JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Su­vi­seu­ra­sa­no­ma saa­vut­taa koko maa­il­man

Pääkirjoitukset
23.6.2021 7.00

Juttua muokattu:

22.6. 11:20
2021062211202720210623070000

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat ei­vät to­teu­tu­neet vii­me ke­sä­nä ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia. Tänä ke­sä­nä Reis­jär­ven su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio kyl­lä jär­jes­tää Su­vi­seu­rat, mut­ta ei pe­rin­tei­se­nä kent­tä­ta­pah­tu­ma­na vaan vii­me­vuo­ti­seen ta­paan ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na.

Tois­ta­mi­seen saam­me hil­jen­tyä kuun­te­le­maan Su­vi­seu­ro­ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä. Mo­nil­le Ke­sä­seu­ra­ra­dio on ol­lut tär­keä seu­ra­sa­no­man vä­lit­tä­jä jo vuo­sien ajan, kos­ka he ei­vät ter­vey­del­li­sis­tä tai muis­ta syis­tä ole voi­neet läh­teä Su­vi­seu­roi­hin. Ra­dio- ja net­ti­seu­rat ovat tul­leet ylei­ses­ti tu­tuik­si ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na, jol­loin olem­me voi­neet ko­koon­tua sa­nan­kuu­loon vain ajoit­tain.

Nyt al­ku­ke­säs­tä 2021 ko­ro­na­e­pi­de­mia osoit­taa rau­hoit­tu­mi­sen merk­ke­jä. Useim­mat rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat käyn­nis­tä­mäs­sä jäl­leen seu­ra­toi­min­taa eri­lai­sin jär­jes­te­lyin. Tie­toi­suus sii­tä, et­tä Su­vi­seu­rat jää­vät vä­liin, saat­taa täs­sä ti­lan­tees­sa tun­tua eri­tyi­sen vai­ke­al­ta. On­kin tär­ke­ää muis­taa, et­tä kaik­kien seu­ro­jen kes­kei­sin tar­koi­tus on hil­jen­ty­mi­nen Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. Oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­rat ei­vät täs­sä suh­tees­sa ole yh­tään vä­hem­män mer­kit­tä­vä ta­pah­tu­ma kuin Su­vi­seu­rat.

Meil­le ih­mi­sil­le jää sa­lai­suu­dek­si, mit­kä ovat ol­leet Ju­ma­lan tar­koi­tuk­set, kun hän on sal­li­nut maa­il­man­laa­jui­sen pan­de­mi­an. Sen ai­heut­ta­mien haas­tei­den rin­nal­la on pie­ni asia, et­tä su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­ma jää to­teu­tu­mat­ta pe­rin­tei­ses­sä muo­dos­saan. Saam­me­han sil­ti kuun­nel­la evan­ke­liu­mia Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta va­paas­ti ja ke­nen­kään es­tä­mät­tä. Pan­de­mia seu­rauk­si­neen on muis­tut­ta­nut, et­tä tär­kein asia kris­ti­tyn elä­mäs­sä on oma­koh­tai­nen us­ko.

Ku­lu­neen vuo­den ta­pah­tu­mat ovat kir­kas­ta­neet Ju­ma­lan maa­il­man­hal­lin­taa. Mitä ta­han­sa me ih­mi­set suun­nit­te­lem­me­kin, on lo­pul­ta tai­vaal­li­sen Isän kä­sis­sä, to­teu­tu­vat­ko suun­ni­tel­mam­me. Us­ko­vi­na voim­me kui­ten­kin suh­tau­tua tu­le­vai­suu­teen luot­ta­vai­sin mie­lin ja yh­tyä Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seen sa­noi­hin: ”Her­ra, si­nuun minä tur­vaan.”

Tämä Päi­vä­mie­hen su­vi­seu­rain­fo­nu­me­ro ja­e­taan kaik­kiin Reis­jär­ven ja Haa­pa­jär­ven ta­louk­siin. Alu­een asuk­kaat ei­vät täl­lä ker­taa pää­se vie­rai­le­maan Su­vi­seu­rois­sa, mut­ta kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta sa­nan­kuu­loon Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä. Seu­ra­pu­hei­ta on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta myös vi­de­ost­rii­mi­nä Yo­u­Tu­ben kaut­ta. Toi­vom­me, et­tä su­vi­seu­ra­sa­no­ma le­vi­ää ra­di­on ja in­ter­ne­tin kaut­ta mah­dol­li­sim­man laa­jal­le.

20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys