JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Sek­su­aa­li­suus – Ju­ma­lan luo­ma omi­nai­suus

Pääkirjoitukset
17.3.2021 7.35

Juttua muokattu:

16.3. 13:28
2021031613282020210317073500

Luo­des­saan en­sim­mäi­sen ih­mi­sen maa­il­maan Ju­ma­la teki hä­nes­tä mie­hen. Adam, en­sim­mäi­nen ih­mi­nen eli pa­ra­tii­sis­sa osa­na muu­ta luo­ma­kun­taa. Ju­ma­la näki Ada­min ole­van yk­si­näi­nen ja kai­paa­van kump­pa­nia, joka so­pi­si hä­nel­le. Ju­ma­la loi Ee­van, nai­sen, jos­ta tuli puo­li­so Ada­mil­le.

En­sim­mäi­nen ih­mis­pa­ri sai teh­tä­väk­si li­sään­tyä ja täyt­tää maa. Näin kak­si eri su­ku­puol­ta, mies ja nai­nen, otet­tiin mu­kaan luo­mis­työ­hön ja su­vun jat­ka­mi­seen. Ju­ma­la loi hei­dät sek­su­aa­li­sik­si olen­noik­si, jot­ka tun­te­vat ve­to­voi­maa toi­siin­sa. Sek­su­aa­li­suus on luo­mis­työs­sä ih­mi­sel­le an­net­tu omi­nai­suus.

Ju­ma­la it­se to­te­si, et­tä ih­mi­sen ei ole hyvä ol­la yk­sin. Hän an­toi rak­kau­den si­teen yh­dis­tä­mään luo­maan­sa ih­mis­pa­ria ja ke­hot­ti Ee­vaa ja Ada­mia li­sään­ty­mään. Nämä ovat edel­leen­kin mie­hel­le ja nai­sel­le an­ne­tun avi­o­lii­ton kul­ma­ki­vet.

Syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa ih­mi­nen, Ju­ma­lan kuva, tur­mel­tui. Lan­kee­muk­sen myö­tä ih­mi­nen al­koi käyt­tää Ju­ma­lan an­ta­mia hy­viä asi­oi­ta myös it­sek­käi­siin ja vää­riin tar­koi­tuk­siin. Raa­mat­tu to­te­aa en­nen syn­tiin­lan­kee­mus­ta, et­tä ”he oli­vat mo­lem­mat alas­ti, mies ja hä­nen vai­mon­sa, ei­vät­kä he tun­te­neet hä­pe­ää” (1. Moos. 1:25). Kun py­sy­vä va­hin­ko, syn­tiin­lan­kee­mus, oli ta­pah­tu­nut, ”hei­dän sil­män­sä avau­tui­vat, ja he huo­ma­si­vat ole­van­sa alas­ti”. Pei­tel­läk­seen alas­to­muut­taan Ee­va ja Adam si­toi­vat vii­ku­nan­leh­tiä ja kie­toi­vat ne vyö­tä­röl­leen. (1. Moos. 3:7.)

Syn­ti teki alas­to­muu­des­ta ja sek­su­aa­li­suu­des­ta hä­vet­tä­vää, vaik­ka alus­sa niin ei ol­lut. Syn­nin vai­ku­tus nä­kyy edel­leen. Ih­mi­nen ha­lu­aa to­teut­taa omia sek­su­aa­li­sia tar­pei­taan ja mie­li­ha­lu­jaan jopa toi­sia ih­mi­siä va­hin­goit­ta­vin kei­noin. Täl­löin kes­ki­pis­teek­si nou­see oman nau­tin­non tur­vaa­mi­nen. Us­koa ja elä­mää suo­je­le­va ope­tus sek­su­aa­li­suu­den to­teut­ta­mi­ses­ta jää va­jaak­si, mi­kä­li Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­set unoh­de­taan.

Mo­net Ju­ma­lan sa­nan vas­tai­set ih­mis­suh­teet ovat yh­teis­kun­nas­sam­me laa­jas­ti hy­väk­syt­ty­jä. Vaik­ka täl­lai­sil­le suh­teil­le an­net­tai­siin pe­rus­tel­lul­ta kuu­los­ta­via ni­miä, ne ei­vät tule Ju­ma­lan edes­sä hy­väk­sy­tyik­si.

Raa­ma­tun mu­kaan vain mie­hen ja nai­sen vä­li­nen avi­o­liit­to on Ju­ma­lan siu­naa­ma yh­tei­sen elä­män muo­to. Ju­ma­lan sana oh­jaa puo­li­soa kun­ni­oit­ta­vaan avi­oe­lä­mään mie­hen ja nai­sen vä­li­ses­sä eli­ni­käi­ses­sä lii­tos­sa. Sa­mal­la se oh­jaa kun­ni­oit­ta­maan jo­kais­ta ih­mis­tä oma­na it­se­nään, Ju­ma­lan luo­ma­na ja hä­nen Poi­kan­sa lu­nas­ta­ma­na.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys