JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Saa­ko Suo­mes­sa opet­taa ku­ten us­koo?

Päivämies
Pääkirjoitukset
13.11.2019 7.01

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211023620191113070100

Jul­ki­suu­des­sa on käy­ty vii­me päi­vi­nä vil­kas­ta kes­kus­te­lua sa­nan- ja us­kon­non­va­pau­den ra­ja­pin­nas­ta. Kes­kus­te­lun taus­tal­la on muun mu­as­sa kan­sa­ne­dus­ta­jan 15 vuot­ta van­ha kir­joi­tus, jos­sa hän vas­tus­taa va­kau­muk­seen­sa pe­rus­tu­en sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toa. Kir­joi­tuk­seen liit­ty­en on aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta.

Po­si­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den aja­tuk­seen kuu­luu, et­tä ih­mi­nen saa pu­hua ja opet­taa niin kuin hän us­koo. Vii­me päi­vien kes­kus­te­luis­sa on ky­syt­ty, on­ko asia Suo­mes­sa edel­leen näin. Voi­ko esi­mer­kik­si sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toon vih­ki­mis­tä vas­tus­taa jul­ki­ses­ti Raa­ma­tul­la pe­rus­tel­len?

Kes­kus­te­lun taus­tal­ta puut­tuu pai­koin kä­si­tys sii­tä, mitä va­kau­mus tar­koit­taa. Kaik­ki ei­vät tie­dos­ta, et­tä täs­sä ajas­sa ja yh­teis­kun­nas­sa on edel­leen ih­mi­siä, jot­ka us­ko­vat it­se­ään suu­rem­paan auk­to­ri­teet­tiin. Ih­mi­siä, jot­ka ajat­te­le­vat, et­tä jo­kin asia on oi­kein ja jo­kin vää­rin riip­pu­mat­ta sii­tä, mil­tä ih­mi­ses­tä tun­tuu. Jos tätä ei tie­dos­ta, voi ol­la vai­kea erot­taa va­kau­muk­sen ja vi­ha­pu­heen eroa.

Yh­teis­kun­ta, jos­sa us­kon­to ei näy ei­kä kuu­lu, ei ole mo­ni­ar­voi­nen ja sal­li­va yh­teis­kun­ta, jol­lai­se­na olem­me tot­tu­neet ajat­te­le­maan Suo­mea. Jos kä­si­tys us­kon­nol­li­ses­ta va­kau­muk­ses­ta ka­to­aa, Raa­mat­tu voi­daan kat­soa kir­jak­si, joka kii­hot­taa ri­kok­siin. Näin ar­vos­tus­ten ja asen­tei­den muut­tu­mi­nen voi joh­taa sii­hen, et­tä jo­ta­kin asi­aa ei ”saa sa­noa” ää­neen.

Pe­rus­tus­la­ki suo­jaa kan­sa­lais­ten yh­den­ver­tai­suu­den. Tämä on lin­jas­sa Raa­ma­tun ope­tuk­sen kans­sa, sil­lä Raa­ma­tun mu­kaan jo­kai­nen ih­mi­nen on Ju­ma­lan ku­va­na yh­tä ar­vo­kas, jo­kai­sel­la on täy­si ih­mi­sar­vo. Näin myös pu­heen on ol­ta­va ar­vos­ta­vaa ei­kä oi­ke­an­kaan asi­an ta­kia saa käyt­tää ke­nen­kään ih­mi­sar­voa louk­kaa­via il­mai­su­ja. Raa­mat­tu ei ke­ho­ta syr­ji­mään vaan pi­tä­mään Ju­ma­lan sa­nan to­tuut­ta esil­lä.

Kes­kus­te­lu us­kon­non- ja sa­nan­va­pau­des­ta haas­taa myös kirk­koa. Voi­si­ko se kes­kei­se­nä ja ar­vos­tet­tu­na toi­mi­ja­na ot­taa vas­tuu­ta sii­tä, et­tä se puo­lus­tai­si sa­nan­va­paut­ta us­kon­nol­li­ses­sa ke­hyk­ses­sä ja läh­ti­si vaik­ka­pa me­di­oi­den kans­sa miet­ti­mään, mitä us­kon­nol­li­nen sa­no­ma tar­koit­taa ja mi­ten sii­tä voi­daan jul­ki­ses­ti pu­hua?

Oli­si yhä tär­ke­äm­pää, et­tä vai­kut­tai­sim­me omas­sa ym­pä­ris­tös­säm­me mal­til­li­ses­ti ja kaik­kia eri ta­val­la ajat­te­le­via ar­vos­ta­en. Kris­til­li­nen va­kau­mus ja sen mu­kai­nen elä­mä saa­vat nä­kyä. On tär­ke­ää, et­tä vies­ti ei kään­ny ih­mis­ten ar­vos­te­le­mi­sek­si ja ar­vot­ta­mi­sek­si, vaan et­tä oma va­kau­mus sai­si nä­kyä ai­dos­ti ja nöy­räs­ti.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.11.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Päi­vi Pel­to­nie­mi

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys