JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Su­vi­seu­rat ko­ko­aa ja kiin­nos­taa

Päivämies
Pääkirjoitukset
8.7.2015 0.01

Juttua muokattu:

1.1. 23:15
2020010123155420150708000100

Su­vi­seu­rat ovat ol­leet nä­ky­väs­ti esil­lä niin kris­til­li­syy­tem­me kuin sen ul­ko­puo­li­sis­sa­kin vies­ti­mis­sä. Eri me­di­oi­den toi­mit­ta­jat tar­kas­te­li­vat su­vi­seu­ro­ja ja kris­til­li­syy­tem­me toi­min­taa pää­o­sin hy­vin myön­tei­ses­sä sä­vys­sä.

Ai­em­pien vuo­sien ta­paan uu­ti­soin­nis­sa ko­ros­tui­vat eri­lai­set käy­tän­nön asi­at, ku­ten seu­ro­jen vä­ki­mää­rä, ruu­an ja jää­te­lön me­nek­ki sekä lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt.

Mo­nis­sa ju­tuis­sa esil­le nou­si myös sa­nan kuu­le­mi­sen ar­vo ja mer­ki­tys eri­tyi­ses­ti toi­mit­ta­jien haas­tat­te­le­mien su­vi­seu­ra­vie­rai­den kaut­ta. Kun us­ko­vai­sel­ta ih­mi­sel­tä ky­syy hä­nen su­vi­seu­roi­hin tu­lon­sa syy­tä, vas­tauk­sek­si saa yleen­sä sen, et­tä hän ha­lu­aa hil­jen­tyä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. Usein sen jäl­keen to­de­taan myös us­ko­nys­tä­vien ta­paa­mi­sen suu­ri mer­ki­tys.

Su­vi­seu­ro­jen olot oli­vat osit­tain var­sin vaa­ti­vat ko­van ja pit­kään kes­tä­neen ve­si­sa­teen vuok­si. Seu­ra­vie­rai­ta tuli sil­ti hie­man odo­tet­tua enem­män, noin 77 000 ih­mis­tä. Seu­ra­ken­täl­lä näki pää­a­si­as­sa iloi­sia ja tyy­ty­väi­siä kas­vo­ja. Moni seu­ra­vie­ras osaa ko­ke­muk­sen­sa pe­rus­teel­la va­rau­tua myös vai­ke­am­piin sää­o­loi­hin. Myös su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on etu­kä­teis­tie­dot­ta­mi­nen aut­toi tu­li­joi­ta muis­ta­maan oi­ke­an va­rus­tau­tu­mi­sen.

Sekä su­vi­seu­ro­jen vies­tin­tä et­tä seu­ra­jär­jes­te­lyt yleen­sä sai­vat mo­nil­ta kii­tos­ta. Vii­me vuo­si­na niin SRK:ssa kuin su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­ois­sa on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mi­o­ta vies­tin­tään. Su­vi­seu­ro­jen vies­tin­tä on vuo­si­kym­men­ten ku­lu­es­sa laa­jen­tu­nut kä­sit­tä­mään muun mu­as­sa SRK:n leh­det, tie­dot­teet, Ke­sä­seu­ra­ra­di­on, su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vut ja vii­mei­sim­pä­nä so­si­aa­li­sen me­di­an.

Eri vies­tin­tä­ka­na­vat pal­ve­le­vat su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­tä ja seu­ro­jen ydin­teh­tä­vää, Ju­ma­lan sa­nan saar­nan vä­lit­tä­mis­tä mah­dol­li­sim­man mo­nen kuul­ta­vak­si ja us­kot­ta­vak­si. Tek­nii­kan ava­tes­sa uu­sia mah­dol­li­suuk­sia niin vies­tin­tään kuin mui­hin seu­ra­jär­jes­te­lyi­hin on edel­leen tär­ke­ää muis­taa seu­ro­jen ja koko evan­ke­liu­min työn pe­rus­teh­tä­vä: evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen.

Seu­ra­telt­ta Vaa­sas­sa täyt­tyi yhä uu­del­leen, ja saar­no­ja seu­rat­tiin myös ra­di­oi­den ää­rel­lä. Ju­ma­lan sana he­rät­tää, syn­nyt­tää ja vah­vis­taa us­koa. Sen kaut­ta syn­tyy halu jär­jes­tää seu­ro­ja ja pal­vel­la Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa omil­la lah­joil­laan.

Su­vi­seu­ro­jen saar­nois­sa ja pu­heen­vuo­rois­sa ko­ros­tui an­teek­si­an­ta­muk­sen mer­ki­tys. Pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­ses­sa to­det­tiin, et­tä raa­ma­tul­li­seen saar­naan kuu­luu kes­kei­sim­pä­nä sa­no­ma Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Tär­kein­tä on hil­jen­tyä kuun­te­le­maan ja us­ko­maan tämä vies­ti omal­le sy­dä­mel­le.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 8.7.2015.

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys