sän ajan myös moni sel­lai­nen ih­mi­nen, joka ker­too an­ta­mas­saan pa­laut­tees­sa, et­tei kuu­lu van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­seen liik­kee­seen. Pa­laut­teis­ta käy il­mi, et­tä osa kuu­li­jois­ta ko­kee tyh­jyy­den tun­net­ta seu­ra­taa­juu­den hil­jen­ty­es­sä. Kuu­li­jat jää­vät kai­paa­maan eri­tyi­ses­ti raa­ma­tul­lis­ta saar­naa ja vir­ren­vei­suu­ta.

Seu­ra­ra­di­on vä­lit­tä­mää sa­no­maa on tar­jol­la ym­pä­ri vuo­den, vaik­ka­kaan ei ra­di­on kaut­ta. 174 pai­kal­lis­ta rau­ha­nyh­dis­tys­tä jär­jes­tää seu­ro­ja ja muu­ta toi­min­taa, jon­ne kuka ta­han­sa on ter­ve­tul­lut. Syk­syn toi­min­ta­ka­len­ta­ria kat­so­es­saan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nal­la tai vies­tin­tä­toi­mi­kun­nal­la on hyvä paik­ka tar­kis­taa myös se, mi­ten ja mis­sä tu­le­vas­ta toi­min­nas­ta vies­ti­tään.

Kes­kei­siä vies­tin­näl­li­siä ky­sy­myk­siä ovat: Ta­voit­taa­ko tie­to ne ih­mi­set, joil­la voi­si ol­la kiin­nos­tus­ta läh­teä seu­roi­hin? Mitä väy­liä pit­kin tie­to kul­kee eri-ikäis­ten ja eri­lai­sia me­di­oi­ta käyt­tä­vien ih­mis­ten luo? Mitä vies­ti si­säl­tää?

Vies­tin muo­toi­lul­la­kin on vä­liä. Seu­ra­kut­su sai­si ma­dal­taa kyn­nys­tä läh­teä mu­kaan ja tul­la tu­tus­tu­maan – seu­ra­pen­kis­sä on ti­laa. Seu­roi­hin ha­lu­a­va ih­mi­nen voi aras­tel­la ja tar­vi­ta sen vuok­si eri­tyis­tä kut­sua ja roh­kai­sua saa­pua pai­kal­le.

Käy­kö vies­tin­näs­tä pai­kal­lis­ta­sol­la il­mi sama asia kuin su­vi­seu­ra­vies­tin­näs­tä: kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta seu­roi­hin? Tätä vies­tiä on vie­ty ak­tii­vi­ses­ti eteen­päin Su­vi­seu­ro­jen eri­lai­sil­la vies­tin­tä­ka­na­vil­la muu­ta­man vuo­den ajan, ja se on sel­väs­ti ma­dal­ta­nut kyn­nys­tä osal­lis­tua ke­sän suu­riin seu­roi­hin.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­kut­su on yh­tä la­vea kuin kut­su pi­toi­hin Jee­suk­sen esit­tä­mäs­sä ver­tauk­ses­sa. Kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kuu­lu­te­taan ”ka­duil­la ja to­reil­la – – maan­teil­lä ja ky­lien ku­jil­la” (Luuk. 14:21–23). Sen mu­kai­ses­ti niin yk­sit­täi­set us­ko­vai­set kuin rau­ha­nyh­dis­tyk­set­kin voi­vat vies­tiä kut­su­vas­ti ym­pä­ris­töön­sä: ter­ve­tu­loa seu­roi­hin!

Ku­vi­tus­ku­va: Las­se Kok­ko

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 14.8.2019

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys